ADS BY VOICE

ކީރިތި ގުރުއާން މަޖުބޫރު މާއްދާއެއްގެ ގޮތުގައި އޮތް އޮތުން ބަދަލުކުރަނީ!

- 6 months ago 11 - އިނާޒް މޫސާ

ސުކޫލުތަކުގެ ދަރިވަރުންނަށް ކީރިތި ގުރުއާން މަޖުބޫރު މާއްދާއެއްގެ ގޮތުގައި އޮންނަ އޮތުން ބަދަލުކުރުމަށް އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީން މަސައްކަތް ކުރަމުންދާ ކަމުގެ މައުލޫމާތު ލިބިއްޖެއެވެ.

ADS BY GOPRIME

ނަން ހާމަކުރަން ބޭނުން ނުވާ ގުރުއާން ޓީޗަރަކު ''ވޮއިސް'' އަށް މައުލޫމާތު ދެއްވަމުން ވިދާޅުވީ، ސުކޫލުތަކުގައި މަޖުބޫރު މާއްދާއެއްގެ ގޮތުގައި ގުރުއާން ހިމަނާފައި އޮތް ނަމަވެސް، ގުރުއާން ކިޔަވައިދެމުން ދިޔައީ އެއްވެސް ޕްލޭނެއްގެ ދަށުން ނޫން ކަމަށެވެ.

''ގުރުއާނުގެ ރިވިޝަނެއްނެތް، ލެޝަންޕްލޭނެއް ނަހަދާ. ޕްލޭނެއް ނެތި ކިޔަވައިދެމުންގޮސް ދެން މިދެނީ ޓެސްޓެއް.'' ޓީޗަރު ވިދާޅުވިއެވެ.

އޭނާ ވިދާޅުވި ގޮތުގައި އެޓެސްޓުން ކުދިން ފާސްނުވާނެތީ ގުރުއާން މަޖުބޫރު މާއްދާއަކަށް ނަހަދަން ނިންމާފައިވާކަމުގެ މައުލޫމާތު އޭނާއަށް ވެސް ލިބިފައިވެއެވެ.

މިއަހަރު ގްރޭޑް 10 ނިންމާ ދަރިވަރުންނަށް ގުރުއާނުން ފާސްނުވުމުން ދަރިވަރުންނަށް އެސްއެސްސީ ގުރުއާން އިމްތިހާނުގައި ގުރުއާން މަޖުބޫރު މާއްދާއެއްގެ ގޮތުގައި ނުބޭއްވުމަށް އެދި ބައެއް ފަރާތްތަކުން ބެލެނިވެރިންލައްވައި ޕެޓިޝަނެއްގައި ސޮއިކުރަމުންދާކަންވެސް ''ވޮއިސް'' އަށް ވަނީ އެނގިފައެވެ. އެނގިފައިވާ ގޮތުގައި ޕެޓިޝަނުގައި ސޮއިކުރަމުންދަނީ މިނިސްޓްރީއަށް އެނގިގެންނެވެ.

ވޮއިސް އަށް ލިބިފައިވާ ޕެޓިޝަނުގެ ކޮޕީއެއްގައި ވަނީ މިއަހަރު ގްރޭޑް 10 ގެ ދަރިވަރުންގެ ސްޓްރީމްތައް ކަނޑައެޅިއިރު، ކިޔަވަންޖެހޭ މަޖުބޫރު މާއްދާތަކާއި އޮޕްޝަނަލް މާއްދާތަކުގައި ގުރުއާން ހިމަނާފައި ނުވާކަން ފާހަގަކޮށްފައި ވެއެވެ.

ދަރިވަރުންނާއި ޓީޗަރުން ތައްޔާރުނުކޮށް ކުއްލިއަކަށް ގުރުއާނުން ގައުމީފެންވަރުގެ އިމްތިހާނެއް ބޭއްވުމަށް ނިންމާފައިވާކަންވެސް ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ.

އޭގެއިތުރުން ދަރިވަރުން އިމްތިހާނަށް ތައްޔާރުކުރެވިފައި ނެތްކަން ފާހަގަކޮށް ޕެޓިޝަނުގައި ބުނީ، ދަރިވަރުންނަށް ސްކޫލުތަކުން ކިޔަވައިދިން ގޮތާއި އެސްއެސްސީ އިމްތިހާނުދޭން ކަނޑައަޅާފައި އޮތް އޮތުން ތަފާތު ކަމަށެވެ.

