ހުޅުމާލެ

ނަސްރުގެ ދުވަހާއި ގުޅިގެން މާލެ އަދި ހުޅުމާލޭގައި ޚާއްސަ ހަރަކާތްތަކެއް!

1988ވަނަ އަހަރުގެ ނޮވެމްބަރު މަހުގެ ތިންވަނަ ދެވުނު ނުރައްކާތެރި އުދުވާނީ ހަމަލާއާއި ގުޅުވައިގެން ފާހަގަކުރަމުންދާ ނަޞްރުގެ ދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި މާލެއާއި ހުޅުމާލޭގައި ޚާއްސަ ހަރަކާތްތަކެއް ބޭއްވުމަށް ނިންމައިފިއެވެ.ނަޞްރުގެ ދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި، ބާއްވާ ޑްރިލް ޑިސްޕްލޭ އާއި ބޭންޑުގެ ހަރަކާތްތައ...

0 2 weeks ago

އިތުރަށް

ADS BY DHIRAAGU