ADS BY VOICE

އެމެރިކާގެ ޓެރަރިސްޓުންގެ ލިސްޓެއްގައި ދިވެއްސެއްގެ ނަން!

- 5 months ago 5 - ރިމާހް އިސާ

ދުނިޔޭގެ އެކިކަންކޮޅުތަކުގައި އިސްލާމީ ދައުލަތެއް ގާއިމްކުރުމަށް މަސައްކަތްކުރަމުންދާ އިސްލާމިކް ސްޓޭޓް ޖަމާއަތަށް އެހީތެރިވެދޭކަމަށްބުނެ ދިވެއްސަކާއި ދެކޮޅަށް އެމެރިކާގެ ސަރުކާރުން ފިޔަވަޅު އަޅައިފިއެވެ.

ADS BY CAFE STAND

އެމެރިކާގެ ޓްރެޜަރީ ޑިޕާރޓްމެންޓްގެ އޮފީސް އޮފް ފޮރިން އެސެޓްސް ކޮންޓްރޯލުން ފިޔަވަޅު އަޅާފައިވަނީ މުހައްމަދު އަމީން ކިޔާ ފަރާތަކާއި ދެކޮޅަށެވެ. ވޮއިސްއަށް އެނގިފައިވާ ގޮތުގައި މިއީ 2001ވަނަ ސެޕްޓެމްބަރު މަހުގެ 11ވަނަ ދުވަހު ދިން ނިރުބަވެރި ހަމަލާއަށްފަހު އެކުލަވާލަން ފެށި މި ލިސްޓްގައި ދިވެއްސަކު ހިމެނި ފުރަތަމަ ފަހަރެވެ.

އެ އޮފީހުން ބުނިިގޮތުގައި އަމީނަކީ އައިއެސް-ކޭ ނުވަތަ އައިއެސް ޚުރާސަން ނުވަަތަ އަފްޣާނިސްތާނާއި ޕާކިސްތާނުގައި ހަރަކާތްތެެރިވަމުންދާ އައިއެސް ޖަމާއަތުގެ ގޮތްޕަށް މީހުން ރެކްރޫޓް ކޮށްދޭ މީހެކެވެ. އަމީން ވަނީ 700 ޑޮލަރުގެ މުސާރައެއް ލިބޭގޮތަށް އެ ޖަމާއަތުގެ ޑިޖިޓަލް މީޑިޔާ ގޮފީގައި އުޅޭ ދިވެއްސަކަށް އަފްޣާނިސްތާނަށް ދިއުމަށް އެދިފައިކަމަށް އެމެރިކާއިން އާންމުކުރި މައުލޫމާތުގައި ވެއެވެ.

އެއީ އެ ޖަމާއަތުގެ މީޑިޔާ ގްރޫޕުން ބޭނުންވެގެން އަމީނަށް ލިޔުންތަކެއް ތަރުޖަމާކޮށްދިނުމަށްކަމަށް ބުނެއެވެ.

އެމެރިކާއިން ބުނިގޮތުގައި އަމީންއަކީ އޭނާގެ ކައިރި މީހުންނާއި ގުޅިގެން އައިއެސް ޖަމާއަތަށް މީހުން ހޯދުމުގައި އިސްކޮށް ހަރަކާތްތެރިވަމުން އަންނަ ފަރާތެކެވެ. އެގޮތުން އަމީންގެ ދަށުން ހަރަކާތްތެރިވާ ފަރާތްތަކުން ހަފްތާއަކު ގާތްގަނޑަކަށް ދިހަ ރެކްރޫޓްމެންޓް ސެޝަންތައް ދީނީ ކްލާސްތަކުގެ ނަމުގައި މާލޭގައި ބާއްވަމުންދިޔަ ކަމަށްވެއެވެ. މީގެން ބައެއް ގަޑިތައް އަމީންގެ ގޭގައިވެސް ނެގިކަމަށް ވަނީ ފާހަަގަކޮށްފައެވެ.

