ADS BY VOICE

ރައީސް ނަޝީދާއި އިދިކޮޅު ކޯލިޝަން މަޓީގެ ދިފާއުގައި!

- 1 month ago 0 - ރިމާހް އިސާ

މޯލްޑިވްސް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް ޓުއަރިޒަމް އިންޑަސްޓްރީ، މަޓީގެ ދިފާއުގައި ރައްޔިތުުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް، ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދާއި އިދިކޮޅު ޕްރޮގްރެސިވް-ކޮންގްރެސް ކޯލިޝަނުން ވާހަކަދައްކައިފިއެވެ.

ADS BY GOPRIME

އެފަރާތްތަކުން މަޓީގެ ދިފާއުގައި ވާހަކަދައްކަވާފައިވާ ދަނޑިވަޅަކީ އެ ޖަމްއިއްޔާގެ ފަރާތުން ނެރުނު ބަޔާނަކާއިމެދު އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓަރ ފައްޔާޒް އިސްމާއިލް ނުރުހުން ފާޅުކުރައްވާ، އެ ބަޔާނަކީ ސަރުކާރުގެ ގައިގައި ކޮޅުފައިން ޖެހުންކަމަށް ވިދާޅުވެފައިވާ ދަނޑިވަޅެއްކަން ފާހަގަކޮށްލެވެއެވެ.

އެގޮތުން މިއަދުގެ ވަގުތެއްގައި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް، ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު ކުރެއްވި ޓްވީޓެއްގައި ވިދާޅުވީ ސަރުކާރުން މަޓީ އަދި އެހެނިހެން ހުރިހާ ފަރާތްތަކުގެވެސް ހެޔޮލަފާ އިރުޝާދު ބަލައިގަންނާނެ ކަމަށާއި ވިޔަފާރިވެރިންނަކީ ގައުމުގެ ތަރައްގީގެ ބޮޑެތި ހިއްސާދާރުން ކަމަށެވެ. އަދި އުފެއްދުންތެރިކަން ނިކުންނާނީ މަސައްކަތްތެރިންނާއި، ވިޔަފާރިވެރިންނާއި ގުދުރަތީ ވަސީލަތްތައް އެކުވުމުންކަމަށް އެމަނިކުފާނު ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.

މީގެ އިތުރުން އިދިކޮޅު ޕްރޮގްރެސިވް-ކޮންގްރެސް ކޯލިޝަނުންގެ ފަރާތްތަކުންވެސް ވަނީ މަޓީ ދިފާއުކޮށް ވާހަކަ ދައްކަވާފައެވެ.

އެގޮތުން ޕީޕީއެމްގެ ނައިބު ރައީސް އަދި ގުރައިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މުހައްމަދު ޣައްސާން މައުމޫން ކުރެއްވި ޓްވީޓެއްގައި ވިދާޅުވީ މިއީ ގައުމަށްޓަކައި ގޮތް ދޫކުރަންވީ ވަގުތުކަމަށާއި، މަޝްވަރާކޮށް އިގްތިސާދީ މާހިރުންނާއި މަޓީ ފަދަ ތަޖުރިބާކާރުންގެ ލަފަޔަށް ބަރޯސާ ވާންވީ ވަގުތުކަމަށެވެ. އަދި ކޮންމެ ކަމެއް ސިޔާސީކޮށް ބިރުދެއްކުން ދޫކޮށްލުމަށްވެސް ޣައްސާން ވަނީ ގޮވާލައްވާފައެވެ.

މީގެ އިތުރުން ރޭ އޮތް ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމެއްގައި ވާހަކަދައްކަވަމުން ޕީޕީއެމްގެ ނައިބު ރައީސް އަދި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ނައިފަރު ދާއިރާގެ މެންބަރު އަހުމަދު ޝިޔާމް ވިދާޅުވީ މި ހާލަތުގައި ސަރުކާރަށް އެންމެ ބޮޑު އެހީއެއް ދެމުންދަނީ ޓޫރިޒަމް ދާއިރާ އިން ކަމަށާއި އެހީގެ ޕެކޭޖް ކަނޑައެޅުމުގައި މަޓީއާއި މަޝްވަރާ ނުކުރުމަކީ ކަންބޮޑުވާ ކަމެއްކަމަށެވެ. އަދި އެކަމުގެ ސަބަބުން ފަތުރުވެރިކަމުގެ ދާއިރާގެ އެތައް ބައެއްގެ ވަޒީފާ ގެއްލިގެން ގޮސްފައިވާކަމަށް އެބޭފުޅާ ވިދާޅުވިއެވެ.

0%

0%

0%

0 ކޮމެންޓް

ހަބަރު