ADS BY VOICE

ފަނޑިޔާރުގެ ފުނޑާލުމުގެ މުގުލުގައި ހުރީ ރައީސް ސޯލިހާއި ރައީސް ނަޝީދު: ޔާމީން

- 6 months ago 1 - އައިޝަތު ސަމާ

ރާއްޖޭގެ ފަނޑިޔާރުގެތައް ފުނޑާލުމުގެ މުގުލުގައި ތިއްބެވީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސޯލިހާއި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު ކަމަށް، ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން އަބްދުލްްގައްޔޫމް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ADS BY GOPRIME

''ހިބަރު ވަދު'' ގެ ނަމުގައި މިރޭ އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން ބޭއްވި ޖަލްސާގައި ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަމުން ރައީސް ޔާމީންވަނީ ޖުޑިޝަރީއަށް ގެންނަމުންދާ ބަދަލުތަކަސް ވަރަށް ބޮޑަށް ފާޑުވިދާޅުވެފައެވެ. އެގޮތުން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އެންމެ ބޮޑު ޒިންމާ އަކީ ތިންބާރު ވަކިވެފައި އޮންނަ ނިޒާމެއް ހިނގަމުންދާ ކަން ކަށަވަރު ކުރުން ކަމަށާއި ނަމަވެސް އެޒިންމާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަދާކުރައްވަމުން ނުގެންދަވާ ކަމަށެވެ.

އެމަނިކުފާނު ވިދާޅުވީ މިއީ ކޮންކަހަލަ ވެރިކަމުގެ ނިޒަމެއްކަން ސަރުކާރަށް ބުނެދެން ނުކެރުނު ކަމަށެވެ. ނަމަވެސް އެމަނިކުފާނު ގަބޫލުފުޅުކުރައްވައި ގޮތުގައި މިއީ އަންބޮނޑި ބޮޑު ކުރުމުގެ ވެރިކަމުގެ ނިޒާމެއް ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ.

"ފަނޑިޔާރުގެ އަށް މިވަރަށް އަތް ބާނައިގެން ކަންތައްތައް ކުރި ސަރުކާރެއް އަދި ނުފެނޭ. އަޅުގަނޑު ދަންނަވާފާނަން މިއީ ކޮން ކަހަލަ ވެރިކަމުގެ ނިޒާމެއްތޯ. މިއީ ހުދުމުހުތާރު ކަމުގައި ދެވަނައެއް ނެތް އަނބޮޑި ބޮޑުކުރުމުގެ ވެރިކަމުގެ ނިޒާމެއް." ރައީސް ޔާމީން ވިދާޅުވިއެވެ.

ރައީސް ޔާމީނު ވިދާޅުވީ، ޑިމޮކްރަސީ އާއި އިންސާނީ ހައްގުތަކުގެ ވާހަކަ ދައްކާއިރު ނަޝީދުގެ ވެރިކަމުގައި ހިނގި ކަންތައްތަކުގެ ވާހަކަ ދައްކަން ނުކެރެނީ އެއީ އަނދިރި ސޮފްހާތަކެއް ލިޔެވިފައި އޮތް ވެރިކަމެއް ކަމަކަށްވުމުން ކަމަށެވެ.

0%

100%

0%

1 ކޮމެންޓް

4 ކެއި ކިޔަ

ހަބަރު