ADS BY VOICE

މަދީހާގެ ކެނޑިޑެސީ ބާތިލްކުރުމަށް އެމްޑީޕީން ނިންމައިފި

- 6 months ago 0 - މުއައްލިމް އިބްރާހިމް

ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޚާބުގެ އެމްޑީީޕީގެ ޕްރައިމަރީގައި ގއ.ކަނޑުހުޅުދޫ ދާއިރާގެ ޓިކެޓަށް ވާދަކުރާ މަދީހާ އަބްދުﷲ ގެ ކެނޑިޑެސީ ބާތިލްކުރުމަށް އެމްޑީޕީން ނިންމައިފިއެވެ.

ADS BY ORCHID

މަދީހާއަށް ޕްރައިމަރީގައި ވާދަކުރުމުގެ ފުރުސަތު ނުުދޭން ނިންމީ، އޭނާއާއި ބެހޭގޮތުން ހުށައެޅުނު ގިނަ އަދަދެއްގެ ޝަކުވާތައް ބެލުމަށްފަހު އެޕާޓީގެ ފިޔަވަޅު އަޅާ ކޮމެޓީންނެވެ. 

މަދީހާއާއި މެދު ގިނަބަޔަކު ޝަކުވާކުރި މައްސަލައަކީ ދާދިފަހުން ކަނޑުހުޅުދޫގައި ތުއްތު ކުއްޖަކު ރޭޕްކުރި ހާދިސާއާއި ގުޅިގެން، އެ މައްސަލައިގައި ތުހުމަތު ކުރެވުނު ފަރާތްތަކުގެ ދިފާއުގައި މީޑިޔާގައި ވާހަކަދެއްކުމެވެ.

އެގޮތުން ރާއްޖޭގެ އޮންލައިން ނޫހެއްކަމުގައިވާ ސަންއަށް މައުލޫމާތުދެމުން މަދީހާ ވަނީ ކުއްޖާ ރޭޕްނުކުރާފަދަ މޭރުމަކުން ވާހަކަދައްކައި، އެއީ ކުއްޖާގެ މަންމަ ފަރާތުގެ އާއިލާގެ ރޭވުމެއްކަމަށް ބުނެފައެވެ.

"ދެއަހަރު ކުއްޖަކު ތިން ފިރިހެނަކު ވެގެން ރޭޕް ކުރި ނަމަ އެކުއްޖާ އެހާ ހެޕީކޮށް، ދުވެ އުޅޭނެ ހެއްޔޭ އަހަރުމެންގެ ސުވާލަކީ. އެކުއްޖާ ދުނިޔޭގައި އޮންނާނެހޭ އެވަރު ކުރި ނަމަ. މިހާރު ފަރުވާ ދިނުމަށްފަހު މާލެއިންވެސް ވަނީ ދޫކޮށްލާފައި. އެވަރުވީ ނަމަ ކުއްޖާ ދޫކޮށްލާނެތޯ،" މަދީހާ ބުންޏެވެ. މީގެ އިތުރުން އޭނާ ވަނީ ކުއްޖާގެ މައުލޫމާތު މީޑިޔާއަށް ދިން މީހާގެ މައްޗަށް ޓެރަރިޒަމްގެ ދައުވާވެސް ކުރަންޖެހޭނެކަމަށް ބުނެފައެވެ.

މިއާއި އެކު ގިނަ ފަރާތްތަކުން ވަނީ މަދީހާގެ ކެނޑިޑެސީ ބާތިލްކޮށް، އޭނާއަށް އިންތިޚާބުގައި ވާދަނުކުރެވޭނެ ގޮތް ހެދުމަށް ގޮވާލާފައެވެ.

0%

0%

0%

0 ކޮމެންޓް

ހަބަރު