ADS BY VOICE

އިރާގުން ފައިބާނެކަމަށް ބުނެ ސިޓީ ފޮނުވުނީ އޮޅިގެންކަމަށް ބުނެފި

- 6 months ago 0 - މުއައްލިމް އިބްރާހިމް

އައިއެސް ޖަމާއަތާއި ދެކޮޅަށް އެމެރިކާ އިސްވެ އޮވެ އިރާގުގައި ހަރަކާތްތެރިވާ ފައުޖު އެގައުމުން ފައިބާނެކަމަށް ބުނެ ސިޓީއެއް ފޮނުވުނީ "އޮޅުމަކުންކަމަށް" އެެމެރިކާގެ ދިފާއީ ވުޒާރާއިން ބުނެފިއެވެ.

ADS BY GOPRIME

ރޮއިޓާސްއިން ރޭ ރާއްޖެ ގަޑިން ދަންވަރުގެ ވަގުތެއްގައި ރިޕޯޓްކުރި ގޮތުގައި ކޮމްބައިންޑް ޖޮއިންޓް ޓާސްކްފޯސް (ސީޖޭޓީއެފް)އިން ވަނީ މިކަން ރަސްމީކޮށް ނިންމައި، އެކަން ވަނީ އިރާގުގެ ދިފާއީ ވުޒާރާއަށާއި ބޮޑުވަޒީރަށް އަންގާފައެވެ.

ސީޖޭޓީއެފްގެ ކޮމާންޑިންގ ޖެނެރަލް އަދި ޔޫއެސް މެރިން ކޯޕްސްގެ ވިލިއަމް.އެޗް.ސީލީ ސޮއިކޮށް އެ ދެ ފަރާތަށް ފޮނުވި ސިޓީއެއްގައި ބުނެފައިވަނީ އިރާގުގެ ދާޚިލީ އަދި ޚާރިޖީ މިނިވަންކަމަށް އިހުތިރާމްކުރުމުގެ ގޮތުންނާއި އެގައުމުގެ ބޮޑުވަޒީރާއި ގާނޫނު ހަދާ މަޖިލީހުގެ އެދުމުގެ މަތިން ކުރިއަށް އޮތް ދުވަސްތަކާއި ހަފްތާތަކުގައި އެ ސިފައިން އެގައުމުން ފޭބުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުންދާާނެކަމަށެވެ.

އެބޭފުޅާ ވަނީ އެގައުމުގައި ތިބި ބޭރު ގައުމުތަކުގެ ސިފައިން އެގައުމުން ފޭބުމަށް އެންގި އެންގުމަށް އިހުތިރާމްކުރައްވާ ކަަމަށްވެސް ވިދާޅުވެފައެވެ.

ނަމަވެސް ފަހުން މި ސިޓީއާއި ގުޅިގެން ޕެންޓަގަންގެ ޖޮއިންޓް ޗީފްސް ޗެއަރމަން މާރކް މިލީ ވިދާޅުވީ އެއީ ހަގީގަތުވެސް އޮޅިގެން ފޮނުވުނު، އަދި ސޮއިނުކޮށް ޑްރާފްޓްގައި އޮތް ސިޓީއެއް ކަމަށެވެ. އަދި އެ ސިޓީ ލިޔެވިފައިވަނީ މިވަގުުތު އިރާާގްގެ އެކި ސަރަހައްދުތަކަށް އެ ފައުޖުގެ މެންބަރުން ބަދަލުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުންދާތީ ކަމަށް އެބޭފުޅާ ވަނީ ވިދާޅުވެފައެެވެ.

އެމެރިކާއިން މިހާތަނަށް އެގައުމުގެ ސިފައިން އިރާގުން ބޭލުމުގެ ވިސްނުމެއް ނުގެންގުޅޭކަމަށް ވަނީ ބުނެފައެވެ.

0%

0%

0%

0 ކޮމެންޓް

ހަބަރު