ADS BY VOICE

ބިލާލް ފިލިޕްސް ރާއްޖެ ގެނައުމާއި ދެކޮޅަށް ރައީސް ނަޝީދު

- 1 month ago 0 - މުއައްލިމް އިބްރާހިމް

ކެނެޑާއަށް ނިސްބަތްވާ މަޝްހޫރު ދީނީ އިލްމުވެރިޔާ ޑރ.ބިލާާލް ފިލިޕްސް ދިވެހިރާއްޖެއަށް ގެނައުމާއި ދެކޮޅަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް، ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު ވާހަކަފުޅު ދައްކަވައިފިއެވެ.

ADS BY ADS BY MV REIZEN

ރައީސް ނަޝީދު ކުރެއްވި ޓްވީޓެއްގައި ވިދާޅުވީ، ޑރ.ފިލިޕްސްއަކީ ދީނީ ހެޔޮ ލަފާ ނަސޭހަތް ދެއްވާ ބޭފުޅެއްގެ ގޮތުގައި ގިނަ އިސްލާމީ މުޖުތަމައުތަކުން ބަލައި ނުގަންނަ ކަމަށެވެ.

އެހެންކަމުން އެބޭފުޅާ ރާާއްޖެއަށް ގެންނަން ފެނިވަޑައި ނުގަންނަވާކަމަށް ރައީސް ނަޝީދު ވިދާޅުވިއެވެ. އެމަނިކުފާނުގެ އިތުރުން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ނައިބު ރައީސް އަދި ގަލޮޅު އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު އީވާ އަބްދުﷲ އާއި މާފަންނު އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިމްތިޔާޒް ފަހުމީ (އިންތި)ވެެސް ވަނީ ބިލާލް ފިލިޕްސް ރާާާއްޖެއަށް ގެނައުމާާއި ދެކޮޅަށް ވާހަކަ ދައްކަވާފައެވެ.

ފާހަަގަކޮށްލެވޭ ގޮތުގައި ބިލާލް ފިލިޕްސްއަކީ މީގެ ކުރިންވެސް ރާާއްޖެއަށް ވަޑައިގެން ދީނީ ދަރުސް ދެއްވުމުގެ ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގަވާފައިވާ ފަރާތެކެވެ.

ނަަމަވެސް ބިލާލް ފިލިޕްސްއަކީ ދީނީގޮތުން ހަރުކަށި ފިކުރަށް ތާއިދުކޮށް އެފަދަ ފިކުރު ފަތުރަން މަސައްކަތް ކުރާ ފަރާތެއްކަމަށްބުނެ، އެބޭފުޅާ ބައެއް ގައުމުތަަކަށް އެރުން ވަނީ މަނާކޮށްފައެވެ.

0%

0%

0%

ADS BY ADS BY DHIRAAGU
0 ކޮމެންޓް

ހަބަރު