''ޕޮގްބާ، ސަންޗޭޒް، އަދި ލުކާކޫއަކީ ގުރުބާންކުރަން ގެންގުޅުނު ބަކަރިތަކެއް"

- 5 months ago 6 - އަމީން

ޕޮގްބާ، ސަންޗޭޒް، އަދި ލުކާކޫއަކީ މިދިޔަ ސީޒަނުގައި މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑުން ނެރުނު ދަށް ނަތީޖާ އަދި ދެއްކި ދަށް ކުޅުމުގެ ނިވާފަތްގަނޑަކަށް ހަދަން ގުރުބާންކުރަން ގެންގުޅު ބަކަރިތަކެއް ކަމުގައި އެ ކްލަބް ދޫކޮށް އިންޓަ މިލާންއަށް ބަދަލުވެފައިވާ ބެލްޖިއަމްއަށް ނިސްބަތްވާ ފޯވަޑް ލުކާކޫ ބުނެފިއެވެ.

ADS BY CANDIDATE

73 މިލިއަން ޕައުންޑުގެ ޓްރާންސްފާ ފީއަކަށް އިންޓައައި ގުޅުނު ތަރި ޕޮޑްކާސްޓަކަށް ދިން އިންޓަވިއުއެއްގައި އިތުރަށް ބުނި ގޮތުގައި، ރަނގަޅު ނޫން ނަތީޖާއެއް ޔުނައިޓެޑުން ނެރޭ ކޮންމެ ފަހަރަކު ހުރިހާ އެންމެންގެ ފާޑު ކިޔުންތައް އަބަަދުވެސް އަމާޒުވަނީ ވަކި ކުޅުންތެރިންތަކަކަށް ކަމަށައި އެއީ އޭނާއައި، ޕޮގްބާ، އަދި ސަންޗޭޒް ކަމަށެވެ.

އޭނާ ހިމަނައިގެން ކިޔަމުން ގެންދިޔަ ފާޑުކިޔުންތަށް އަޑު އަހާފަ އޭރުވެސް، މިހާރުވެސް ހިނި އަންނަ ކަމަށައި، ސަބަބަކީ ގައުމީ ޓީމާއެކު އޭނާގެ ކުޅުން ރަނގަޅުކަން އެންމެންވެސް ފާހަގަކުރާތީ ކަމަށްވެސް ލުކާކޫ ބުންޏެވެ. އެހެންކަމުން ނިމިދިޔަ ސީޒަނުގައި ޔުނައިޓެޑުން ދެއްކި ދަށް ކުޅުމައި ނެރުނު ދަށް ނަތީޖާތަކަށް އޭނާ ޒިންމާވާން ޖެހޭތޯއާމެދުވެސް ލުކާކޫ ވަނީ ސުވަާލު އުފައްދާފައެވެ.

ނިމިދިޔަ ސީޒަނުގެ ޗެންޕިއަންސް ލީގުގައި ޕީއެސްޖީއައި ދެކޮޅަށް ކާމިޔާބުކުރި ގޯލަށްފަހު ގޯލެއް ނުޖެހި ލުކާކޫވަނީ އަށް މެޗް ކުޅެފައެވެ. ނަމަވެސް ޔޫރޯ 2020 އަށް ކޮލިފައިވާން ކުޅުނު މެޗުތަކުގައި ލުކާކޫ ވަނީ މޮޅު ކުޅުމެއް ދައްކާ ގޯލުތަކެއްވެސް ބެލްޖިއަމްއަށް ކާމިޔާބު ކޮށްދީފައެވެ.

އޭނާއައި މެދު މީޑިއާ އަދި ސަޕޯޓަރުންގެ މެދުގައި ގިނަ ވާހަކަތަކެއް ދެކެވުނު ކަމަށައި ނަމަވެސް ޔުނައިޓެޑުން އޭނާގެ ދިފާއުގައި އެއްވެސް އެއްޗެއް ބުނެފައި ނުވާކަމަށްވެސް ލުކާކޫ ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ. އެގޮތުން ލުކާކޫ ފަލަވެ ބަރުހެލިވެފައިވާ ކަމުގެ ހަބަރުތަކައި އަޑުތައް އެއީ އޭރު މީޑިއާ އަދި ސަޕޯޓަރުންގެ މެދުގައި އެންމެ ގަދައަށް ދެކެވުނު އެއް ވާހަކައެވެ. 75 މިލިއަން ޕައުންޑަށް އެވަޓަން ދޫކޮށް ޔުނައިޓެޑަށް ބަދަލުވި ލުކާކޫ، ހިތްހަމަ ނުޖެހުންތަކަކާއެކު ޔުނައިޓެޑް ދޫކޮށްލި ސަބަބުތަކުގެ ތެރޭގައި އެއީ އެއް ސަބަބުކަން ދޭހަވާ ފަދަ ގޮތަކަށްވެސް އޭނާވަނީ ވާހަކަ ދައްކާފައެވެ.

ލުކާކޫގެ ވާހަކަތައް މިހެން ހުރިއިރު މިދިޔަ ސީޒަނުގައި އޭނާ އަދި ސަންޗޭޒްގެ ފަރާތުން މަދު މެޗެއްގައި މެނުވީ އެދެވޭ ކުޅުމެއް ފެނިފަ ނުވާކަން ގިނަބަޔަކު ފާހަގަކުރެއެވެ. މެނޭޖަރުކަމުން މޮރީނިއޯ ދުރުކުރަމަށް ފަހު ޝޯލްޝާއައި ޔުނައިޓެޑް ހަވާލުކޮށްގެން ކުޅުނު ފުރަތަމަ މަދު މެޗުތަކެއް ފިޔަފާ މުޅި ސީޒަނުގައިވެސް ޕޮގްބާގެ ފަރާތުން ފެނުނީ ވަރަށް އާދައިގެ ކުޅުމެއްކަންވެސް ފާހަގަކޮށްލެވެއެވެ.

25%

25%

50%

ADS BY ADS BY DHIRAAGU
6 ކޮމެންޓް

ހާމީ. ސަންޗޭޒް ޔުނައިޓެޑަށް ބަދަލުވީ ހިލޭ ޓްރާންސްފަރއެއް ގައި. އެންމެ ބޮޑު އަގު ދީފައި ގެނަޔޭ ބުނީމާ، އެކަން ސާފުކޮށްލަދިނީ.

ލުކާކޫ އަމިއްލަ ހާލައިގެން އުޅެވޭތޯ ބެލީޔާ މާ ރަނގަޅުވާނެ

މިހާރު ނޫސް ދޫކޮށްފަ ވޮއިސްއަށް މަ ހިޖުރަކުރަން އެބަ ވިސްނަން. ރަނގަޅު އާޓިކަލްއެއް

އީދު މުބާރިކް

ކްލަބުގެ ތާރީހުގަ އެންމެ ބޮޑު އަގުތައް ދީފަ ގެނައި ތިން މީހުން މި ދަނީ ޗޮކުން. ތެދެއްވާނީ ތެދަކަށް.

ހަބަރު