ADS BY VOICE

މިވެރިކަން ނިމޭކަށް މާ ގިނަ ދުވަހެއް ނެތް: މުއިއްޒު

- 5 months ago 0 - ރިމާހް އިސާ

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސޯލިހުގެ ވެރިކަން ނިމޭކަށް މާގިނަ ދުވަހެއް ނެތް ކަމަށް ކުރީގެ ހައުސިން މިނިސްޓަރު ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ADS BY ORCHID

ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން އަބްދުލްގައްޔޫމް، މިނިވަން ކުރުމަށް ގޮވައިލައި އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން މިރޭ ކުރިޔަށްގެންދާ ބައްދަލުވުމުގައި ވާހަކަދައްކަވަމުން މުއިއްޒު ވިދާޅުވީ، މިސަރުކާރަކީ ރައްޔިތުންނަށް އަނިޔާވެރި ސަރުކާރެއް ކަމަށާއި ރައްޔިތުންނަށް އަނިޔާވެރިވާ ސަރުކާރެއް ދެމި ނޯންނާނެ ކަމަށެވެ.

މުއިއްޒު ވިދާޅުވީ، ރައީސް ޔާމީނަށް ޖަލު ހުކުމެއް އިއްވާފައިވަނީ ސަރުކާރުގެ ނުފޫޒުން ކަމަށާއި ރައީސް ޔާމީން މިނިވަންކުރުމަކީ ދީނީ ގޮތުން ވެސް ލާޒިމު ކަމެއް ކަމަށެވެ.

އެންމެ ކުރު މުއްދަތެއްގައި ގައުމަށް އެންމެ ބޮޑު ތަރައްގީއެއް ގެނެސްދިން ވެރިޔަކީ ރައީސް ޔާމީން ކަމަށާއި އެމަނިކުފާނު މިނިވަން ކުރަންދެން އިދިކޮޅު ހަރަކާތްތައް ހުއްޓައިނުލައި ކުރިޔަށް ގެންދާނެ ކަމަށް މުއިއްޒު ވިދާޅުވިއެވެ.

މުއިއްޒު ވިދާޅުވީ ރައީސް ޔާމީންއަށް ނުހައްގުން ދެމުންދާ އަނިޔާތަކާއި ދެކޮޅަށް ރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުން މިއަދު ނުކުންނަންޖެހޭ ކަމަށެވެ.

އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން މިރޭގެ ބައްދަލުވުން ނިންމައިލުމަށްފަހު ސީދާ ހަރަކާތަށް ނުކުތުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ. މިރެޔަކީ އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން ސީދާ ހަރަކާތަށް ނުކުންނަ ހަތަރުވަނަ ރެޔެއެވެ.

40%

0%

60%

0 ކޮމެންޓް

ހަބަރު