ސްރީލަންކާއަށް ދަތުރުކުރުމުގެ އުޞޫލަށް ބަދަލުތަކެއް!

ކޮވިޑް 19 ގެ ތެރޭގައި ސްރީލަންކާއަށް ދަތުރު ފަތުރު ކުރުމުގެ އުޞޫލަށް ބަދަލު ތަކެއް ގެނެސްފިއެވެ. ސްރީލަންކާގެ ހެލްތު މިނިސްޓްރީން އާންމުކޮށްފައިވާ، އާ އުޞޫލު ބުނާ ގޮތުން އާންމު ބޭނުންތަކަށް ސްރީލަންކާއަށް ޒިޔާރަތް ކުރުމަށް ސްރީލަންކާ ޓޫރިޒަމްގެ ހުއްދަ ހޯދުމުން ފުދޭނެއެވެ. ފޮރިން މިނިސްޓްރީގެ ހުއްދަ ...

0 2 months ago