ADS BY VOICE

މާލެއަކީ މާލޭ މީހުންގެ ތަނެއް، ފުރަތަމަ ފުލެޓް ދޭންޖެހޭނީ މާލޭ މީހުންނަށް: ސަރަނގު

- 7 months ago 17 - ޝަފްރާޒް އހ

މާލެއަކީ، މާލޭގެ މީހުންގެ ތަނެއް ކަމަށާއި ސަރުކާރުން ބޯހިޔާވަހިކަން ފޯރުކޮށްދޭއިރު އެންމެ ފުރަތަމަ ފުލެޓް ދޭންޖެހޭނީ މާލޭގެ މީހުންނަށް ކަމަށް މާލޭގެ މޭޔަރު ކަމަށް ވާދަކުރަން ނިންމަވައިފައިވާ އާދަމް މަނިކު (ސަރަނގު އާދަމް) ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ADS BY GOPRIME

ސީއެންއެމް އިން ރޭ ގެނެސްދިން ''އިތުރު ކާފު'' ޕްރޮގްރާމުގައި ވާހަކަދައްކަވަމުން އާދަމް މަނިކު ވިދާޅުވީ ހަގީގީ މާލޭގެ ރައްވެހިންވެސް ދިރިއުޅެނީ ވަރަށް ދަތި ހާލުގައި ކަމަށެވެ. އެގޮތުން މައިންބަފައިންނާއި ދަރިންނާއި ދަރިންގެ އަނބިން ނުވަތަ ފިރިންވެސް ދިރިއުޅެނީ އެއް ކޮޓަރީގެ ތެރޭގައި ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ.

އޭގެ ސަބަބުން އިޖުތިމާއީ މައްސަލަތައް އިތުރުވެ، ގިނަ މީހުން އަބަދު ބޭރުގައި އުޅެން ބޭނުންވާ ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ.

''މާލެއަކީ މާލޭ މީހުންގެ ތަނެއް. މާލޭ މީހުންނަށް ފުރަތަމަ ފުލެޓް ދޭންޖެހޭނީ. ރަގަޅު މާލެއަކީ މުޅި ރާއްޖޭގައި ވެރިކަން ކުރާތަން. އެކަމަކު މާލޭ މީހުންނަށްވެސް ނިދާލައިގެން ކާލައިގެން ބޯލައިގެން އުޅެވިގެން ނޫންތޯ ރާއްޖެތެރެއިން މާލެއަށް އަންނަ މީހުންނަށް ވެސް މިތާނގަ އުޅެވޭނީ. މާލޭގެ ހަގީގީ މީހުން އެންމެ ކޮޓަރިއެއްގެ ތެރޭގައި މުޅި އާއިލާ އެބަ ދިރިއުޅޭ. މާލެ ސިޓީން ވަކިތަނެއްގައި ވަޒީފާ އަދާކުރާތީއޭ ކިޔާފައި ފުލެޓް އަޅާފައި މާލޭ ނޫން މީހަކަށް ފުލެޓް ދިނުމުގައި އިސްކަމެއް ނުދެވޭނެ. އެކަމެއް ނުކުރެވޭނެ.'' އާދަމް މަނިކު ވިދާޅުވިއެވެ.

މާލެ ސީޓިން ބޯހިޔާވަހިކަން ދޭ ފަރާތްތަކުގެ ތެރޭގައި އެމީހަކު ވަޒީފާ އަދާކުރާ ކުންފުނިން ނުވަތަ އެމީހަކު ވަޒީފާ އަދާކުރާ އޮފީހުގެ ފަރާތުން ދިރިއުޅޭނެ ފުލެޓް ދޭން ނުޖެހޭނެ ކަމަށް އާދަމް މަނިކު ވިދާޅުވިއެވެ.

މާލޭގެ ރައްޔިތުންނަށް މިވަގުތު ދިމާވެފައިވާ އެންމެ ބޮޑު މައްސަލައަކީ ބޯހިޔާވަހިކަން ކަން ފާހަގަކުރައްވައި އާދަމް މަނިކު ވިދާޅުވީ ވަކި ތަނެއްގައި ވަޒީފާގައި އުޅޭތީ ކަމަށް ބުނެ، މާލޭ ސިޓީއިން ބޭރުން، އެހެން ރަށެއްގެ މީހަކަށް މާލެ ސިޓީން ބިމެއް ނުވަތަ ފުލެޓެއް ނުދެވޭނެ ކަމަށެވެ.

