އީވާ އާއި ސާބެ

ހިޔާ ލިފްޓުތައް މެއިންޓެނަންސް މަސައްކަތްތައް ހަވާލުކުރެވިފައިވަނީ އީވާ ފިރިކަލުންގެ ކުންފުންޏާ!

Share on facebook
Share on twitter
Share on telegram
Share on whatsapp

ކުރީގެ ރައީސް ޔާމީން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމްގެ ދައުރުގައި ހުޅުމާލެ ދެވަނަ ފިޔަވަހީގައި ބިނާކޮށްފައިވާ 7000 ހައުސިން ޔުނިޓްގެ މެއިންޓަނަންސް މަސައްކަތް ހަވާލުކޮށްފައި ވަނީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ނައިބު ރައީސް އީވާގެ ފިރިކަލުން ސާބެގެ ކުންފުންޏާކަން ހާމަވެއްޖެއެވެ.

މިކަން ހާމަކޮށްފައިވަނީ ހިޔާ ފްލެޓްގެ މައްސަލަތަކުގައި ވަކާލާތުކުރަމުން އަންނަ އާއްމު އެކުވެރިންގެ ގުޅުމުގެ ރައީސް މިދުއަމް ސައުދެވެ. މިދުއަމްއަކީ ހިޔާ ފްލެޓްގެ މަސައްކަތް ކުރަމުން އަންނަ ޗައިނާ ކުންފުންޏާއިވެސް ގުޅުން އޮންނަ ފަރާތެއްކަން ފަހަގަކޮށްލަންޖެހެއެވެ.

މިދުއަމް ހާމަކުރިގޮތުގައި އެ މަސައްކަތް ހަވާލުކޮށްފައިވަނީ ކޮނިޓެކްް ނަމަކަށް ކިޔާ ކުންފުންޏަކާއެކެވެ. އީވާގެ ފިރިކަލުން އަޙްމަދު ޝާހިދު އަކީ އެކުންފުނީގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރެވެ.

ހިޔާ ފްލެޓް އަޅަން ހަވާލުކުރެވިފައިވާ ސްޓޭޓް ޗައިނާ ކޮންސްޓްރަކްޝަން އިންޖިނިއަރިންގ ކޯޕަރޭޝަނުން މި ލިފްޓް އިންސްޓޯލްކޮށް ބެލެހެއްޓުމަށް އެ ކުންފުނިން ހަވާލުކޮށްފައިވާ ކުންފުންޏެވެ. އެޗްޑީސީއާއި ހިޔާ ފްލެޓްގެ މެއިންޓެނަންސް މަސައްކަތް ހަވާލުކުރަން ހަމަޖެހިފައިވަނީ 31 ޑިސެންބަރ 2021 ގައެވެ. އެހެންކަމުން އެހާތަަނަށް ލިފްޓުގެ ކަންކަން ބަލަހައްޓާނީ ކޮނިޓެކްް ކުންފުނިންކަމުގައި ސްޓޭޓް ޗައިނާ ކޮންސްޓްރަކްޝަން އިންޖިނިއަރިންގ ކޯޕަރޭޝަނުގެ އޮފިޝަލް ވޮއިސްއަށް ވަނީ ކަށަވަރުކޮށްދީފައެވެ.

ޓްރޭޑް މިނިސްޓްރީގެ ބިޒްނަސް ޕޯޓަލްއިން ރެކޯޑުތަކުން ދައްކާގޮތުގައި  މި ކުންފުނީގެ ހިއްސާދާރުންގެ ގޮތުގައި ހިމެނެނީ އަޙްމަދު ޝަހީދު އަދި އިބްރާހީމް ހަމީޒުއެވެ.

ކުންފުނީގެ ހިއްސާދާރުން

ހިޔާ ފުލެޓުތަކުގައި މިހާރު ދިމާވެފައިވާ އެންމެ ބޮޑު އެއް މައްސަލައަކީ ލިފްޓުތަކަށް ދިމާވާ މައްސަލަކަމަށްް ވާއިރު، ވެރިކަންް ކުރާ އެމްޑީޕީގެ ގިނަ މެންބަރުންތަކެއް ދަނީ އެކަން ވަމުން ދަނީ ކުރީ ސަރުކާރުގެ އިހުމާލުން ކަމަށް ވިދާޅުވަމުންނެވެ.

އެންމެ ފުރަތަމަ މި ސަރުކާރުން ވެރިކަމަށް އައުމަށް ފަހުވެސް އެންމެ ބޮޑަށް ހަޖޫ ޖެހި މަޝްރޫޢަކީ ހިޔާ ފުލެޓުތަކުގެ މަޝްރޫޢެވެ. އެހެން ނަމަވެސް މަންޒަރު ބަދަލުވެ ފެންނަމުން ދަނީ މި ސަރުކާރުގެ އިސް ބޭފުޅުންނާއި އެފަރާތްތަކުގެ ޢާއިލާތަކުން އެ ފުލެޓުތައް މެދުވެރިކޮށް ފައިދާ ހޯދަމުން އަންނަ މަންޒަރެވެ.

މިވެސް ކިޔާލާ:

ހިޔާ ފުލެޓުތަކުގެ ލިފްޓް މެއިންޓަނަންސްގެ މަސައްކަތް އީވާގެ ފިރިކަލުންނަށް ދެއްވާފައިވާއިރު އެތަނުގެ ގިނަ މައްސަލަތަކެއް ހުންނަ ކަމުގެ ޝަކުވާ އާންމުންގެ ފަރާތުންް އަންނަނީ ކުރަމުންނެވެ. އެގޮތުން ފުލެޓުގައި މީހުން ދިރިއުޅެންފަށާފައިވާއިރުވެސް ލިފްޓު ސާރވިސްނުކުރުމުގެ ސަބަބުން ލިފްޓު ހުއްޓުން ފަދަ އެތައް ހާދިސާ އަންނަނީ ހިނގަމުންނެވެ.

 

30%53%15%

ކިޔުންތެރިންގެ ޚިޔާލުތައް

  1. އެޗްޑީސީ އެންމެ ގިނައިން ޕްރޮޖެކްސް އެވޯޑް ކުރާހިތްވާ އެއް ކޮންސަލްޓަންޓަކީވެސް ސާބެ ހިއްސާ އޮންނަ ރިޔަން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށްކަމަށް މައުލޫމާތު ލިބޭ

ހިޔާލު ދެއްވާ!

Your email address will not be published.