ADS BY VOICE

ޝައިހް ޝަމީމް އާއި އިތުރު 40 ފަރާތެއް ހައްޔަރުކުރަން އުޅޭކަމުގެ ތުހުމަތުކުރަންފަށައިފި

- 5 months ago 32 - ޝަފްރާޒް އހ

ޑރ. އަފްރާޝިމްގެ މަރުގެ ރިޕޯޓާއި ގުޅިގެންކަމަށް ބުނެ ދީނީ އިލްމުވެރިޔާ ޝައިހް އާދަމް ޝަމީމް އާއި އިތުރު 40 ފަރާތެއް ހައްޔަރުކުރުމަށް ރާއްޖޭގެ ސަލާމަތީ ބާރުތަކުން ތައްޔާރުވެއްޖެކަމުގެ މައުލޫމާތު "ވޮއިސް" އަށް ލިބިއްޖެއެވެ.

ADS BY ORCHID

ވަރަށް މުއުތަބަރު ފަރާތަކުން ވޮއިސް އަށް މައުލޫމާތު ދިންގޮތުގައި މަޝްހޫރު "އަންދަލުސް" ދަރުސް ދެއްވި ޝައިހް ޝަމީމް ހައްޔަރުކުރުމަށް ފުލުހުން ވަނީ ތައްޔާރީ ހާލަތައްގެނެވިފައެވެ. މީގެ އިތުރުން ވެސް އިތުރު އިލްމުވެރިން ހިމެނޭ 40 މީހުންގެ ލިސްޓެގައި ހިމެނޭ މީހުންވެެސް ހައްޔަރުކުރުމަށް ފުލުހުން ތައްޔާރުވަމުން އަންކަމަށް ތުހުމަތުކުރެވިފައެވެ.

މި މައްސަލާގައި ފުލުހުންގެ ބަހެއް ހޯދުމަށް ފުލުހުންނަށް ގުޅާލުމުން ވަނީ ބަލާލުމަށްފަހު ގުޅާނެކަމަށް ވިދާޅުވެފައެވެ. އެހެންކަމުން މި މައްސަލާގައި ފުލުހުންގެ ބަސްލިބުމާއެކު މި މައްސަލާގެ ތަފްސީލް ގެނެސްދެވޭނެއެވެ.

ފުލުހުންގެ މީޑިއާ އޮފިޝަލް "ވަގުތު"އަށް ވިދާޅުވީ، އެ މައުލޫމާތު އަދި ދެެވެން ނެތް ކަމަށެވެ.
މިޑީއާ އޮފިޝަލް ވިދާޅުވީ، "ފުލުހުން ކުރަމުންދާ އެކަހަލަ މަސައްކަތްތަކުގެ މައުލޫމާތު ހާމަނުކުރާނެ ކަމަށެެވެ".

މިފަދަ ތުހުމަތު ތަކެއް ކުރެވިފައި މިވަނީ ޑރ. އަފްރާޝިމް އަވަހާރަކޮށްލި މައްސަލައިގެ ރިޕޯޓާއި ގުޅުވައި ދީނީ ޖަމިއްޔާ ސަލަފް އަދި ޑރ. ސަޙީމް އަށް ފިޔަވަޅު އެޅުމަށް މިއަދުގެ މަޖިލީހުން ނިންމާފައިވަނިކޮށެވެ.

ދި އެ މައްސަލައިގައި ޖިނާއީ ކުށްތައް ކުރި އެހެނިހެން ހުރިހާ ފަރާތްތަކާއި މެދު ފިޔަވަޅު އެޅުމަށްވެސް ވަނީ އެދިފައެވެ.

މި ރިޕޯޓް ފާސްކޮށްފައިވަނީ 47 މެމްބަރުންގެ ވޯޓުންނެވެ. ކޮމިޓީ ރިޕޯޓު ފާސް ކުރަން ނުފެންނަ ކަމަށް 10 މެމްބަރަކު ވޯޓު ދެއްވިއެވެ.

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ވެބްސައިޓްގައި އާންމުކޮށްފައިވާ މި ރިޕޯޓްގައިވާ ގޮތުގައި ޑރ.އަފްރާޝީމްގެ މަރާއި ގުޅޭގޮތުން ހިންގާފައިވާ އެކި ކަންކަމުގައި ޝާމިލްވާ ހައްދު ފަހަނައަޅާފައިވާ ފިކުރުތަކުގެ ޖަމްއިއްޔާތަކާއި ޖަމާއަތްތަކުގެ އަދި ދިވެހިރާއްޖޭގައި ހައްދު ފަހަނައަޅާފައިވާ ފިކުރުތައް ކުރިއަރުވާ ހިންގަން މަސައްކަތްކުރާ ޖަމްއިއްޔާތަކާއި ޖަމާއަތްތައް ވާކަން މަރުތަކާއި ބެހޭ ރިޕޯޓްގައި ތަފްސީލްކޮށް ހިމަނާފައިވާ ކަމަށެވެ.

ނަމަވެސް އެ ޖަމާއަތްތަކަށް ނިސްބަތްވާ މީހުންގެ އަދަދާއި އެ ޖަމާއަތްތަކުގައިވާ ސެލްތަކުގެ މީހުންގެ އަދަދުތައް ރިޕޯޓްގައި ހިމަނާފައިނުވާކަން ސަލާމަތީ ޚިދުމަތްތަކާއި ބެހޭ ކޮމެޓީން ވަނީ ބުނެފައެވެ.