އާދަމް މަނިކު ވިދާޅުވީ، ރައީސް ޔާމީންގެ ސަރުކާރުގައި ވަކި ދާއިރާތަކަކަށް ހާއްސަކޮށްގެން ފުލެޓް އިމާރާތްކޮށްފައިވާކަމަށެވެ.

އެގޮތުން ސިފައިންނާއި ފުލުހުންގެ އިތުރުން ބައެއް ކުންފުނިތަކާއި ޓީޗަރުންނަށް ހާއްސަކޮށްގެން ފުލެޓް ދީފައިވާކަން ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ. ދުނިޔޭގެ އެހެން ގައުމުތަކުގައިވެސް އެކަން އޮންނަނީ އެގޮތަށް ނޫން ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ.

''ރިއަލިޓީއަކީ ސިފައިންނަށް ފުލުހުންނަށް ހާއްސަކޮށްގެން ފުލެޓްއެޅޭ، ޓީޗަރުންނަށް ހާއްސަކޮށްގެން ފުލެޓް އެޅޭ، ދެން އަނެއް ބަޔަކަށް ހާއްސަކޮށްގެން ފުލެޓް އެޅޭ. މިތަންތަނުގައި މިއުޅެނީ ސީދާ 100 ޕަސެންޓް މާލޭ މީހުންނެއް ނޫން. އެމީހުންނަށްވެސް ފުލެޓް ދޭންވާނެ، ލިބެންވެސް ވާނެ. އެކަމަކު އެމީހަކު ވަޒީފާ އަދާކުރާ ތަނަކުން އެމީހަކަށް ބޯހިޔާވަހިކަން ދޭކަށް ނުޖެހޭނެ.'' އާދަމް މަނިކު ވިދާޅުވިއެވެ.

އާދަމް މަނިކުވިދާޅުވީ މާލޭގައި 175000 މީހުން ދިރިއުޅޭ ކަމަށާއި އޭގެ ތެރޭގައި އަތޮޅުތަކުން އަންނަ މީހުންނާއި ބިދޭސީންނާއެކު ޖުމްލަ ތިން ހަތަރު ލައްކަ މީހުން ދިރިއުޅޭ ކަމަށެވެ.

25%

75%

0%

17 ކޮމެންޓް

މާލޭގޯތި ކުއްޔައްދީގެންއުޅެނީ އެހެންގައުމެއްގެ ބައެއްތަ ވޯޓުންބަލިކުރާނީ ގޯތިންއުފާވެރިކަން ސަރަނގުނެތަސް ހުއްޓަސް ގާނޫނުހަދާނީމަޖިލީސްކުރާގެއިން އެގޮނޑިއެއްނުލިބޭނެ ތިވިސްނުމުގަތިބޭމީހުނައް

މާލޭގަ ހުރިހާ ބިމެއް އޮތީ ހާއްސަ މާލެ މީހުނަށް ލިބިފަ. .އެތަން ތަން އަބުރާ އަތުލާ އިންސަފާއި ހަމަހަމަ ކަން ގާއިން ކޮށްދީ

މާލެއިން ހިތުހުރި ގޮތަކަށް މާލެ މީހުނަށް ފުލެޓް ދޭށެވެ. އެހެނަސް ރައްޔިތުން ގެ ޓެކްސްފައިސާއިން ހިއްކާފައިވާ ހުޅުމާލެއިން ދިވެހިންނަަށް ހަމަ ހަމަ ފުރުސަތު ދޭން މަޖުބޫރެވެ. މާލޭގަ އުޅޭ %70 އިންސައްތަ އަކީ މާލެ މީހުން ނޫނެވެ.

މާލެމީހުންނަށްގޯތިދީ މާލެވަނީ ހުސްވެފައި އެއީ ވ ކުޑަތަންކޮޅެއް މިހާރު ތިއޮތީ ރަޢިއްޔަތުންގެފައިސާއިން ހިއްކި ފަސްގަނޑެއް މާލެއާއި އެތަނާގުޅުނީ އާދަމްމަނިކުމެން ތިބުނާމާލޭގައި ހުރީ ދަހަރާގެގެއާއ ހުޅަގުގެ އަދި ބަގީޗާގެއާއި މޫނިމާގެ ފަދަ މަދުތަނެއް އެތަނުން އަހަރެމެން ގޯތިބޭނުމެއްނޫން އެކަމު އަހަރެމެންގެފައިސާއިން ހަރަދުކޮށްއަލަށްހިއްކި ފަސްގަޑުން ތަގާތު ނުކުތެވޭނެ

