ADS BY VOICE

މަރުތައް ތަހުގީގުކުރާ ކޮމިޝަނުގެ މެންބަރުން ކޮމެޓީއަށް ހާޒިރުކޮށްފި

- 5 months ago 0 - މުއައްލިމް އިބްރާހިމް

ވީނުވީއެއް ނޭނގި ގެއްލިފައިވާ މިނިވަން ނޫހުގެ ނޫސްވެރިޔާ އަހުމަދު ރިލުވާން އަބްދުﷲގެ މައްސަލާގައި މަރާލާފައިވާ މީހުންނާއި ގެއްލުވާލާފައިވާ މީހުންގެ މައްސަލަތައް ބަލައި ކޮމިޝަނުގެ މެންބަރުން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގައުމީ ސަލާމަތު ކޮމިޓީއަށް ހާޒިރުކޮށްފިއެވެ.

ADS BY ADS BY MV REIZEN

އެ ކޮމިޝަނުގެ މެންބަރުން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގައުމީ ސަލާމަތު ކޮމިޓީއަށް ހާޒިރުކޮށްފައިވަނީ މިއަދު މެންދުރުފަހު ދޭއް ޖެހިއިރުއެވެ. ނަމަވެސް ކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުންވަނީ ސިއްރުކޮށްފައެވެ.

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް މިވަގުތު ޗުއްޓީގައި އޮތްނަމަވެސް މަރުތަކުގެ މައްސަލަތައް ތަހުގީގުކުރާ ކޮމިޝަނާއެކު ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތްކުރުމަށް ގައުމީ ސަލާމަތު ކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުވުންތައް ކުރިއަށްދާނެކަމަށް މަޖިލިސް ޗުއްޓީއަށް ދިއުމުގެ ކުރިން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް، ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ.

ރިޔާސީ ކޮމިޝަނުން ރިލުވާންގެ މައްސަލައާއި ގުޅޭގޮތުން އެކުލަވާލި ރިޕޯޓްގައި ބުނެފައިވަނީ ނޫސްވެރިއާ އަހުމަދު ރިލުވާން ކަނޑުމައްޗަށް ގެންގޮސް ބޯބުރިކޮށްލައި، ކަނޑުފައްތާލާފައިވާކަން މިހާތަނަށް ކުރި ތަހުގީގަށް ހާމަވެފައިވާކަމަށެވެ. ބަޔާނުގައި ސިއްރުން ހެކިބަސްދީފައިވާ 2 ހެކިންގެ ތެރެއިން 1 ހެކިވެރިޔަކު ކޮމިޝަނަށް ދިފައިވާ ބަޔާނުގައި، ރިލުވާން ކިޑްނެޕްކޮށްގެން ގެންގޮސް އެރުވީ އުކުޅަހު ދޯންޏަކަށްކަމަށް ބުނެފައިވެއެވެ. އަދި އެ ދޯންޏަކީ ދީނީ ހަރުކަށި ޖަމާއަތަކުން އާމްދަނީ ހޯދުމަށް ގެންގުޅޭ ދޯންޏެއްކަމަށާ މި ދޯނީގެ އިތުރުން އެހެން ދޯންޏެއްވެސް އެމީހުން އާމްދަނީ ހޯދަން ބޭނުންކުރާކަމަށް މި ބަޔާނުގައި ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ.

އެރިޕޯޓު މަޖިލީހުގެ ޕީޖީ ލީޑަރުންނަށް ރައީސް ނަޝީދު ދެއްވި އިރު، މެންބަރުންނަށްވެސް އެރިޕޯޓު ދިނުމާ މެދު ވިސްނަވަމުންގެންދަވާކަމަށް ނަޝީދު ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ.

0%

0%

0%

ADS BY ADS BY DHIRAAGU
0 ކޮމެންޓް

ހަބަރު