ގުރުއާނަކީ މުސްލިމުން އެންމެ ބޮޑަށް އިހުތިރާމްކުރަންޖެހޭ އެއްޗަކަށްވާއިރު، އެކަމަށް ދަރިވަރުން ތައްޔާރުނުކޮށް ކުއްލިއަކަށް އިމްތިހާނު ހަދަންޖެހުމުން ގުރުއާނަށް އޮތް ލޯބި ކުޑަވެގެންދާނެކަމުގެ ބިރު ހީވެފައިވާކަމަށް ޕެޓިޝަނުގައި ވެއެވެ.

އަދި ނަމޫނާ ޕޭޕަރާއި ދަރިވަރުންނަށް ކިޔަވައިދީފައިވާ ގޮތް ތަފާތު ކަމަށްވެސް ބުނެފައިވެއެވެ.

މިއަހަރު އެސްއެސްސީ އިމްތިހާނުގައި އިމްތިހާނުގައި މަޖުބޫރު މާއްދާއެއްގެ ގޮތުގައި ގުރުއާން ނުބޭއްވުމަށް އެދި އެދިފައިވެއެވެ. ނަމަވެސް ބެލެނިވެރިންލައްވައި ސޮއިކުރުވަމުންދާ ޕެޓިޝަނުގައި އިތުރަށް ބުނެފައިވަނީ، މިއަހަރު ގްރޭޑް ދިހައެއްގައި ކިޔަވާ ދަރިވަރުންނަށް ގުރުއާން މާއްދާއެއްގެ ގޮތުގައި ކިޔަވައިދީ، އެކުދިންގެ ހިތްތަކުގައި ގުރުއާނަށް ލޯބިޖެއްސުމަކީ ބެލެނިވެރިން އެދޭ ކަމެއް ކަމަށެވެ.

އަދި ޓޮޕްޓެން އަށް އަންނަ ދަރިވަރުން ހޮވުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ކްރައިޓީރިއާ އަށް އެކަމުގެ ސަބަބުން އެއްވެސް ބަދަލެއް ނާންނަގޮތަށް މިދިޔަ އަހަރެކޭ އެއްފަދައިން އަމަލުކުރުމަށްވެސް ޕެޓިޝަނުގައި އެދިފައިވެއެވެ.

އެނގިފައިވާ ގޮތުގައި ގުރުއާން މަޖުބޫރު މާއްދާއެއްގެ ގޮތުގައި ނެހެދުމަށް ނިންމާފައިވަނީ ދެ އަހަރު ދުވަހަށެވެ. ނަމަވެސް އެގޮތަށް ބަދަލު ގެނެސްފިނަމަ، އެނިންމުން ދާއިމީ ނިންމުމަކަށް ވެގެން ހިނގައިދާނެކަމުގެ ބިރު ހީވެފައިވާކަމަށް ބައެއް ބެލެނިވެރިން ދަނީ ބުނަމުންނެވެ.

ގުރުއާން މަޖުބޫރު މާއްދާއަކަށް ނެހެދުމަށް އެޑިއުކޭޝަނުން މަސައްކަތް ކުރާ ކަމުގެ މައުލޫމާތު ލިބުމާއި ގުޅިގެން އެމިނިސްޓްރީގެ މީޑިއާ އޮފިޝަލަށް ގުޅާލުމުން ވިދާޅުވީ، އެކަމާ ބެހޭ އެއްވެސް މައުލޫމާތެއް އޭނާއަށް ލިބިފައި ނުވާކަމަށެވެ. އަދި އެކަން އޮތް ގޮތެއް ބަލައި މައުލޫމާތު ހާމަކުރާނެ ކަމަށް އޮފިޝަލު ވިދާޅުވިއެވެ.

28%

56%

16%

11 ކޮމެންޓް

ދެރަކަން ތައްތައް.

