ADS BY VOICE

ޝޭހު އިލްޔާސް ހެއްދެވީ ބުހުތާނު ދޮގެއް: ނަޝީދު

- 9 months ago 0 - އިނާޒް މޫސާ

ކީރިތި ރަސޫލާގެ މައްޗަށް ސޮލަވާތް ނުކިޔަވާނެ ވާހަކަ ވިދާޅުވެފައި ނުޥާނެ ކަމަށާއި އެކަމުގައި ޝައިޚު އިލްޔާސް ހުސައިން ހެއްދެވީ ކަނޑައެޅިގެން ބުހުތާނު ދޮގެއް ކަމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ADS BY PRESS HOUSE

ދައުލަތުގެ މީޑިއާއިން މިހާރު ގެނެސްދޭ ''އާސްކް ސްޕީކާ" ޕްރޮގްރާމުގައި އާންމުން ފަރާތަކުން އެމަނިކުފާނަށް ކުރި ސުވާލަކަށް ޖަވާބުދެއްވަމުން ނަޝީދު ވިދާޅުވީ، ރަސޫލާއަށް ސަލަވާތްފުޅު ކިޔަވަން ނުޖެހޭ ކަމަށް އެމަނިކުފާނު ވިދާޅުވެފައިވާ ކަމަށް ބުނެ، ޝެއިހު އިލްޔާސް ހެއްދެވީ "ބުހުތާނު ދޮގެއް" ކަމަށެވެ.

2013 ވަނަ އަހަރުގެ ރިޔާސީ ކެމްޕެއިން ދުވަސްވަރު، ޝެއިޚު އިލްޔާސް ހުސައިން ޕޯޑިިއަމެއްގައި ވާހަކަދައްކަވަމުން ވިދާޅުވީ، ބައެއް މީހުންގެ ގާތު، ﷲ އަށް ހަމްދުކޮށް ރަސޫލާ އަށް ސަލަވާތް ކިޔެވުމަށް އެދިވަޑައިގެންނެވުމުން ބައެއް މީހުންގެ "ލޭ ކެކި، ލަގޮނޑިއަށް އަސަރު ކުރާ" ކަހަލަ ޖަވާބު އެމަނިކުފާނު ދެއްވާފައި ހުރި ކަމަށެވެ. އަދި ''ތިމަން މަނިކުފާނަށްވެސް މުހައްމަދު ކިޔާތީ ސޮލަވާތް ނުކިޔެވިޔަސް ކަމުދާނެ ކަމަށް'' އެމީހަކު ވިދާޅުވި ކަމަށެވެ.

ރައީސް ނަޝީދު ވިދާޅުވީ އެމަނިކުފާނަކީ އިސްލާމް ދީނަށް އަބަދުވެސް ލޯބިކުރައްވާ ބޭފުޅެއް ކަމަށާއި ދުވަހަކުވެސް އެފަދަ ބަހެއް ވިދާޅުވެފައި ނުވާނެ ކަމަށެވެ. އަދި ނުވެސް ވިދާޅުވާނެ ކަމަށް ނަޝީދު ވިދާޅުވިއެވެ.

100%

0%

0%

ADS BY COVID HUTTUVAANEE AHAREN CAMPAIGN
0 ކޮމެންޓް

ހަބަރު