ADS BY VOICE

ދެ އަހަރުނުވާ ކުއްޖާ ރޭޕްކުރި މައްސަލައިގައި، ކުއްޖާގެ ބަފައިންގެ މައްޗަށް ދައުވާކުރަން ފޮނުވައިފި

- 3 months ago 0 - އިނާޒް މޫސާ

ގއ. ކަނޑުހުޅުދޫގައި އުމުރުން ދެ އަހަރު ނުފުރޭ އަންހެން ކުއްޖާ ރޭޕްކުރި މައްސަލައިގައި، އިހުމާލުވިކަމުގެ ތުހުމަތުގައި، އެކުއްޖާގެ މައިންބަފައިންގެ މައްޗަށް ދައުވާކުރަން ޕްރޮސިކިއުޓާ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހަށް ފޮނުވައިފިއެވެ.

ADS BY GOPRIME

ފުލުުހުން ބުނީ، ދެ އަހަރު ނުފުރޭ ކުޑަކުއްޖަކަށް ކުއްޖާގެ ކާފަ އާއި މުނިކާފަ ޖިންސީ ގޯނާ ކުރިކަން އެނގި ތިބެ، ކަމާ ބެހޭ ފަރާތްތަކުގެ ސަމާލުކަމަށް އެކަން ނުގެނައި މައްސަލައިގައި އެ ދެ މީހުންގެ މައްޗަށް ދައުވާކޮށްދިނުމަށް މިދިޔަ އާދީއްތަ ދުވަހު ޕީޖީ އޮފީހަށް ފޮނުވާފައިވާ ކަމަށެވެ.

އެ މައްސަލައާ ގުޅިގެން އެ ކުއްޖާގެ ކާފަ ގއ. ކަނޑުހުޅުދޫ، ރިހިވެލި، އިބްރާހީމް ދީދީ، 62، އާއި މުނިކާފަ ގއ. ކަނޑުހުޅުދޫ، އަންނާރުމާގެ، ހަސަން މޫސާދީދީ، 82، ގެ މައްޗަށް ވަނީ ދައުވާކޮށްފައެވެ.

އެ ދެ މީހުންގެ މައްޗަށް ކުރީ، ކުޑަކުދިންނަށް ޖިންސީ ގޯނާކުރާ މީހުންނާމެދު ހާއްސަ އުސޫލުތަކަށް އަމަލުކުރުމުގެ ގާނޫނުގެ 15 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) އާއި ހަވާލާދީ، އެމާއްދާގެ (ށ) ގެ ދަށުންނެވެ. އެ ދެ މީހުންނަށް އުފުލީ އާއިލާގެ މެންބަރަކު އެ އާއިލާގެ ކުޑަކުއްޖަކާ އެކު ޖިންސީ އަމަލެއް ހިންގުމުގެ ކުށުގެ ދައުވާ އެވެ.

އެމައްސަލައިގައި ހައްޔަރުކުރި ކުއްޖާގެ ބައްޕަ އިއްޔެ ވަނީ ބަންދުން ދޫކޮށްލާފައެވެ. ފުލުހުން ބުނީ، އޭނާ ދޫކޮށްލީ ޕީޖީއާ މަޝްވަރާ ކުރުމަށް ފަހު ކަމަށެވެ.

0%

0%

0%

0 ކޮމެންޓް

ހަބަރު