ADS BY PIZZA KITCHEN

ހަމަނުޖެހުން ހިނގީ އިންޑިއާ ސިފައިން ބޯޑަރު ހުރަސްކޮށް ޗައިނާގެ ސަރަހައްދަށް ތަކުރާރުކޮށް އެރުމުން

- 6 months ago 1

އޭޝިއާ ބައްރުގެ އަދި ދުނިޔޭގެވެސް އެންމެ މުހިންމު އެއް ހަބަރަކަށް ފާއިތުވި ދުވަސްތަކުގައި ވެފައިވަނީ އިންޑިއާ ޗައިނާގެ ބޯޑަރު މައްސަލައެވެ. މި ދެގައުމު ދެމެދުގައި ހަމަ ނުޖެހުން ހައްލު ނުވެ ފިނި ހަނގުރާމައެއް ފެށިއްޖެނަމަ އޭގެ އަސަރު މުޅި ދުނިޔެއަށްވެސް ކރާނެތީއެވެ.

ADS BY PRESS HOUSE

ބޯޑަރު ހަމަނުޖެހުމެއް ހިނގިކަން މީޑިއާ ތަކަށް އެގުނީ އެސަރަހައްދުގައި އިންޑިއާގެ 17 ސިފައިން މަރުވިވާހަކަ އިންޑިއާގެ ނޫސްތަކުން ދައްކަން ފެށމައިއެވެ. އެހެނަސް ކަން އަސްލުވީގޮތް އެއްވެސް ގައުމަކުން ރަސްމީކޮށް ފުރަތަމަ ކިޔައިނުދެއެވެ. މިގޮތުގައި ތިން ހަތަރު ދުވަސް ފާއިތުވި ފަހުން މިހާރު އިންޑިއާ އަދި ޗައިނާއިން ވެސް ވަނީ ރަސްމީކޮށް މިކަމާއި ބެހޭގޮތުން އެއްޗެއް ބުނެފައިއެވެ.

ރޭ އިންޑިއާގައި ބޭއްވުނު އޯލް ޕާޓީ ބައްދަލުވުމުގައި މޯދީ ވަނީ ޗައިނާ ސިފައިން އިންޑިއާގެ ސަރަހައްދުގެ ތެރެއަށް ވަދެފައިނުވާކަން ކަޝަވަރުކޯށް ދީފައިއެވެ. އަދި ޗައިނާގެ ފޮރިން މިނިސްޓްރީއިން ވަނީ ހަމަ ނުޖެހުން ހިގަން ދިމާވި ސަބަބު ތަފްސީލުކޮށް ބަޔާންކޮށްދީފައިއެވެ.

އެގޮތުން ގަލްވާން ވެލީ ސަރަހައްދަކީ ޗައިނާ އަސްކަރިއްޔާއިން އަބަދުވެސް ފޯރި މަރަމުން އަންނަ ސަރަހައްދެއްކަމަ ޗައިނާ އިން ވަނީ ބަޔާންކޮށްފައިއެވެ. އަދި 2 އެޕްރީލް އިން ފެށިގެން އިންޑިއާގެ ސިފައިން ވަނީ އެސަރަހައްދުގައި މަގާއި، ބުރިޖު ފަދަ ތަންތަން ހަދަން ފަށައިފައިއެވެ. ޗައިނާ ސަރަހައްދުގެ ތެރެއަށް ވަދެ އަސްކަރީ ފޯރިމަރާ ސްޓޭޝަންވެސް ގާއިމު ކުރަން އިންޑިާ ސިފައިން ފެށީއެވެ. މިއީ ޗައިނާއިން ހަމަލާއެއް ދޭތޯ ގަސްތުގައި ކުރަމުން ދިޔަ ކަންކަން ކަމަށް ޗައިނާ އިން ފާހަނގަ ކުރިއެވެ.

އެހެން އެގޮތަށް ހަމަލާ ނުދީ ޗައިނާ އިން އިންޑިއާ އާއި އެކު މަޝްވަރާ ފެށީއެވެ. މިގޮތުން 6 ޖޫން ގައި އިންޑިއާ އަދި ޗައިނާގެ ކޮމާންޑަރުންގެ ބައްދަލުވުމުގައި އިންޑިއާއިން ވަނީ ޗައިނާ ސަރައްދުން ފައިބަން އެއްބަސްވެފައިއެވެ. މިގޮތައް އެއްބަސްވެފައި ވަނިކޮށް 15 ޖޫން ގައި އިންޑިއާ ސިފައިން އަނެއްކާ އެސަރަހައްދަށް ވަދެ ޗައިނާ ސިފައިންނާއި ކުރިމަތިލާން ފެށީއެވެ. ޗައިނާ އިން ރައްދު ދިނީ އެހިސާބުން ކަމަށް އެގައުމުގެ ފޮރިން މިނިސްޓްރީގެ ތަރުޖަމާނު ވަނީ ހާމަކޮށްފައިއެވެ.

ޗައިނާގެ އޮފިޝަލުން އިތުރަށް ހާމަ ކުރިގޮތުގައި އިންޑިއާގެ އެހާ ގިނަ އަދަދެއްގެ ސިފައިން މަރުވީ ވަގުތުން ވަގުތަށް ދޭން ޖެހޭ ސިއްހީ ފަރުވާ ނުދެވި ލަސްވެގެންނެއެވެ. އެފަދަ ސިއްހީ ފަރުވާ ދޭނެ އިންތިޒާމް އިންޑިއާގެ ބޯޑަރު ސިފައިންގެ ނެތުމުގެ ސަބަބުން ސިފައިންތަކެއް މަރުވާން ޖެހުމުން އެކަމަށް އެތައް ބައެއްގެ ފާޑުކިޔުން ވަނީ އަމާޒު ވެފައިއެވެ.

ބޯޑަރުގައި އުފެދުނު ހަމަނުޖެހުން މިޙާރަށްވަނީ ހައްލު ކުރެވިފައިކަން ދެގައުމުންވެސް ވަނީ ކަށަވަރު ކޯށްދީފައިއެވެ.

0%

100%

0%

ADS BY COCA COLA
1 ކޮމެންޓް

އިންޑިއާއިން ޗައިނާއާއިމެދު “ވަކަރަށްޖެހުމުގެ”އުސޫލު ގެންގުޅެފިނަމަ އެކަމުގެ ދެރަ ލިބޭނީ ހަމަ އިންޑިއާ އަށް.

ހަބަރު