ޝައިހް ޝަމީމްއަކީ ދަރުސްތަކުން ރައީސް ނަޝީދު ވާދަކުރެއްވި 2013 ގެ ރިޔާސީ އިންތިހާބުގައި ބޮޑެތި ގޮންޖެހުންތަކެއް ވަނީ ކުރިމަތިވެފައެވެ. އެހެންކަމުން މިއީ ބަދަލު ހިމުގެ ހަރަކާތެެއް ގޮތުގައި ގިނަ ބަޔަކު އަންނަނީ ސިފަކުރަމުންނެވެ. 

21%

63%

15%

32 ކޮމެންޓް

ދަތްހުރި ދުވަހު ކަާށިކާ ޢަދި ދުވަހެއް އަންނާަނެ އެންމެނަށް

ބަދަލު ހިފަން ވެރިކަމަށް އައީ އަދި ވެރިކަމުގަ އޮތީ އެމްޑީޕީ

ބަދަލުހިފަން ވެރިކަމުގައި ހުރީ ނަޝީދެއްނޫން.

ނަފުރަތު އުފެދޭ ގޮތަށް ހަބަރު ފެތުރުމަކީ ޒިންމާދާރު ނޫސް ވެރިކަމެއް ނޫން. ކުއްވެރި ވާނަމަ އިލްމެ ކާސިމެއް ޔާމިނެއް ނޯންނާނެ ފިޔަވަލު އަޅަން ޖެހޭނެެ. ކޮން ބަދަލު ހިފުމެކޭކިޔާކަށްތަ

ޢަޅުގަނޑައް ހީވަނީ މިމީހުން ހެއްދެވި ފަރާތެއް ވާކަން ގަބޫލު ނުކުރިއަސް ދާދި އަވަހަށް އެފަރާތުގެ ކޯފާ އަޅުގަނޑުމެންގެ މައްަޗަށް އަތުވެދާނެހެން ސޭކް އިމްރާނަށް ފަހަރެއްގަ ހީވެފަ އޮވެދާނެ ތިމަންއަށް މިހުވޭ ކެނެރީގޭ ނަސީދު އަމިއްލަ ދުނިޔެއެއްގައޭ އޭނާގެ މަތީން އެހެން ފަރާތެއްނުވެޔޭ

މަޖިލީހުގެ ހުރިހާ މެމްބަރުން ވޯޓު ދިން ނަމަވެސް ދޮގެއް އިލްޒާމެއް އެޅުން ފިޔަވައި އެއްވެސް ކަމެއް ނުވާނެ. އެކަން ޑރ. އަފްރާޝީމް ޝަހީދުކޮށްލީ ކޮންބައެެއްކަން އެނގޭކަމަށް ވާހަކަ ދެއްކި މީހުން ހައްޔަރުކުރޭ. ސިޔާސީ ބަޔަކު އަޑީގައި ތިބެގެން ކުރިކަމެއްކަން ޔަޤީން ސުޢުދު މީ ހާދަ ނުބައި ފިތުނަ އުފެއްދި މީހެކޭ

ޔާ ﷲ! ޢިލްމުވެރިންނަށް ޙައްޤަކާނުލައި އަނިޔާދޭ މި ނުބައި ސަރުކާރުގެ ނިމުން އަވަސްކުރައްވާށި

ބަލަ ރައްޔިތުން ނިކުމެ މިބޮޑުލާދީނީ ސަރުކާރު ނިމުމަކަށްގެންނަންޖެހޭ މޮޔައަކުއަތަށް ކަނޑިއެއްދިނީމާ ވާގޮތަށްމިއޮތީވެފައި

ކެރަފާގެ ދަރިއަކީ މިހާރު ޙަސަދަވެރިކަމާއި ބަދަލު ހިފުމުގައި ހައްދު ފަހަނައަޅާފައިވާ މުޖުރިމަކަަށްވާތީ މިކަމަށް ފުލުހުންނާއި ސިފައިން ހުށިޔާރުވެ ތިބުމަށް ގޮވާލަން

އަނިވާވެރި ވެރިކަމެއްމީ. މިވެރިކަމުގަ ބޮޑުންނަށް ތިބީ ދީނީ އިލްމުވެރިން ދެކެ ރުޅިއަންނަ ބައެއް. އިންތިހާބުތެރޭ ހެޔޮވެރިކަމެއް ކޮއްދޭނަމޭ ކިޔާ ހަޅޭލަވާ ދޮގުވައުދު ތަކެއް ވެފަ ވެރިކަން ހޯދައިގެން ތިބިބައެއްމީ.

މިގޮތަ ހަބަރު ގެނެސްދޭ އިރު ފާސް ކުރަން ވޯޓު ލީ މެންބަރުންގެ ނަން ތަށް ގެނެސްދިނުން ވަރަށް މުހިނމު ރައިތުން އަށް ސާފު ކޮށް އިގެންް ޖެހޭ އިސްލާމް ދީނަ ގޮން ޖަހާ މެންބަރުން

ހަބަރު