ކީކޭ ބުނާނީ ދޯ ދެން ...ޤުރުއާން ކިޔަވައިދޭން ބޭނުން ނުވާ ބެލެނިވެރިން އުޅޭ ގޮތެއް އެއީ...އެމީހުންނަށްޙީވަނީ މިދެން ވަރަށް ބޮޑުކަމެކޭ...ވަރަށް އުދަގޫވާނޭ...ބުނަންތަ ވާހަކައެއް ތި ކިޔަވާ ހުރިހާ މައްދާތަކަށްވުރެވެސް ޤުރްއާން ދަސްކުރަން ފަސޭހަވާނެ...ތިހެން ޕެޓިޝަން ހުށަހަޅައިގެން މިކަންތައް ހުއްޓުވައިގެން ކުދިންގެ ހިތުގައި ދުވަހަކުވެސް ޤުރުއާނަށް ލޯތްބެއް ނުޖެހޭނެ...ހެޔޮނުވާނެ ޤުރުއާން މަޖްބޫރު މާއްދާއެއްގެ ގޮތުގަ ބާއްވަމާ ހިނގާ...ބެލެނިވެރިން ކުދިންނަށް ހިއްވަރުދެމާ ހިނގާ

ހަފްތާގެ ދެދުވަހު ކިޔަވައިދެނީ ކުދިން ނަށް ކިޔަވައިނުދީޓެސްޓެއް ހަދުވައިގެން އެކުދިންފޭލިވާނެ ކިޔަވައި ދީފަ ޓެސްޓު ހަދުވާނަމަ . ޓީޗަރުންވެސް ވާނުވާގަ .

އަހެރެންގެ ސްކޫލް ގަ ރިވިޝަން ވެސް ހަދާ ކުދިން " ލެސަން ޕްލޭންވެސް ހަދަން . ޕޭޕަރުވެސް ހައްދަން ކުދިން ލައްވާ، ޕްލޭންވެސް އޮވޭ ، ބަލަން މީހުންވެސް ތިބޭ ކަންކައް ވެސް ކުރޭ....... މަޢުލޫމާތު ދީފައިވާ މުއްރިސް ކުދިން ލައްވާ ކަންކައް ނުކުރުން ، ޕްލޭނެއް ނެތުން އެއީ އެންމެން ގޯސްވާ ސަބަބެއް ނޫންދޯ....

ވެރިކަން ބަދަލުކުރަން ލަސްވެއްޖެ

މިހަމަ އެތްކަލަ ސަރުކާރޭ ހަމަ ވެރިކަން ލިބޭއިރަށް ގުރުއާނާ ބެހި ގަންނާނެ ބަލަ ގުރުއާނަކީ މަޖުބޫރު މާއްދާއެތް ގޮތުގަ އަބަދުވެސް އޮންނަންޖެހޭނީ އަހަރުމެންނަކީ 100 % މުސްލިމުން އިސްލާމްދީނުގަ ގުރުއާން ކިޔަވަންޖެހޭ މިކަހަލަ ކަންކަމާހުރެ މީ ލާދީނީ ފިކުރުގެ ސަރުކާރެކޭ ބުނަންޖެހޭނީ އަޅެ ކީއްވެތަ މިކަހަލަ ދީނާ ގުޅިފަ ހުންނަކަންކަމާ މި މީހުންމި އަޅައިގަންނަނީ

ތިޔަޖެނީ ކަންތަކާ

ޢުރްއާނާއި އިސްލާމް މާއްދާ މަޖުބޫރު މާއްދާ ގެ ގޮތުގައި އޮތުމަކީ ސަރުކާރަށް ފަސޭހަ ކަމަށް ނުވެދާނެ

ގުރުއާނަކީ މަޖުބޫރު މާއްދާއެއް.ކިޔަވަންޖެހޭނެ.އެންމެ މުހިއްމު އެއްމާއްދާ.އެކަމަކު ކުދިން އެވަރަށް ތައްޔާރުނުކޮށް ޓެސްޓް ދީ ކުދިންގެ އޯލެވެލް ނަތީޖާއަށް އޭގެ ނޭދެވޭ އަސަރުކުރަންޏާ އެކަން ގޯސް.ޓެސްޓް ދިނުމަކުންވެސް ގޯހެއްނެތް.އެކަމަކު ޓޮޕް 10 ކަނޑައެޅުމުގައި އެޔަށްބަލަންޏާ އެކަން ގޯސް.ސަބަބަކީ ކުދިން އެވަރަށް ތައްޔާރުވެފަ ނެތުން.ގިނަ ސުކޫލްތަކުގައި ކިޔަވައިދޭ ޓީޗަރުންނަކީ ތަޖުވީދު މަގުން ކިޔަވައިދޭން ދާންނަ ބަޔެއްނުން.ހަމަ ލިޔެފައި އޮންނައެއްޗެއް ކިޔާލަނީ.

ހަބަރު