އެމްޑީޕީއަށް ކައުންސިލް އިންތިޚާބުގަައި ބޮޑު މެޖޯރިޓީއެއް ހޯދަންޖެހޭ: ރައީސް ޞާލިހު

- 2 weeks ago 1 - މުއައްލިމް އިބްރާހިމް

ކުރިއަށް އޮތް ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޚާބުގައި އެމްޑީީޕީއަށް ބޮޑު އަހުލަބިއްޔަތެއް ހޯދަންޖެހޭކަަމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ޞާލިހް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ADS BY CANDIDATE

ރައީސް ޞާލިހު މިހެން ވިދާޅުވީ ހދ.އަތޮޅަށް އެމަނިކުފާނު ކުރެއްވި ރަސްމީ ދަތުރުފުޅަށްފަހު، އެމްޑީޕީގެ އެޖެންޑާ 19ރަށަށް ކެމްޕެއިނާއި ގުޅިވަޑައިގަންނަވަމުންނެވެ. މި ކެމްޕެއިން ދަތުރުގައި ދުއްވާ ދޯންޏަށް އަރާވަަޑައިގަތުމުގެ ކުރިން ރައީސް ޞާލިހު ވަނީ މީޑިޔާތަކާއި ވާހަކަފުޅު ދައްކަވާފައެވެ.

އެބޭފުޅާ ވިދާޅުވީ ކުރިއަށް އޮތް ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިހާބުގައި ބޮޑު މެޖޯރިޓީއެއް، ބޮޑު އަގްލަބިއްޔަތެއް އެމްޑީޕީއަށް ހޯދުމަކީ ކުރަންޖެހޭ ކަމެއްކަމަށެވެ.

"އަޅުގަނޑު ގަބޫލުކުރާ ގޮތުގައި އަޅުގަނޑުމެންގެ ސިޔާސަތުތައް ތަންފީޒު ވެގެންދާނީ އެކަން ގަބޫލުކުރާ ބަޔަކު ކައުންސިލްތަކަށް އިންތިހާބު ކޮށްގެން. އެ މަސައްކަތް އަޅުގަނޑުމެން މި ކުރަނީ. އިރާދަކުރެއްވިއްޔާ އަޅުގަނޑުމެންގެ މަސައްކަތް ކާމިޔާބުވާނެ"، ރައީސް ޞާލިހު ވިދާޅުވިއެވެ.

މި ދެބޭފުޅުން މިރޭގެ ވަގުތެއްގައި އުތުރުގެ މަހާސިންތާ އޮންނަ ކުޅުދުއްފުށީ ސިޓީއަށް ވަޑައިގަންނަވާނެއެވެ.

0%

0%

0%

ADS BY ADS BY DHIRAAGU
1 ކޮމެންޓް

ހަބަރު