ADS BY NO PLASTIC MALDIVES

ސާޅީސް އަހަރު ޖަލުގައި އޮންނަން ޖެހުނަސް ހުންނާނީ ރައީސް ޔާމީންގެ ފަހަތްޕުޅުގައި: ޣައްސާނު

- 9 months ago 0 - އައިޝަތު ސަމާ

ސާޅީސް އަހަރު ޖަލުގައި ހޭދަކުރަން ޖެހުނަސް ހުންނަވާނީ ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން އަބްދުލްގައްގައްޔޫމްގެ ފަހަތްޕުޅުގައި ކަމަށް ގުރައިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މުހައްމަދު ޣައްޗާނު މައުމޫން ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ADS BY PRESS HOUSE

އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން މިރޭ ކާނިވާ ސަރަހައްދުގައި ބޭއްވި ޖަލްސާގައި ވާހަކަދައްކަވަމުން ޣައްސާނު ވިދާޅުވީ، ބަޔަކު ދައްކާ ބިރަކަށް ފަހަތަށް ނުޖެހޭނެ ކަމަށެވެ.

ޕިޕީއެމްގެ ސަފުތައް އެނބުރެނީ ރައީސް ޔާމިން ވަށައިގެން ކަމަށާއި ލީޑަރަކީ ރައީސް ޔާމީން ކަމަށެވެ.

''ބަޔަކު ދައްކާނެ ބިރަކަށް އާޅުގަނޑުމެން ފަހަތަށް ނުޖެހޭނެ. ޖަލަށް ލިޔަސް ހެޔޮ. 40 އަހަރު އޮވެފައިވެސް ނިކުމެ ކުރާނީ ރައީސް ޔާމީނުގެ ހައްގުގައި މި މަސައްކަތް.'' ޣައްސާނު ވިދާޅުވިއެވެ.

ޣައްސާނު ވިދާޅުވީ ޕީޕީއެމް އިން ފަހުރުވެރިވާ، ބިނާކުރުވަނިވި ފިކުރުގެ މައި ތަނބަކީ ރައީސް ޔާމީން ކަމަށެވެ.

ރައީސް ޔާމީނަކީ މިގައުމު ތަރައްގީކޮށްދެއްވި ލީޑަރުކަން މުޅިދުނިޔެ ހެކިވާނެ ކަމަށާއި ރައީސް ޔާމީން އަކީ އިސްލާމްދީން ހިމާޔަތް ކޮށްދެއްވި ރައީސް ކަމަށް ޣައްސާނު ވިދާޅުވިއެވެ.

ޣައްސާނު ވިދާޅުވީ، ގައުމުގެ އިގްތިސޯދު ވެއްޓިފައި މިއޮތް ހިސާބުން އަލުން ނަންގަވާ ހިރަފުސް ފޮޅާލައްވައި، އަލުން ކުރިއަށް ވަޑައިގަންނަވާނެ ރައީސަކީ ރައީސް ޔާމީން ކަމަށެވެ. 

''އަޅުގަނޑުމެން ރައީސް ޔާމީންގެ ފަހަތްޕުޅުގައި މިތިބެނީ، ރާއްޖޭގެ މިނިވަންކަން އެމަނިކުފާނުގެ މޭފުޅުންވިޔަސް ހިމާޔަތް ކުރައްވާނެ ރައީސަށް ވީތީ.'' ޣައްސާނު ވިދާޅުވިއެވެ.

0%

0%

0%

ADS BY COVID HUTTUVAANEE AHAREN CAMPAIGN
0 ކޮމެންޓް

ހަބަރު