ADS BY VOICE

ރޮނާބެއާއި އެކު ރަންމެޑަލް ހޯދުމަށް ހުޅުމާލެ އޮތީ ތައްޔާރަށް!

- 9 months ago 0 - މުއައްލިމް އިބްރާހިމް

މުސްކުޅިން ބުނާ ބަހެއް އޮވެއެވެ. ކޮންމެ އޮޑިއެއްވެސް މަންޒިލަށް ވާސިލްވެވޭނީ ކުޅަދާނަ މާލިމީއެއް ހުރެގެންނެވެ. ދާންވީ މިސްރާބު ރަނގަޅަށް ކިޔައިދެވޭނެ މާލިމީއެއް ނެތްނަމަ ކިތަންމެ މޮޅު ފަޅުވެރިން ތިބޭ  އޮޑިވެސް ފަރަށް އަރާފާނެއެވެ. މި މިސާލަކީ ދިރިއުުޅުމުގެ ކޮންމެ ކަމެއްގައިވެސް ހިމެނޭ ކަމެކެވެ. އެގޮތުން ކުޅިވަރުގެ މައިދާނަކީ މިގޮތުން ޚާއްސަ ގޮތެއްގައި ފާހަަގަކޮށްލެވޭ ދާއިރާއެކެވެ.

ADS BY ORCHID

މިހާރު ފެށިގެން ކުރިޔަށްދާ ގޯލްޑަން ފުޓްސަލް ޗެމްޕިއަންޝިޕްގައި އެންމެ ފާހަގަކުރެވޭ އެއް ޓީމަކީ ހުޅުމާލޭގެ ފުޓްސަލް ޓީމެވެ. ޓީމުގެ މާލިމީ ނުވަތަ ކޯޗަކަށް ހުރީ އެހާމެ ވަރުގަދަ ޝަހުސިއްޔަތެކެވެ. އާދަމް ލަރީފް ނުވަތަ ފުޓްބޯޅައިގެ ދުނިޔެއަށް މަޝްހޫރު ރޮނާބެއެވެ.

ވޮއިސްއަށް ދިން ޚާއްސަ ބަސްދީގަތުމެއްގައި ރޮނާބެ ބުނީ އޭނާގެ ފުޓްބޯޅައިގެ ދަނޑަށް ރަސްމީކޮށް އެރީ 1999ވަނަ އަހަރުގައި ކަމަށާއި ރިޓަޔަރކޮށްފައިވަނީ 2016ވަނަ އަހަރުގައި ކަމަށެވެ. ނަމަވެސް އަދިވެސް ފުޓްސަލް ކުޅެ ކޯޗިންގ ކުރަމުންދާކަމަށް އޭނާ ވަނީ ފާހަގަކޮށްފައެވެ.

ނިއު ރޭޑިޔަންޓް، ވިކްޓްރީ، ވެލެންސިޔާ، ހުރާ އަދި މާޒިޔާ ފަދަ ކްލަބްތަކުގެ ޖާޒީގައި ދަނޑުމަތިން ވިދާލާފައިވާ ރޮނާބެ ވަނީ ފުޓްސަލް ކޯޗިންގްއާއި ކުޅުމުގެ ދުނިޔޭގައި ފާހަގަކުރެވޭ ވަރުގެ ކާމިޔާބީތަކެއް ހާސިލްކޮށްފައެވެ. އެގޮތުން މަޝްހޫރު ކްލަބް މޯލްޑިވްސް ކަޕްގައި ރޮނާބެ ޓީމްގައި ހިމެނިގެން ރައީސް އޮފީހާއި ފިއުލް ސަޕްލައި މޯލްޑިވްސްއިން ވަނީ މި މުބާރާތުގައި އެޓީމްތަކަށް ދެވުނު އެންމެ ދުރަށް ދަތުރުކޮށްފައެވެ.

އަދި ރޮނާބޭގެ ކޯޗްކަމުގެ ދަށުން ވަން އެންޑް އޮންލީ ރީތިރަށުން ފާއިތުވި ތިން އަހަރު އިންޓަރ ރިސޯޓް މުބާރާތުގެ ތަށި ނަގާފައިވާކަމީ އޭނާ އުފަލާއިއެކު ފާހަަގަކުރާ ކަމެކެވެ.

ރޮނާބެ ލަފާކުރިގޮތުގައި އޭނާގެ ކެރިއަރުގައި ޖުމްލަ 90ވަރަކަށް ތަށި އޭނާ ވަނީ އެކި ޓީމްތަކަށް ހާސިލްކޮށްދީފައެވެ. ރޮނާބޭގެ ކެރިއަރުގެ ރަން ދުވަސްވަރު އޭނާ ވަނީ ރަންމެޑަލް ހޯދި ސާފް ޗެމްޕިއަންޝިޕް ޓީމްގައިވެސް ހިމެނިފައެވެ. އަދި އެއް ސީޒަންގައި ނުވަ ކޯނަރުން ގޯލް ޖެހި ހަމައެކަނި ފަރާތަށްވުމުގެ ރެކޯޑްވެސް އޮންނާނެކަމަށް ރޮނާބެ ވަނީ ފަޚުރުވެރިކަމާއި އެކު ފާހަަގަކޮށްފައެވެ.

މިފަހަރުގެ ގޯލްޑަން ފުޓްސަލް ޗެމްޕިއަންޝިޕްގައި ވާދަކުރާ ހުޅުމާލެ ޓީމަށް އިޝާރާތްކޮށް ރޮނާބެ ބުނީ އެ ޓީމުގައި ހުނަރުވެރި ކުޅުންތެރިން އެބަތިިބިކަމަށާއި ބޭނުންވަނީ ހުރިހާ ކުޅުންތެރިން ގޮވައިގެން ކުޅެވޭނެފަދަ ގޮަތަކަށް ކުޅޭ ފުޓްސަލެއްގައި ޓީމު ކުޅުންކަމަށެވެ.

އަދި މި ޓީމު ތަށި ގެންނާނެކަމަށް އުންމީދުކުރާ ކަމަށްވެސް ރޮނާބެ ވަނީ ބުނެފައެވެ.

100%

0%

0%

0 ކޮމެންޓް

ހަބަރު