ADS BY PIZZA KITCHEN

ރައީސް ނަޝީދު އަނެއްކާވެސް ބަރުލަމާނީ ނިޒާމަށް ތާއިދުކުރައްވާ ވާހަކަ ދައްކަވައިފި

- 5 months ago 1 - މުއައްލިމް އިބްރާހިމް

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ވެރިކަން ކުރާ ނިޒާމަކީ ބަރުލަމާނީ ނިޒާމަކަށް ހެދުމަށް ތާއިދުކުރައްވާފަދަ މޭރުމަކުން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް، ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު އަނެއްކާވެސް ވާހަކަ ދައްކަވައިފިއެވެ.

ADS BY PRESS HOUSE

އެމަނިކުފާނު މިފަދައިން ވާހަކަދެއްކެވީ ރޭ އެމްޑީޕީގެ އޮފީހުގައި އޮތް ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމެއްގައި ނޫސްވެރިއަކު ކުރި ސުވާލަކަށް ޖަވާބުދެއްވަމުންނެވެ.

އެގޮތުން ރައީސް ނަޝީދު ވިދާޅުވީ އެމަނިކުފާނަށް އަކުރު އެނގެން ފެށުނު ހިސާބުން ފެށިގެން ގައުމެއްގައި ވެރިކަން ހިންގަން އޮތް ހަމައެކަނި ނިޒާމަކީ ބަރުލަމާނީ ނިޒާމްކަމަށް ދެކިލައްވާކަމަށެވެ. ފާހަގަކޮށްލެވޭ ގޮތުގައި ރައީސް ނަޝީދު މީގެ ކުރިންވެސް ތަކުރާރުކޮށް އެކިއެކި ޕްލެޓްފޯމްތަކުގައި ވަނީ ބަރުލަމާނީ ނިޒާމަށް ތާއިދުކުރައްވާ ވާހަކަ ދައްކަވާފައެވެ.

ނަމަވެސް މިދިޔަ ޖޫން މަހުގެ ތެރޭގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ޞާލިހު މީޑިޔާތަކާއި ބައްދަލުކުރައްވާ ވާހަކަ ދައްކަވަމުން ވަނީ މިވަގުތު ބަރުލަމާނީ ނިޒާމަކަށް ބަދަލުކުރުމާއި މެދު ވިސްނަވަން ބޭނުންފުޅު ނުވާކަމަށް ވިދާޅުވެފައެވެ.

އެގޮތުން ނިޒާމް ބަދަލުކުރުމަށް ޖެހިއްޖެނަމަ އަނެއްކާވެސް ދާންޖެހޭނީ ރައްޔިތުންގެ ގާތަށްކަމަށް އެމަނިކުފާނު ވިދާޅުވިއެވެ.

0%

0%

0%

ADS BY COCA COLA
1 ކޮމެންޓް

ބަރުލަމާނީ ވާހަކަދައްކާނެ އެއީ ދެންވެރިކަމަށް އާދެވެންއޮތީ އެގޮތައް ރައްޔިތުންގެ ވޯޓަކުން ވެރިކަމަށް އައިމަކީ ނާދިރުކަމެއް އެއީ ރައްޔިތުންނަށް މިހާރުއެނގޭ މީނަގެފިކުރާއިވިސްނުން ހުރިހިސާބު...

ހަބަރު