އެމްއެމްޕީއާރްސީގެ ޚިޔާނާތް ފަޅާއަރުވާލި ގާސިމަށް ސަރުކާރު ކުންފުންޏެއްގެ ޗެއާމަނަންކަން

- 1 month ago 0 - މުއައްލިމް އިބްރާހިމް

އެމްއެމްޕީއާރްސީގެ ބޮޑު ޚިޔާނާތުގެ ތަފްސީލްތައް އާންމުންނަށް ތިލަކޮށްދިން ބީއެމްއެލްގެ ކުރީގެ މުވައްޒަފެއްކަމުގައިވާ ގާސިމް އަބްދުލްކަރީމްއަށް ސަރުކާރުގެ ކުންފުންޏެއްގެ ޗެއާމަންކަން ދީފިއެވެ.

ADS BY ADS BY MV REIZEN

އޭނާއަށް އައްޔަންކޮށްފައިވަނީ މޯލްޑިވްސް ސެންޓަރ ފޯ އިސްލާމިކް ފައިނޭންސް ލިމިޓެޑް (އެމްސީއައިއެފް)ގެ ޗެއާމަންގެ މަގާމަށެވެ. މިއީ ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ސަރުކާާރުގައި އުފެއްދި ކުންފުންޏެކެވެ.

ގާސިމަކީ ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސްގެ ފ. ނިލަންދޫ ބްރާންޗުގެ ކުރީގެ މެނޭޖަރެވެ. އޭނާ ވަނީ ވިސްލް ބްލޯވިންގ އުސޫލުތަކާއި ޚިލާފަށް ކަސްޓަމަރެއްގެ މައުލޫމާތު އާންމުކުރި ކަމުގެ ކުށުގައި 8 މަހާއި 12ދުވަހުގެ ޖަލުހުކުމެއްވެސް ތަންފީޒުކޮށްފައެވެ.

ގާސިމް ވަނީ ނިމިދިޔަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބުގައި އެމްޑީޕީގެ ނައިފަރު ދާއިރާާގެ ޕްރައިމަރީގައިވެސް ވާދަކޮށްފައެވެ.

އެމްސީއައިއެފް އަކީ ރާއްޖޭގައި އިސްލާމިކް ފައިނޭންސް ކުރިއެރުުވުމަށާއި ރާއްޖެއަކީ ދެކުނު އޭޝިއާ ސަރަހައްދުގައި އިސްލާމިކް ފައިނޭންސްގެ މަރުކަޒަކަށް ހެދުމުގެ މަގުސަދުގައި އުފެއްދި ކުންފުންޏެކެވެ.

ފޮޓޯ: ސަން

0%

0%

0%

ADS BY ADS BY DHIRAAGU
0 ކޮމެންޓް

ހަބަރު