ކަލޯ ކޯޗެެއް ބޮއެގެން ތިއުޅެނީ؟

ޙުޅުމަަލެއިން ފްލެޓް ދީފަ ހުރީ ސަރުކާރު ވަޒީފާތަކިގަ އުޅޭ މީހުނައް

ޑިވައިޑް އެެންޑް ރޫލް މިއީ މިހާރު އިންޑީޔާގެ ވެރިކަން ކުޜާ ޕާޓީ އިން ގެންގުޅޭ އުކުޅެއް. ހިންދޫ މެޖޯރިޓީ އޮތީމާ މުސްލިމުން ނާ ހިންދޫން ޖެއްސީމަ އެމީހުންށަ ހީވަނީ އެމީހުންނަށް ވޯޓް އިތުރު ވާނެހެން. ސަބަބަކީ ތައުލީމާއި ވަޒީފާ ތަރައްގީގެ މާބޮޑު މަޝަރޫއު ތަކެއް ވިއްކަން ނެތީމާ. ވޯޓު ލިބެން އޮތީ ނަފްރަތު އުފައްދައިގެން. މާލޭ މީހުންގެ ވޯޓް ހޯދަން ސަރަނގުވެސް މި ކުޅޭނީ ހަމަ އެކުޅި

ކޮންމެ މީހަކު ބުނިކަމުގަ ވިޔަސް ރަނގަޅު ވާހަކަ އެއް.

ފްލެޓްއެއް ނޫން. ގޯތި!

ސިޔާސީ ގޮތުން ކާމިޔާބު ހޯދުމަށް މުޖުތަމަޢު ބައިބައިކޮށް ނަފުރަތު އުފެއްދުމަކީ ރޭސިސްޓު ފިކުރުގެ ޕާޓީތަކުން ކުރާކަމެެއް. އިންޑިއާގެ މޯދީއަކީވެސް މިފަދަ ލީޑަރެއް. މީހެއް ހީލަތްތައް މަދުވެ ގޮތް ހުސްވުމުން ދެން އޮންނާނީ ނަފުރަތު އުފެެއްދުމުގެ ކާޑު. އެމްޑީޕީއަކީ ރާއްޖޭގެ މުޖުތަމަޢުގައި ކުރިން އޮތް ތަފާތުކުރުންތައް އަނބުރާ ގެނެސް އުސްގޮޑި ތިރި އަލުން ތައާރަފު ކުރަން އުޅޭ ޖަމާއަތެއް.

ޗީ މާލެ ބަނޑުދަށުލާ ވެއްޓިގަނޭ...

މިފަހަރު ކޮމެންޓް ބަލައިގެންފި އެއީކުރުކޮއްލިޔުނީމަދޯ . ކިތަށް ވާހަކަކަށްއެގޭތަ ނުލިޔެ މިދޫކޮއްލީ .

އެހެންވެ ތިކަހަލަ ގޮލައިން މާލޭމޭޔަރ ކަމަށް ނުހޮވަންވީވެސް . މާލޭމީހުންގެ ހުންނާނެ ގެދޮރު . ބުރިބުރިއަށް ހިއްލާލީމަ ހުންނާނީ ހިޔާވަހިކަންލިބިފަ . މާލޭގެވަޒީފާތަކުގަވެސް އުޅެނީ ދިވެހިން

މާލޭމީހުން ތަނެއްވީމަ އެމީހުންގެ ގެދޮރުވެސް ކުރީގަ ވާނީ ލިބިފަހެން ހީވަނީ މާލޭމީހުން އުފަން ވެސް ވާން ވާނީ ގެއަކާއި އެކީއެއް ނޫންތޯ؟

އާން. ކަލެއަށް ތިޔަހުރީ މޭޔަރުކަން ލިބިފައި. ފުރަތަމަވެސް ވިސްނުން ހުރީ ރައްޔިތުންނަށް އަނިޔާ ދޭން. ދީފައި ހުރި އެއްޗެއް ފޭރިގަންނަން. ތިޔަ ނިޔަތުގައި މޭޔަރު ކަމަށް އަންނަ ކަމަށްވާނަމަ، ކަލެއަށް ކާމިޔާބު ނުދެއްވާހުށި

ހަބަރު