ADS BY INTERNATIONAL AID

ސަރުކާރުން އެޗްޕީއޭއަށް ސިޔާސީ ނުފޫޒު ފޯރުވުން ހުއްޓާލާ: ޕްރޮގްރެސިވް ކޯލިޝަން

- 11 months ago 3 - ސައިޒަން

ރައްޔިތުންގެ ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަން ކަށަވަރުކުރުމަށްޓަކައި، ސަރުކާރުން އެޗްޕީއޭއަށް ސިޔާސީ ނުފޫޒު ފޯރުވުން ހުއްޓާލުމަށް ޕްރޮގްރެސިވް ކޯލިޝަނުން ގޮވާލައިފިއެވެ.

ADS BY EHEE

ޕްރޮގްރެސިވް ކޯލިޝަންއިން ނެރުނު ބާނުގައި ވަނީ ރާއްޖޭގައި ކޯވިޑް 19 ފެތުރުރުން ހުއްޓުވުމާއި، ބަލި މީހުންނަށް ފަރުވާދިނުމުގައި އެޗްޕީއޭއިން ކުރަމުން ގެންދާ މަސައްކަތްތަކަށް ސިޔާސީ ނުފޫޒު ފޯރުވާ އެ މުއައްސަސާއަށް މިނިވަންކަމާއެކު ޕްރޮފެޝަނަލް މިންގަނޑުގައި މަސައްކަތް ކުރުމަށް ސަރުކާރުން ހުރަސް އަޅަމުން ގެންދާތީ، އެކަން އެންމެ ހަރުކަށި ޢިބާރާތުން ކުށްވެރިކުރާކަމަށެވެ.

އަދި ބަލި މީހުންނަށް ދެވޭ ފަރުވާއާއި، އެމީހުންނަށް ދޭންޖެހޭ ސަމާލުކަމަށް ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ފަރުވާ ކުޑަކުރަމުން ގެންދާކަމީ އެކޯލިޝަން އިންތިހާއަށް ކަންބޮޑުވާ ކަމަށެވެ.

އެ ބަޔާނުގައި ބުނެފައިވަނީ ކަރަންޓީން އަދި އައިސޮލޭޝަން ފެސިލިޓީ ތަކުގައި ތިބޭ މީހުންނަށް ދެންޖެހޭ ފަރުވާ ނުދެވޭކަމާށާ، ބޭނުންވާ ބޭހާއި ޢާލާތްތައް ހޯދުމުގައި ސަރުކާރު އިހުމާލުވަމުން ދާކަމަށެވެ. އަދި ސަރުކާރުން ޢަމަލު ކުރަމުން ދާ ގޮތުގެ ސަބަބުން ޤައުމުގައި ބިރުވެރިކަން އުފެދި ރައްޔިތުން ވަނީ ނުރައްކަލަށް ހުށަހެޅިފައިވާކަމަށެވެ.

އެ ކޯލިޝަންއިން ހާމަކުރި ގޮތުގައި ރައްޔިތުންގެ ރައްކާތެރިކަމަށް ދެވޭ އިސްކަމަށް ވުރެ ބޮޑަށް ސަރުކާރުން ދަނީ ސިޔާސީ ފައިދާ ނަގަމުންކަމަށެވެ. އަދި މިހާލަތާއި ގުޅިގެން ސަރުކާރުން ރާއްޖެ ގެންނަން ޖެހޭ ވެންޓިލޭޓަރ ތައް ނުގެނެވުމާއި، ކޮރަޕްޝަން އިތުރުވުމާއި، ހިލޭ އެހީގެ ގޮތުގައި ލިބޭ ފައިސާ އަށް ވާނުވާ ނޭގުމާއި، ބޭންކު ތަކުން ނަގާ ލޯނު ތަކަށް، ޢަމަލު ކުރާނޭ ގޮތްތަކެއް ކަނޑައެޅިފައި ނެތުމާއި، ފައިސާ ޗާޕުކޮށް ދިވެހި ރުފިޔާގެ އަގު ވެއްޓުމުގެ ބިރުއޮތުމަކީ އެކޯލިޝަންއިން އިންތިހާއަށް ކަންބޮޑުވާ ކަމެއްކަމަށެވެ. ހަމައެއާއެކު އެ ކޯލިޝަންއިންވަނީ ކޮވިޑާއި ގުޅިގެން ދިމާވާކަންކަން ހަރުދަނާ އުސޫލަކުން މޮނިޓަރ ކުރެވޭނެ އިންތިޒާމެއް ހަމަޖެއްސުމަށްވެސް ރައީސް އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙަށް ގޮވާލާފައެވެ.

އެ ބަޔާނުގައި އިތުރަށް ބުނެފައިވަނީ ޤައުމީ ދިފާޢީ ބާރުގައި ޙަރަކާތްތެރިވާ ފަރާތްތަކަށްވެސް ނުރައްކާ ވާނެ ޙަލަތަކަށް ކަންކަން ގޮސްފައިވާ ކަމަށެވެ، އެގޮތުން ރޭ ފަތިހު ކޯވިޑް 19 ގައި ނިޔާވި ބަންގްލަދޭޝްގެ ރައްޔިތަކީވެސް ކަޅުތުއްކަލާ ކޮށީގެ ބަދިގޭގައި މަސައްކަތް ކުރާ މީހެއްކަމުގައި ވުމީ ޤައުމި ދިފާޢީ ބާރުގައި މަސައްކަތް ކުރާ މީހުންނަށް އޮތް ބިރުވެރި ކަމެއްކަމުގައި ފާހަގަ ކޮށްފައިވެއެވެ.

50%

50%

0%

3 ކޮމެންޓް

ތަންކޮޅެއް ޒިންމާދާރު ކޯލިސަނަކަށް ވެބަލަ .. ޓިނުގަނޑު މެންނަށް ނޭންގޭ މި ވާ ނުވާވެސް .. ސައީދުމެން ކަހަލަ 2 ބޯ ބުރާންތިން އެބޮތް މި ގައުމުގަ ... އަދުރޭ ދޭބަލަ މަހަށް ޔާމްބެ ގޮވާއިގެން ...

ފަސާދަ އުފައްދަވަން ނޫޅުއްވާ އަމިއްލަ ޚަރަދުގައި އެފެސިލިޓީ ތަކަށް ސާމާނު ހޯދޭތޯ މަސައްކަތް ކުރެއްވުން ރަގަޅުވާނެ. އަބަދު ލާރި ފަހާ ދުވާ ބައިގަނޑެއްމީ.. ޙެޔޮނުވާނެ. މިގައުމު ރަނގަޅު ހާލަތަކަށް ގެންދަން ކުރެވެންހުރި މަސައްކަތުގެ ވާހަކަ ދައްކަބަލަ.

ހަބަރު