ADS BY VOICE

އެއްވެސް ތަފާތު ކުރުމެއް ނެތި ޝަރީއަތްތައް ހިންގަންޖެހޭ: އާދަމް ޝަރީފު

- 5 months ago 2 - އަމާލް މުހައްމަދު

ޝަރުއީ ދާއިރާ އިސްލާހު ކުރުމުގެ މަސައްކަތްތައް ކުރަމުން އަންނައިރު، އެއްވެސް ތަފާތު ކުރުމެއް ނެތި ޝަރީއަތްތައް ހިންގަން ޖެހޭ ކަމަށް ޕީއެންސީގެ ޕާލިމެންޓްރީ ގްރޫޕްގެ ލީޑަރު، އަދި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރ.މަޑުއްވަރީ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އާދަމް ޝަރީފު އުމަރު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ADS BY CAFE STAND

ނަވާރަ ވަނަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ 43 ވަނަ ޖަލްސާގައި ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރު އަބްދުﷲ ދީދީ ފަނޑިޔާރު ކަމުން ވަކިކުރުމާ ގުޅޭ މައްސަލައާ ގުޅޭގޮތުން ޖުޑިޝަރީ ކޮމިޓީން ތައްޔާރުކުރި ރިޕޯޓަށް ބަހުސް ކުރައްވަމުން އާދަމް ޝަރީފު ވިދާޅުވީ ޖުޑިޝަރީ އިސްލާހު ކުރަންޖެހޭ ވަަރަށް ގިނަ ސަބަބުތަކެއް އެބަހުރި ކަމަށެވެ. އެގޮތުން ކޯޓަށް ގިނަ މައްސަލަތަކެއް ހުށަހެޅިފައިވާއިރު، ފެންނަމުންދާ މަންޒަރަކީ ބޮޑެތި މީހުންނަށް ބޮޑު ގޮތް، އަދި ކުޑަ ކުދިންނަށް ކުޑަ ގޮތް ވަމުންދާ މަންޒަރު ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ. އަދި ވިދާޅުވީ ބައެއް މައްސަލަތަކުގެ ޝަރީއަތް ފަސް ކުރަމުންދާއިރު، ބައެއް މީހުންގެ ޝަރީއަތް ފަޓާސް ބަރިއެއްހެން ކުރިއަށްދާ ކަަމަށެވެ.

"އަޅުގަނޑުމެންގެ ރައީސް ޔާމީންގެ ޝަރީއަތް މިހާރު އެދަނީ ހަމަ އެގޮތަށް. ފަޓާސް ބަރިއެއްދާ ހެން އެދަނީ" އާދަމް ޝަރީފު ވިދާޅުވިއެވެ.

އާދަމް ޝަރީފް އިތުރަށް ވިދާޅުވީ ޝަރުއީ ދާއިރާ ސިޔާސީ ނުފޫޒުން އެއްކިބާ ކުރަން ޖެހޭ ކަމަށެވެ.

"ވެރިކަމަށް އަންނަންވީމަ އެތަނަށް (ސުޕްރީމް ކޯޓަށް) ފައިސާ އަޅާފައި ވެރިކަން ބަދަލުކޮށްފަ، ދެން މިތަނަށް (މަޖިލީހަށް) އައިސް ވާހަކަ ދައްކާނެ ކަމެއް ނެތް." އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ. 

0%

0%

0%

ADS BY ADS BY DHIRAAGU
2 ކޮމެންޓް

ހަބަރު