ADS BY VOICE

ސަފާރީތަކުގެ މުވައްޒަފުން ހުޅުމާލޭ ފަޅުތެރޭގައި އިހުތިޖާޖުކުރުން އެންބީއޭއެމްއިން ކުށްވެރިކޮށްފި

- 4 months ago 1 - މުއައްލިމް އިބްރާހިމް

ކޮވިޑް-19 ގެ ކަންތައްތަކާއި ގުޅިގެން ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން އޭޖެންސީން އަންގާ އެންގުންތަކަށް ތަބާވުމަށް ނޭޝަނަލް ބޯޓިންގ އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް، އެންބީއޭއެމްގެ ފަރާތުން ހުރިހާ ސަފާރީތަކަށް ގޮވާލައިފިއެވެ.

ADS BY GOPRIME

އެންބީއޭއެމްއިން ބުނީ އެޗްޕީއޭއިން ބޯޓުތަކާާއި ރިސޯޓްތަކުގައި މަޑުކުރަން އެންގުމުން އެކަމާއި ހިތްހަމަ ނުޖެހިގެން ބައެއް ފަރާތްތަކުން އިހުތިޖާާޖުކުރަމުންދާާ ކަމަށާއި، އެކަން ކުށްވެރި ކުރާާ ކަމަށެވެ. ފާހަގަކޮށްލެވޭ ގޮތުގައި މިހާރު ހުޅުމާލޭގެ ލަކުޑި ފާލަން ކައިރިއަށް ސަފާރީތަކެއްގެ މުވައްޒަފުން ދަނީ ޑިންގީތަކެއްގައި އައިސް އިހުތިޖާޖުކުރަމުންނެވެ.

ސަފާރީ ފަޅުވެރިންގެ ބަސް

މިއަދުގެ އިހުތިޖާޖުގައި ބައިވެރިވި ފަޅުވެރިން "ވޮއިސް" އާއި ވާހަކަ ދައްކަމުން ކިޔައި ދިން ގޮތުގައި ފަޅުވެރިން އަޑު އުފުލާފައިވަނީ ސަފާރީތަކުން 14 ދުވަސް ހަމަވުމަށްފަހުވެސް ފަޅުވެރިންނަށް ސަފާރީން ފޭބޭނެގޮތަކާއި މެދު އެޗްޕީއޭއިން ގޮތެއް ނިންމާފައިނުވާތީކަމަށާއި، ގިނަ ފަޅުވެރިން މިހާރު ވަނީ ނޯޕޭގައި ސަފާރީގައި މަޑުކުރަން އަންގާފައިކަމުން އިތުރު އާމްދަނީއެއް ހޯދުމަށްވެސް މަސައްކަތެއް ކުރެވޭނެ މަގެއްނެތުމުން އެކަމާއި ގުޅިގެން އަޑުއުފުލަންކަމަށެވެ.

"އަޅުގަނޑުމެންވެސް އާއިލާއަށް ބަލާނެ. އެ މީހުން މިފަދަ ބައްޔެއް އެރުނަ ނުދޭން ހުރިހާ މަސައްކަތެއް ކުރާނަން. އަޅުގަނޑުމެން ސަރުކާރުގެ އެންގުންތަކާއި ދެކޮޅު ހަދަނީކީ ނޫން. އަޅުގަނޑުމެނަށް ސަރުކާރުން ޖަވާބެއް މިކަމުގައި ނުދެނީ." ސަފާރީ ފަޅުވެރިއެއް ކިޔައިދިނެވެ.

މިކަމާއި ގުޅިގެން ފުލުހުން ވަނީ ސިއްހީ ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާާލަތުގެ ދަށުން މިފަދަ އެއްވުންތައް ބޭއްވުމުގެ ފުރުސަތު ނުދެވޭނެކަމަށް ވިދާޅުވެފައެވެ.

އެންބީއޭއެމްއިން އިތުރަށް ބުނީ މިފަދަ ވަގުތުގައި އެޗްޕީއޭގެ އެންގުމާއި ޚިލާފަށް ބޯޓުން ފޭބުމަށް މަސައްކަތްކުރާ ކްރޫއިންނާާއި ވެރިންނަށް ފިޔަވަޅު އެޅުމަށް ގޮވާލާ ކަމަށެވެ. އެފަރާތުން ފާާހަގަކުރި ގޮތުގައި ސަރުކާާރުން ވަނީ ވަޒީފާގެ ހާލަތު ބަަދަލުކުރާ ފަރާތްތަކާއި ވަޒީފާއިން ވަކިކުރާ ފަރާތްތައް ޖޮބް ސެންޓަރުގައި ރަޖިސްޓަރވުމަށް އަންގާފައެވެ.

އެންބީއޭއެމްއިން ވަނީ މިފަދަ ވަގުތުތަކުގައި އިދާރާތަކަށް އެއްބާރުލުން ދިނުމަށް އިލްތިމާސްކޮށްފައެވެ.

0%

0%

0%

1 ކޮމެންޓް

މި ދުވަސް ކޮޅު ރަގަޅީ ބަސްއަހަގެން މަޑު ކޮށްލައިގެން ތިބުން،،،

ހަބަރު