ADS BY PROPERTY.MV

ލާމަރުކަޒީ ބިލް ފާސްވުމުން ކައުންސިލްތަކަށް ލިބޭ ފައިސާ އެވްރެޖްކޮށް 70 އިންސައްތަ ބޮޑުވާާނެ

- 1 week ago 0 - މުއައްލިމް އިބްރާހިމް

ލާމަރުކަޒީ ބިލް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ފާސްވުމުން އެވްރެޖްގޮތެއްގައި ކައުންސިލްތަކަށް ލިބޭ ފައިސާ 70އިންސައްތަ އިތުރުވާނެކަމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ހުޅުމާލޭ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަލީ ނިޔާޒު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ADS BY ADS BY KALIMERA

އެބޭފުޅާ މިހެން ވިދާޅުވީ ރާއްޖެޓީވީގެ ފަލަ ސުރުޚީ ޕްރޮގްރާމްގައި ރޭ ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަމުންނެވެ.

ނިޔާޒު ވިދާޅުވީ ލާމަރުކަޒީ ގާނޫނަށް އިސްލާހު ގެނައުމުގެ ބިލް ފާސްވެއްޖެނަމަ ދައުލަތުގެ ކޮންމެ ކައުންސިލަކަށްވެސް އެވްރެޖްކޮށް ލިބޭ ފައިސާގެ އަދަދު 70 އިންސައްތަ ބޮޑުވާނެ ކަމަށާއި އަދި ބައެއް ކައުންސިލް ތަކަށް 300 އިންސައްތަ އާއި ހަމައަށްވެސް އިތުރުވެގެންދާނެކަމަށެވެ. މިއީ ކައުންސިލްތައް މާލީ ގޮތުން ބާރުވެރިކުރުމަށް އެޅިގެންދާާނެ މުހިންމު ފިޔަވަޅެއްކަމަށް އެބޭފުޅާ ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.

އެހެންކަމުން ދައުލަތުގެ ބަޖެޓުގެ ފަސް އިންސައްތަ ޚާއްސަ ކުރެވިގެންދާނީ ކައުންސިލްތަކަށް ކަމަށް އެބޭފުޅާ ވިދާޅުވިއެވެ.

ނިޔާާޒު އިތުރަށް ވިދާޅުވީ މިބިލާއި ގުޅޭ އެންމެ ފަހުގެ މަސައްކަތްތައް ރައީސް އޮފީހުން ނިންމާ ބިލުގެ ޑްރާފްޓެއް ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ކަމަށެވެ.

0%

0%

0%

ADS BY ADS BY DHIRAAGU
0 ކޮމެންޓް

މިލިޔުމާގުޅޭ

ހަބަރު