ADS BY VATHIYARA

ފެން އަދި ކަރަންޓް ހިލޭ ކުރަން އެމްޑީޕީގެ މެމްބަރުން ބޭނުންނުވި

- 6 months ago 1

ރޭ އޮތް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އެސްއޯއީ ކޮމެޓީ ބައްދަލުވުމުގައި ނައިފަރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު ޝިޔާމް ހުށައެޅުއްވި ކޮވިޑް-19 ފެތުރެމުން ދިއުމާއި ގުޅިގެން ގިނަބަޔަކު ވަޒީފާތަކަށް ނުގޮސް ގޭގައި ތިބެންޖެހުމާއި ގުޅިގެން މާރިޗް އަދި އެޕްރީލް މަހުގެ ކަރަންޓް އަދި ފެން ބިލް ހިލޭކުރުމުގެ މައްސަަލައަށް ސަރުކާރު ހިންގާ އެމްޑިޕީގެ ގިނަ މެމްބަރު ވޯޓް ނުދިނުމާގުޅިގެން ހުށައެޅުން ފާސްވާގޮތް ނުވެއްޖެއެވެ.

ADS BY MUSCMV

ފާހަގަކޮށްލެވޭ ގޮތުގައި ސަރުކާރުން ވަނީ ކަރަންޓު ބިލުން 40 އިންސައްތަ އަދި ފެންބިލުން 30 އިންސައްތަ ކުޑަކުރުމަށް ނިންމާފައެވެ.

ސިޔާމްގެ ހުށައެޅުމަށް ތާއިދު ކުރެއްވީ 5 މެމްބަރުންނެވެ. އެސްއޯއީ ކޮމޭޓިގައި ތިއްބަވަނީ ޕީޕީއެމްގެ 3 މެމްބަރަކާ، ޖެޕީގެ މެމްބަރަކާ، ޕީއެންސީގެ މެމްބަރަކާ، އަމިއްލަ މެމްބަރެއްގެ އިތުރުން އެމްޑީޕީގެ 8 މެމްބަރުންނެވެ.

0%

0%

0%

ADS BY COVID HUTTUVAANEE AHAREN CAMPAIGN
1 ކޮމެންޓް

ހަބަރު