ADS BY VOICE

ކުރީގެ އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު ފާއިޒުގެ ސުލޫކީ މައްސަލައެއް ބަލަނީ

- 5 months ago 0 - މުއައްލިމް އިބްރާހިމް

ކުރީގެ އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު އަލްއުސްތާޛު އަހުމަދު ފާއިޒު ހުސައިންގެ ސުލޫކީ މައްސަލަތަކެއް ހުރިތޯ ޖޭއެސްސީން ބަލަން ފަށައިފިއެވެ.

ADS BY ORCHID

އަހުމަދު ފާއިޒުގެ ސުލޫކީ މައްސަލައެއް ހުރިތޯ ބެލުމަށް ޖޭއެސްސީން ނިންމީ، ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރު ކަމަށްއައްޔަން ކުރުމަށް، ޖޭއެސްސީއަށް އަހުމަދު ފާއިޒުގެ ނަން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ފޮނުއްވުމާއި ގުޅިގެންނެވެ.

ޖޭއެސްސީން ނެރުނު ބަޔާނެއްގައި ބުނީ، އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު ކަމުގައި ފާއިޒު ހުންނަވައިގެން ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ބެންޗުން ނިންމާފައިވާ ގާނޫނާ ހިލާފް ކަންކަމުގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގެންފައިވޭތޯ އާއި ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ އިހުތިސާސުން ބޭރުން، ދައުލަތުގެ އެހެނިހެން މުއައްސަސާތަކުގެ އިހުތިސާސުގެ ތެރެއަށްވަދެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ބެންޗުން ކަންތައްތަކެއް ނިންމާފައިވާ ކަމަށެވެ.

އަދި ފާއިޒު އަކީ އެ ނިންމުންތަކުގައި ބައިވެރި ވެވަޑައިގެންފައިވާ ބޭފުޅެއް ކަމަށް ބެލެވޭތީ، އެ ސަބަބައްޓަކައި އެކަން ބެލުމަށް ޖޭއެސްސީން ނިންމީ ކަމަށްވެސް ބަޔާނުގައި ބުނެފައިވެއެވެ.

ފާއިޒުގެ މައްޗަށް ތުހުމަތުކުރަނީ، ޖޭއެސްސީގެ ދަށުން ޑިޕާޓްމެންޓް އޮފް ޖުޑިޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން ނެގި މައްސަލަ އާއި ޖުޑިޝަލް ކައުންސިލް އުފެއްދި މައްސަލަ އެވެ.

މީގެއިތުރުން އިލެކްޝަން ކޮމިޝަންގެ ކުރީގެ ރައީސް ފުވާދު ތައުފީގުގެ މައްޗަށް އަމިއްލަ އިސް ނެގުމުގެ މަތިން މައްސަލައެއް ބަލައި ހުކުމް އިއްވި މައްސަލަ އާއި ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަންގެ މައްޗަށް ވެސް ސްމޯޓޯ މައްސަލައެއް ހިންގި މައްސަލަ ވެސް ފާހަގަކޮށްފައިވެ އެވެ.

ސުލޫކީ މައްސަލާގައި ބުނެފައިވަނީ އެ ނިންމުންތައް ސުޕްރީމް ކޯޓުން ނިންމިއިރު ވެސް އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރުގެ މަގާމުގައި ހުންނެވީ ފާއިޒު ކަމަށެވެ. އެހެންކަމުން އެކަންކަން ބަލަން ޖެހޭނެ ކަމަށެވެ.

ފާއިޒުގެ މައްޗަށް ތުހުމަތުކޮށްފައިވާ މައްސަލަ، ކުރީގެ އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު ޑރ. އަހުމަދު އަބްދުﷲ ދީދީ އާއި ފަނޑީޔާރު އާދަމް މުހައްމަދުގެ މައްޗަށްވެސް ކުރިއެވެ. އެމައްސަލައިގައި އެދެބޭފުޅުން މިހާރު ވަނީ މަގާމުން ވަކިކޮށްފައެވެ.

0%

0%

0%

0 ކޮމެންޓް

ހަބަރު