އަމީންއާއި އޭނާގެ ގްރޫޕުން ރާއްޖޭގެ ގޭންގްތަކުގެ ތެރެއިން އައިއެސްއަށް މީހުން ނަގަމުންދާކަމަށް އެ އޮފީހުން ވަނީ ފާހަގަކޮށްފައެވެ. އަދި ކުރިން މި ފަރާތްތައް ސީރިޔާއަށް ފޮނުވިކަމުގައިވިޔަސް، މިހާރު ފޮނުވަނީ އަފްޣާނިސްތާނަށްކަމަށް ވަނީ ބުނެފައެވެ.

ފާހަގަކޮށްލެވޭ ގޮތުގައި މުހައްމަދު އަމީނަކީ ރާއްޖޭގައި ހަރަކާތްތެެރިވާ އައިއެސް ޖަމާއަތުގެ ގޮފީގެ ލީޑަރުކަމަށް މަރުތަކާއި ބެހޭ ކޮމިޝަނުން ތައްޔާރުކުރި ރިޕޯޓްގައިވެސް ވަނީ ބުނެފައެވެ.

މުހައްމަދު އަމީނަކީ 2007 ވަނަ އަހަރު ސަލްޓަން ޕާކުގައި ބޮން ގޮއްވި މައްސަލައިގައި ތުހުމަތު ކުރެވުނު އެކަކެވެ. މި މައްސަލައިގައި އޭނާ ހައްޔަރު ކުރަން އުޅުމުން އަމީން ވަނީ ލަންކާއަށް ގޮސްފައެވެ. އޭނާ ހައްޔަރުކުރުމަށް އިންޓަރޕޯލް ރެޑް ނޯޓިސެއް ނެރެފައިވަނިކޮށް އޭނާ ހައްޔަރުކުރީ 2011ވަނަ އަހަރުގައެވެ.

ލަންކާއިން އަމީން ހައްޔަރުކޮށް މާލެ ގެނައުމަށްފަހު އޭނާ ދެ މަސް ވަންދެން ބަންދުގައި ބެހެއްޓިއެވެ. ނަމަވެސް 2012 ވަނަ އަހަރު އޭނާ ވަނީ ދޫކޮށްލާފައެވެ.

ފޮޓޯ: ސަން

0%

100%

0%

ADS BY ADS BY DHIRAAGU
5 ކޮމެންޓް

ސްޓޭޓް ޑިޕާރޓްމަންޓް އިން ހާމަކުރާނީ ދިވެހި އެންބަސީ ތަކުން ދޭ މަޢުލޫމާތު. އެމްޑީޕީ ސަރުކާރު އަންނަ އިރަށް ކޮންމެ ފަހަރަކު އަމީނު ކުއްވެރިވާނެ. މިވީ 6 އަހަރުތެރޭ ވެސް ކުޑަމިނުން ސައިކަލް ލައިސަން ނެތިވެސް ދުއްވާއިގެން ވެސް އަމީނު ހައްރުކޮށްފައިނުވޭ. އެއްވެސް ކްރައިމްއަކަށް އަރައިގެންވެސް ހައްޔަރު ކީއްކުރަން ކުޑަމިނުން ސުވާލުވެސް ދިވެހި ފުލުހުން ކޮށްފައިނުވޭ... ދެން ކުއްލިއަަށްނމިފެނުނީ ވެރިކަން ލިބުނު ތަން އަދި އެއީވެސް ބޭރުގެ ވެރިކަމެއް. ހަމަ އަޖައިބުވޭ...

ބޭނުން ކޮންމެ ބޭފުޅެއް އަމީންގެ ގެއަށް ވަޑައިގަންނަވާ. އެގޭގެ ބޮޑުމިން އެނގޭނެ. ހާދަ ބޮޑު ގެއެކޭ

އެމްޑީޕީ ވެރިކަމަށް އަންނަ އިރަށް އަމީނު މަސްހޫރު ވާނެ. މިއީ އެންމެންނަށް އެގޭ ހަޤީޤަތް.

ހަބަރު