ADS BY VOICE

އިންޑިޔާއަށް ބާާރުލިބިދޭ ދޮގު ޚަބަރު ފަތުރާ ނެޓްވޯކެއް ފަޅާއަރުވާލައިފި

- 5 months ago 0 - ރިމާހް އިސާ

އަވައްޓެރި އިންޑިޔާއަށް ބާރުލިބިދޭ ފަދަ އެކިއެކި ދޮގު ޚަަބަރުތައް ފަތުރާ ނެޓްވޯކެއް ފަޅާއަރުވާލައިފިއެވެ.

ADS BY ORCHID

އިންޑިޔާއަށް ތާއިދުކޮށް އެގައުމުގެ ޒަމާންވީ ހަތުރެއްކަމުގައިވާ ޕާކިސްތާނާއި ދެކޮޅަށް ދޮގު ޚަބަރު ފަތުރާ މި ނެޓްވޯކް ފަޅާ އަރުވާލާފައިވަނީ ބްރަސްލްސްގައި ހުންނަ އީޔޫ ޑިސްއިންފޯ ލެބުން ކުރި ތަހުގީގަކުންނެވެ.

މި ތަހުގީގުން ހާމަވެފައިވާ ގޮތުގައި އިންޑިޔާގެ ޝްރިވާސްތަވާ ގްރޫޕުން ފަހަތުގައި އޮވެގެން ދަނީ ދުނިޔޭގެ 65ގައުމެއްގައި ތަރައްގީކޮށްފައިވާ 265ވެބްސައިޓް މެދުވެރިކޮށް އިންޑިޔާއަށް ބާރުލިިބިދޭ ފޭކް ނިއުސް ނުވަތަ ދޮގު ޚަބަރު ފަތުރަމުންނެވެ. އަދި މި ނެޓްވޯކުން ޔޫރަޕްގެ ގައުމުތަކުގައި ޕާކިސްތާނާއި ދެކޮޅު ހަރަކާތްތައްވެސް ހިންގަމުންދާކަމަށް ވަނީ ބުނެފައެވެ.

އީޔޫ ޑިސްއިންފޯ ލެބްގެ މި ތަހުގީގު ފެށިފައިވާ ވަނީ ޔޫރަޕްގެ ގާނޫނު ހަދާ މަޖިލީހުގެ އޮންލައިން މެގަޒިނެއްކަމަށް ބުނެ ހިންގަމުންދިޔަ އީޕީ ޓުޑޭ ނަމަކަށް ކިޔާ ވެބްސައިޓަކުންނެވެ. ނަަމަވެސް މި ވެބްސައިޓާއި ގުޅޭގޮތުން ކުރި ތަހުގީގުގައި އެފަރާތުން ވޮއިސް އޮފް އެމެރިކާއާއި ރަޝިޔާ ޓުޑޭ ފަދަ ހުޅަނގާއި ދެކޮޅު ޚަބަރުތައް ފަތުރާ ފަރާތްތަކުގެ ޚަބަރުތައް ޝާއިއުކޮށްފައިވާކަމަށް ވަނީ ހާާމަވެފައެވެ.

އީޕީ ޓުޑޭގެ މައްސަަލަ އިތުރަށް ތަހުގީގުކުރުމުން މިިއީ އިންޑިޔާގެ ޝްރިވާސްްތަވާ ގްރޫޕްގެ ވެބްސައިޓެއްކަމަށާއި، އެފަދަ އެހެނިހެން ވެބްސައިޓްތައްވެސް އެކުންފުނިން ހިންގަމުންދާކަަމަށް ވަނީ އެނގިފައެވެ. މިފަދަ ގިނަ ވެބްސައިޓްތަކަށް ނަންދީފައިވަނީ މީގެ ކުރިން ހިންގާފައިވާ މީޑިޔާތަކުގެ ނަމާއި، އަސްލު މީޑިޔާތަކާއި އެއްގޮތް ޒާތުގެ ނަންތައް ކިޔައިގެންނެވެ.

ފާހަގަކޮށްލެވޭ ގޮތުގައި މި ފޭކް ނިއުސް ނެޓްވޯކްގައި ހިމެނޭ އަމިއްލަ ޖަމާއަތްތަކުގެ ފަރާތްތަކުން ވަނީ މި ވެބްސައިޓްތަކުގައި ޚިޔާލު ލިޔުންތަކެއް ޝާއިއުކޮށްފައެވެ. މި ނެޓްވޯކާއި އިންޑިޔާގެ ސަރުކާރާއި އެއްވެސް ގުޅުމެއް އޮތްކަމަކަށް އެނގިފައެއް ނުވެއެވެ.

މަސްދަރު: ބީބީސީ

100%

0%

0%

0 ކޮމެންޓް

ހަބަރު