ADS BY VOICE

ނަޝީދު އެމްޑީއެންގެ ދިފާއުގައި: "އެއީ އިނގެރޭސި ބަހުން އެއްޗެއް ބުނަން އުޅެނިކޮށް ވީގޮތް"

- 7 months ago 22 - އަމާލް މުހައްމަދު

މޯލްޑިވްސް ޑިމޮކްރަސީ ނެޓްވޯކް (އެމްޑީއެން)އިން ނެރުނު ރިޕޯޓުގައި އިސްލާމް ދީނަށް ފުރައްސާރަ ކުރި މައްސަލަ ހޫނު ވެފައިވާއިރު އެއީ "އިނގެރޭސީން އެއްޗެއް ބުނަން އުޅެނިކޮށް ވީ ގޮތެއް" ކަމަށް ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ADS BY ORCHID

ސަހީހު މުސްލިމްގެ ހަދީޘް ފޮތުގެ ތަރުޖަމާއެއް ނެރުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު ޝަރަފުވެރިކޮށްދެއްވައި ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަމުން ރައީސް ނަޝީދު ވިދާޅުވީ ދިވެހިން ހަދީޘް އިލްމަށް އަހުލުވެރިވާން ޖެހޭ ކަމަށެވެ. އަދި ބައެއް ފަހަރު އެފަދަ ވާހަކަ ދައްކާއިރު، ބަހުގެ ހަމަތަކުން ބޭރު ވަނީ އެ އިލްމު ނޭނގޭތީ ކަމަށް ވިދާޅުވެ ނަޝީދު ވަނީ އެމްޑީއެންގެ މީހުން ދިފާއު ކުރައްވައިފައެވެ.

ނަޝީދު ވިދާޅުވީ އެމްޑީއެންއިން އިސްލާމް ދީނަށް ފުރައްސާރަކޮށް ރިޕޯޓު ނެރުނނީ އިސްލާމް ދީނާ މެދު ނަފްރަތު އުފައްދަން ނޫން ކަމަށެވެ.

އެގޮތުން އެ މެމްބަރުންގެ މަގްސަދަކީ އިސްލާމް ދީނާ މެދު ނަފްރަތު އުފެއްދުން ނޫން ކަމަށާއި، އެ ރިޕޯޓުގައި އިސްލާމް ދީނަށް ފުރައްސާރަވާފަދަ ވާހަކަތަކެއް ހުރީ އިނގެރޭސިި ބަހުން ބައެއް ވާހަކަތައް ބަޔާން ކުރަން އުޅުމުގެ ތެރޭގައި ކަމަށްވެސް ވިދާޅުވިއެވެ.

"އެއްވެސް ހާލެއްގައި އެބަސްތައް ބޭނުންކޮށްފައި ވަނީ އެމާނައިގައި ކަމަަކަށް އަޅުގަނޑަކަށެއް، އެ ރިޕޯޓު ކިޔައިގެން ނުފެނުނު. އެއީ އިނގެރޭސި ބަހުން އެއްޗެއް ލިޔާން ވެގެން އުޅެނިކޮށް ވެފައި ހުރި ގޮތެއް." ނަޝީދު ވިދާޅުވިއެވެ.

އެމަނިކުފާނު ވިދާޅުވީ އެމްޑީއެންގެ ރިޕޯޓުގެ މައްސަލަ ފެންމަތިވުމުން އެ ރިޕޯޓު ވިދާޅުވި ކަމަށާއި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގައި އެ ރިޕޯޓުގެ މައްސަލައިގައި 47 މެމްބަރުން ބަހުސް ކުރެއްވި ކަމަށެވެ.

އަދި މެމްބަރުންނަށް ފާހަގަވި މައްސަލައަކީ އެ ރިޕޯޓުގައި ކީރިތި ރަސޫލާ (ސ.އ.ވ)އަށް ދޭން ޖެހޭ ގަދަރާއި ކަރާމާތް ނުދިނުމާއި،ބައެއް ބަސްތައް އެ އޮންނަ ހަމައިގެ ތެރެއިން ބޭނުން ނުކުރުން ކަމަށެވެ. އެކަން އެގޮތަށް ވަނީ އެއްވެސް މީހަކު އިސްލާމް ދީން ބަލިކަށި ކުރަން ނުވަތަ އެ ދީނާ މެދު ނަފްރަތު އުފެއްދުމުގައި މަގްސަދުގައި ނޫން ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ.

0%

75%

25%

22 ކޮމެންޓް

އިސްލާމް ދީންއަކީ ކޮބާ ކަން ނޭނގޭ ބަޔަކަށް އެހެން ލިޔެވިދާނެ ނޫން ތޯ؟

ޅިޔެގެންއުޅެނީ ނަސީދު އެހެންވެ އެހާ ރަނގަޅަށް އެގުނީ

ދިވެހި ރައްޔިތުން ނިކަން ވިސްނާ ފިކުރު ކުރަން ޖެހޭ، އިސްލާމް ދީނަށް ހަޖޫ ޖަހާ ކޮންމެ ފަހަރަކު އެމީހުންގެ ދިފާއުގަ ކުރީގެ ރައީސް ނަޝީދު، ކަންދެއްކުމަށް މިސްކިތަށް އަރާ ނަމާދު ކުރާނެ، ފަހަތުން އިސްލާމް ދީނަށް ފުރައްސާރަ ކުރާނެ،ދިވެހި ރާއްޖެ ބަދުނާމް ކުރާނެ،ޓޫރިޒަމް ބޮއިކޮޓް ކޮށް އިގުތިސާދު ހަލާކު ކުރާނެ، ބައިތުލްމާލުން ކުރާކަންކަން ކަނާތާ ވާތަށް ވެސް ނޭގޭހެން ވައްކަން ކުރާނެ،ނަންވާނީ ހައިވަކަރު އޮޑި

ބުނަށް ބޭނުންވެގެން އުުޅޭ އެއްޗެއްލިޔަންބޭނުންވެގެން ކޮންމެ ބަހަކުން ލިޔުނަސް މާތްރަސްކަލާގެ އެމީހެއްގެ އަމަލު ބައްލަވާވޮޑިގެންވޭ އިގިރޭސި ބަހުން ލިޔުނޭ ކިޔާ ބަދުބަސް ބުނެ ކަރާމާތަށް އުނިކަން އަންނަވަރު ނޭގި ނުލިޔާނީ މަޖްބޫރުތަ ކޮންމެހެން ލިޔަން .ކީއްވެގެން ނޭގޭ އިރު ލިޔުނީ

އެއީ ސޮނި ފާއިބާތީވީގޮތެއް އެހެންވެ ރަގަޅަށް ނުލިއެވުނީ ހެން ހީވަނީ ދިވެހިން ރަތްތުންގެ ތެރެއިން އެމީހުންނަށް ވޯޓު ދިންމީހުންނަށް ސަލާމް އަދި މިކަމުގެ ޒިންމާވެސް އެމީހުންނާއި އިލުމުވެރިންނޭ ކިއާއިގެން ބޯޓް އިހިފާއިގެން އުޅޭ މީހުންވެސް އުފުލަންޖެހޭނެ.

އަދިވެސް މި މުނާފިގެކަލޭގެ އަތުގައިފައިގެން ދުވާ ރައްޔިތުން މިގައުމުގަ ގިނައީ.

ކިޔޭ ނުކިޔޭ ނޭގޭ..

ކިހާ މޮޅު...

ހަބަރު