ADS BY VOICE

އުއިގަރ މުސްލިމުންނާއި ދެކޮޅަށް ޖަރީމާ ހިންގާކަމަށްބުނެ، އެމެރިކާއިން ޗައިނާގެ ކުންފުނިތަކެއް ބްލެކްލިސްޓްކޮށްފި

- 2 months ago 5 - ރިމާހް އިސާ

ޗައިނާގައި ޝިންޖިއާންގ އުއިގަރ އޮޓޮނޮމަސް ރީޖަންގައި އުޅެމުންދާ އުއިގަރ ދަރިކޮޅުގެ މުސްލިމުންނާއި ދެކޮޅަށް ޗައިނާގެ ސަރުކާރުން ހިންގަމުންދާކަމަށް ބުނެވޭ ހަރަކާތްތަކަށް ވާގިވެރިވާކަމަށް ބުނެ ޗައިނާގެ ގިނަ އަދަދެއްގެ ކުންފުނިތަކެއްގެ އެމެރިކާގެ ފަރާތުން ބްލެކްލިސްޓްކޮށްފިއެވެ.

ADS BY ORCHID

މިގޮތުން މިދިޔަ ހުކުރު ދުވަހު އެމެރިކާއިން ވަނީ ޗައިނާގެ ސަރުކާރަށް އުއިގަރ މުސްލިމުންގެ މައްޗަށް ޖާސޫސުކޮށްދޭން އެހީވުމާއި، ބޮޑެތި ގެއްލުންތައް ލިބިދޭފަދަ ހަތިޔާރު އުފެއްދުމާއި އަދި ޗައިނާގެ އަސްކަރިއްޔާއާއި ގުޅުން އޮންނަ ކަމަށްބުނެ ޗައިނާގެ 33 ކުންފުނި ބްލެކްލިސްޓްކުރުމަށް ނިންމާފައެވެ. މި ކުންފުނިތައް ބްލެކްލިސްޓްކޮށްފައިވަނީ އެމެރިކާގެ ކޮމާސް ޑިޕާޓްމެންޓްގެ ފަރާތުންނެވެ.

އެގޮތުން ޗައިނާ ސަރުކާރުން އުއިގަރ މުސްލިމުންނާއި ދެކޮޅަށް ހިންގާ ލާއިންސާނީ އަމަލުތަކާއި، ދެމުންދާ އަނިޔާތަކާއި، ގިނަބަޔަކު ބަންދުކުރުމާއި، ގަދަކަމުން މަސައްކަތް ކުރުވުމާއި އަދި ޓެކްނޮލޮޖިކަލް ސަވައިލެންސަށް ވާގިވެރިވާކަމަށްބުނެ ހަތް ކުންފުންޏެއް އެމެރިކާގެ ފަރާތުން ވަނީ ބްލެކްލިސްޓްކޮށްފައެވެ. މީގެ ތެރެއިން ފާހަގަކޮށްލެވޭ އެއް ކުންފުންޏަކީ ނެޓްޕޯސާ ކިޔާ ޗައިނާގެ އެންމެ މަޝްހޫރު އެއް އާޓިފިޝަލް އިންޓެލިޖެންސް ކުންފުންޏެވެ.

ބްލެކްލިސްޓް ކުރެވުނު އިތުރު ކުންފުނިތަކުގައި އެެމެރިކާގެ ސީއައިއޭއިން ޗައިނާގެ ވައިގެ ދަތުރުފަތުރުގެ ސިނާއަތުގެ ކަންކަމަށް ފާރަލަމުންދާކަމަށް ދާދިފަހުން ބުނި ގިހޫ360 ނަމަކަށް ކިޔާ ސައިބަރ ސެކިއުރިޓީ ފާމްއެއްވެސް ހިމެނެއެވެ.

މިކަމާއި ގުޅިގެން ޗައިނާގެ ފޮރިން މިނިސްޓްރީން ވަނީ އެމެރިކާގެ މި ނިންމުންތަކާއި ދެކޮޅަށް ވަރުގަދަ ރައްދެއް ދީފައެވެ.

ޗައިނާއިން ބުނީ އެގައުމުން ޝިންޖިއާންގ ސަރަހައްދުގައި ހިންގަމުންދާ ހަރަކާތްތަކަކީ ހަރުކަށި ފިކުރުތަކަށް ނިސްބަތްވާ މީހުންނާއި ފިކުރުތައް ކުރިއެރުން ހުއްޓުވުމަށް ކުރިއަށްގެންދެވޭ ކަންތައްތަކެއް ކަމަށެވެ. އަދި އެމެރިކާގެ ނިންމުންތައް އަނބުރާ ގެންގޮސް، ޗައިނާގެ ދާޚިލީ ކަންތައްތަކާއި ބެހުން ހުއްޓާލުމަށް އެދޭކަމަށްވެސް އެގައުމުން ވަނީ ބުނެފައެވެ. ޗައިނާއާއި އެމެރިކާއާއި ދެމެދު ދަނީ ވިޔަފާރިއާއި ގުޅިގެން ވަރުގަދަ ފިނި ހަނގުރާމައެއް ހިނގަމުންނެވެ.

ފާހަގަކޮށްލެވޭ ގޮތުގައި ޝިންޖިއާންގ ސަރަހައްދުގައި ޗައިނާއިން އުއިގަރ މުސްލިމުންނާއި ދެކޮޅަށް ހަރުކަށި ސަވައިލެންސް ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގައި، އެ ނަސްލުގެ މީހުންނާއި ސަގާފަތް ނައްތާލުމަށް ގިނަ ކަންތައްތަކެއް ކުރާ ކަމަށް ބައެއް ފަރާތްތަކުން ވަނީ ތުހުމަތުކޮށްފައެވެ. ނަމަވެސް ޗައިނާއިން ވަނީ މި ތުހުމަތުތަކަށް ތަކުރާރުކޮށް އިންކާރުކޮށް، ޝިންޖިއާންގގައި އެގައުމުން ކުރަމުންދާ ކަމަކީ ހަރުކަށި ފިކުރުގެ މީހުން ހުއްޓުވައި، ތައުލީމާއި ތަމްރީން ފޯރުކޮށްދޭ މަރުކަޒުތައް ހިންގުންކަމަށް ދަނީ ބުނަމުންނެވެ.

100%

0%

0%

5 ކޮމެންޓް

މިހާރުވެސް ކަޅު ނަސްލުގެ މީހެއް މަރާލުމުން ، ބޮޑު ޑިމޮކްރަސީ، އެމެރިކާ ގަ މުޒާހަރާ މިހާރުވެސް ކުރިއައދަނީ....... 2020

އީރާނުން އެމެރިކާ މޮޔަހައްދުވައިގެން ސައްދާމު މަރައި އޭގެ ފައިދާ ނެގީ ހަނގު ރާމައިގަ ބައިވެރި ނުވެ ބުއްދީގެ ބޭނުން ކޮއްގެން ކަމަށް ބީބީސީ ބުނެފި

އެމެރިކާގެ އެޕަލް ކުންފުންޏައްވުރެ މޮޅު ވެދާނެ ކަމުގެ ބިރު އިހުސާސް ކުރެވޭތީ ޗައނާގެ ހުވަވޭ ކުންފުނި ބުލެކްލިސްޓް ކޮއްފި

ހަބަރު