ADS BY VOICE

ނޫމަޑީގެ މައްސަަލައިގައި މުއިއްޒުގެ މައްޗަށް ތަހުގީގެއް ހިންގައިދޭން އެދިއްޖެ

- 7 months ago 1 - މުއައްލިމް އިބްރާހިމް

 ނޫމަޑި ރިސޯޓްސް އެންޑް ރެސިޑެންސް އާއިއެކު ވެފައިވާާ އެއްބަސްވުން އުވާލުމުން ދައުލަތުގެ ފަރާތުން ބޮޑު ބަދަލެއް ދޭންޖެހުނު މައްސަލައިގައި ކުރީގެ ހައުސިންގ މިނިސްޓަރ ޑރ.މުހައްމަދު މުއިއްޒުގެ މައްޗަށް ތަހުގީގެއް ހިންގައިދިނުމަށް އެދިއްޖެއެވެ.

ADS BY PRESS HOUSE

މިކަން ހާމަކުރެއްވީ މިއަދު އޮތް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާގައި ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަމުން ފިނޭންސް މިނިސްޓަރ އިބްރާހިމް އަމީރެވެ.

މެންބަރުން ކުރެއްވި ސުވާާލުތަކަށް ޖަވާބުދެއްވަމުން އަމީރު ވިދާޅުވީ ސެޓްލްމެންޓް ކޮމެޓީގެ ފަރާތުން އެޓާނީ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް މެދުވެރިކޮށް، ޑރ.މުއިއްޒުގެ މައްޗަށް ޖިނާއީ ތަހުގީގެއް ހިންގައިދިނުމަށް އެދިފައިވާނެކަމަށެވެ. އަމީރު ވަނީ އާބިޓްރޭޝަންގެ މަރުހަލާގައި ޑރ.މުއިއްޒު ދެއްވި ބަޔާން ބަދަލުކުރެއްވުމުގެ ސަބަބުން އެ މައްސަލައިގައި ސަރުކާރުގެ ދިފާއު ވަރަށް ބޮޑަށް ބަލިކަށިވެގެން ދިޔަކަމަށް ވިދާޅުވެފައެވެ.

ނޫމަޑިން ބަދަލު ހޯދަން އެދުނީ، ޕްރައިވެޓް ވިލާ މޮޑެލްގެ ދަށުން 600 ހައުސިން ޔުނިޓް ތަރައްގީ ކުރުމަށްޓަކައި ޖެނުއަރީ 20، 2011 ގައި ސޮއިކުރި އެއްބަސްވުމަކާއި 500 ހައުސިން ޔުނިޓާއި ޕޮލިސް އެކަޑަމީ ފޭސް އެކެއް އަދި ތިން ރަށެއްގެ ނަރުދަމާގެ ނިޒާމް ތަރައްގީކުރުމަށް މެއި 30، 2013 ގައި ސޮއިކުރި އެއްބަސްވުން ބާތިލްކުރި މައްސަލައިގައެވެ.

0%

0%

0%

ADS BY COVID HUTTUVAANEE AHAREN CAMPAIGN
1 ކޮމެންޓް

ކޮން ތަހުގީގެއް ސަރުކާރުގެ ފެއިލިއަރ ފޮރުވަން...ރައްޔިތުން ލޯ ހުޅުވެނީ....

ހަބަރު