ސަރުކާރުގެ ދިފާއުގައި މިނިސްޓަރުން: މަހުލޫފުގެ މަލާމާތް ޕީޕީއެމްގެ ޖަލްސާއަށް!

- 7 months ago 13 - އިނާޒް މޫސާ

އިދިކޮޅު ޕީޕީއެމް-ޕީއެންސީގެ ލޯކަލް ކައުންސިލް ކެންޕެއިން ފެއްޓުމަށް ރޭ ކާނިވާ ސަރަހައްދުގައި ބޭއްވުނު ބިޔަ ބޮޑު އެއްވުމާއި ގުޅިގެން ގިނަ ބައެއްގެ ފާޑުކިއުމާއި ސަރުކާރު ހިންގާ މައި ޕާޓީ އެމްޑީޕީއަށް އަމާޒުވެފައިވަނިކޮށް ސަރުކާރުގެ ދިފާއުގައި ޔޫތް މިނިސްޓަރ މަހްލޫފް ނިކުންނަވައި ރޭގެ ޖަލްސާއަށް މަލާމާތުގެ ބަސްތަކެއް ރައްދުކޮށްފިއެވެ.

ADS BY PRESS HOUSE

މަހްލޫފް މިރޭ ކުރެއްވި ޓުވީޓެއްގައި ޕީޕީއެމުން ބޭއްވި ޖަލްސާއަށް ދުނިޔެއިން ބޭރުން މީހުން ނުގެނައިކަމަކީ ނަސީބެއް ވިދާޅުވެފައިވެއެވެ.

މިނިސްޓަރ މަހްލޫފް މިހެން ވިދާޅުވެފައިމިވަނީ ރޭގެ ޖަލްސާ ނިންމާލުމަށްފަހު އަވަށްޓެރި ގައުމުތަކުން އެ ޖަލްސާއަށް އައިސްފައި ތިބި މީހުންގެ ފުރުން އެރޭ 11:30 ގައި ހަމަޖެހިފައިވާ ކަމަށް ޖަލްސާގައި ބުނެފައިވާތީއެވެ.

އެމްޑީޕީއަށް އެންމެ ބޮޑު ފާޑުކިޔުމެއް އަމާޒުވެފައިވަނީ މިމަހުގެ 21 ވަނަދުވަހު އެޕާޓީން ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިހާބުގެ ކެންޕެއިން ފެއްޓުމަށް ބޭއްވި ޖަލްސާގައި ގިނަ އަދަދެއްގެ ހުސް ގޮނޑިތައް ހުރުމުންނެވެ. އެމްޑީޕީގެ އެއްވުންތަކާއި ޖަލްސާތަކުން ފެންނަމުން އައި "ރީނދޫ" ލަޝްކަރު މިފަހަރު ނުފެނުނީސަރުކާރާ މެދު ގިނަ ރައްޔިތުން މާޔޫސްވެ ކަންބޮޑުވެފައިވާތީކަމަށް ސޯޝަލް މީޑިއާގައި އެކި ފަރާތްތަކުން އަންނަނީ ހިޔާލު ފާޅުކުރަމުންނެވެ.

ނިިމިިދޔަ ރިޔާސީ އިންތިހާބުންނާއި މަޖިލިސް އިންތިހާބުން ރައްޔިތުން ތާއީދު ހުރި ގޮތް ފެނިވަޑައިގެންފައިވާ ކަމަށް މަހްލޫފް ވިދާޅުވިއެވެ. އަދި ކުރިއަށް އޮތް ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިހާބުގައިވެސް ރައްޔިތުން ތިބޭ ގޮތް އެނގިގެން ދާނެ ކަމަށާއި ރައްޔިތުންގެ ތާއީދު އޮތް ގޮތް ނިންމާނީ އޭޕްރީލް 4 ވަނަ ދުވަހު ކަމަށް މަހްލޫފް ވިދާޅުވިއެވެ.

0%

0%

100%

ADS BY COVID HUTTUVAANEE AHAREN CAMPAIGN
13 ކޮމެންޓް

ގެރި މޯދީ ކާާރިޔަށްގޮސް ހަމުގެ ނިޒާމްއަށް ބޭސްކޮލައިގެން އާދެބަލަ މަހުލޫފާ.....

ދުނިޔޭން ބޭރަށް ކިޔަވަން ފޮނުވާފަ ތިބިމީހުން އެބައާދޭ. ކެކެކެ

ކަލޯއަދިވެސް ހޭއަރާކައް ނުވޭތަ؟ކަލޯގެ ޖިންމާ ކަލޮޔައް އަދާނުކުރެވޭއިރު އަދިވެސް އަނގަތަޅާތި.އިސްތިއުފާ ދީފަ ގޭގަ ގޮސްއޮވޭ.

މަހުލޫފު ދުނިޔެއިން ބޭރުން މީހުން ގެނެވޭނީ ރައީސް އިބޫ އަށް...

މަހުލޫފް އެ ވިދާޅުވަނީ ސަރުކާރުގެ ޢަމަލު ކޮންމެ ގޮތަކަށް ހުރި ނަމަވެސް ރައްޔިތުން ގެ ވޯޓަކީ އެމްޑީޕީ ގެ މިލްކެއް ކަމަށެވެ. އޭނާގެ ފުރައްސާރަ ރައްދުވަނީ ވަކި ޕާޓީ އަކަށްވުރެ ދިވެހިރައްޔިތުންނަށެވެ.

މީހަކު މަޖަލަށް ބުނާ އެއްޗެހި ވެސް ނޭންގޭ ބައެއްދޯ ނޫސްވެރިކަމުގަ މިއުޅެނީ

މިކަހަލަ ފެއިލްވެފަ ތިބި މިނިސްޓަރުން އަނގަހުޅުވީމަ އަންނަނީ ހިނި، ވީކަމެއް ކުރެވުނު ކަމެއްނެތް... އެމްޑީޕީ ހޮވުނަސް ނުހޮވުނަސް ގައިމުވެސް މިވާނެ ތެދަކަށް

މިފެންނަނީ ވޯޓުން ކުރި ވައްކަން. އިންޑިޔާއިން މިހާރުވެސް މީހުން ގެނެސްގެން ލާދީނީން އުޅެނީ ވޯޓުން ވައްކަން ކުރަން. މަހުލޫފަކީ ބޮޑު މުނާފިގެއް

ހޫޫީނ މަހުލޫފޫ އެމް؛ޑީ.ޕީ ޖަލްސާ ބޭއްވިރެއަކީ ސަޕޯޓަރުން މާ އަވަހަށް ނިދިކުރެއްވި ރެއަކީތޯ

ހާސް ނުވޭ ގެރިބެ ލާރި ދޭނެ

އީސީން ގަނެވޭނެ ކަލޯ...ވަރަށް ސާފު

ހަބަރު