ޖަލުތައް ހިންގުމުގައި ސަރުކާރު ފެއިލްވެއްޖެ، ހޯމް މިނިސްޓަރު އިސްތިއުފާ ދެއްވާ: އިދިކޮޅު

- 8 months ago 0 - އިނާޒް މޫސާ

ޖަލުތަކުގެ ކަންކަން ހަރުދަނާކޮށް، ހިންގުމުގައި މިސަރުކާރު ފެއިލްވެއްޖެ ކަމަށް ބުނެ، ހޯމް މިނިސްޓަރު އިމްރާނު އަބްދުﷲ އިސްތިއުފާދެއްވުމަށް އިދިކޮޅު ޕީޕީއެމް، ޕީއެންސީން ގޮވާލައިފިއެވެ.

ADS BY PRESS HOUSE

އިދިކޮޅު ކޯލިޝަނުން އިމްރާންގެ އިސްތިއުފާއަށް ގޮވާލާފައި ވަނީ، މާފުށީ ޖަލުގެ ރިމާންޑުގައި ތިބި ބަޔަކާ ޖަލު އޮފިސަރުންނާ ދެމެދު މިދިޔަ ހުކުރު ދުވަހު ހިންގި ހަމަނުޖެހުންތަކެއްގައި ބާރުގެ ބޭނުން ކުރި ކަމަށް ތުހުމަތުކޮށްފައިވާ ދަނޑިވަޅެއްގައެވެ. އެކަމަކު ކަރެކްޝަންސް އިން ބުނެފައި ވަނީ އޮފިސަރުންނާއި ގައިދީންނާ ދެމެދު އެއްވެސް ކުރިމަތިލުމެއް ނުހިނގާ ކަމަށެވެ.

އިދިކޮޅު ކޯލިޝަނުން މިއަދު ނެރުނު ނޫސް ބަޔާނެއްގައި ބުނެފައިވަނީ، ކޮމިޝަނާ އޮފް ޕްރިޒަންސް އަބްދުﷲ މުނާޒް، އިއްޔެ ފުލުހުންތަކެއް ގޮވައިގެން މާފުށީ ޖަލަށް ވަޑައިގެން ގައިދީންނަށް އަނިޔާކޮށް ޕެޕާ ސްޕްރޭ ޖަހައި، ޖަލުގައި ހިންގާފައިވާ ލާއިންސާނީ އަމަލުތަކަކީ އެޕާޓީތަކުން ހަރުކަށި އިބާރާތުން ކުށްވެރި ކުރާ ކަމެއް ކަމަށެވެ.

އަދި އެއީ ބައިނަލްއަގުވާމީ މުއާހަދާތަކާއި، މިންގަނޑުތަކާއިވެސް ކަނޑައެޅިގެން ހިލާފު ކަމެއް ކަމަށް އެބަޔާނުގައި ވަނީ ބުނެފައެވެ.

އަދި ޖަލުގައި ހުކުމް ތަންފީޒު ކުރަމުންދާ ގައިދީންގެވެސް އަސާސީ ހައްގުތަކެއް ވާކަމަށާއި އެމީހުންނަށް ބޭސްފަރުވާ ކުރުން ފަދަ ކަންކަން ހަމަޖައްސައިދިނުމަކީ ކަރެކްޝަނުގެ ޒިންމާއެއް ކަމަށް އެބަޔާނުގައި ވެއެވެ.

ބަޔާނުގައި ބުނެފައިވަނީ، ކަންކަން އިސްލާހު ނުވެ މިފަދަ ކަންކަން އިތުރަށް ތަކުރާރު ވެގެންދިޔުމަކީ ބަލައިގަނެވޭނެ ކަމެއް ނޫން ކަމަށެވެ.

''މި ސަރުކާރުގެ ކިބައިގައި ކަންކަން އިސްލާހު ކުރުމުގެ ގާބިލުކަން ނެތްކަމާއި ޖަލުތަކުގެ ހިންގުން ހަރުދަނާ ކުރުމުގައްޔާއި ގައިދީންގެ ހައްގުތައް ކަށަވަރުކޮށްދިނުމުގައި ފެއިލްވެފައިވާކަން ވަރަށް ސާފު. އެހެންކަމުން ހޯމް މިނިސްޓަރު އިމްރާން އަބްދުﷲ އާއި ކޮމިޝަނާ އޮފް ޕްރިޒަންސް އަބްދުﷲ މުނާޒު މިހާރުން މިހާރަށް އިސްތިއުފާ ދިނުމަށް މި ކޯލިޝަނުން ގޮވާލަން." އެ ބަޔާނުގައި ބުނެފައިވެ އެވެ.

އިދިކޮޅު ކޯލިޝަނުން ވަނީ ޖަލުގައި ހިންގަމުންދާ ކަންކަން ތަހުގީގު ކުރުމަށް ކަމާބެހޭ މުއައްސަސާތަކަށާއި ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަނަށް ގޮވާލާފަ އެވެ.

0%

0%

0%

ADS BY COVID HUTTUVAANEE AHAREN CAMPAIGN
0 ކޮމެންޓް

ހަބަރު