ADS BY NO PLASTIC MALDIVES

ކާފިއުގެ ވަގުތުގައި މީޑިޔާ ފާހާއި އެކު ނޫސްވެރިންނަށް މަސައްކަތުގައި ހަރަކާތްތެރިވެވޭނެ: އެމްއެމްސީ

- 1 month ago 0 - މުއައްލިމް އިބްރާހިމް

ކޮވިޑް-19ގެ ބައްޔާއި ގުޅިގެން މާލޭ ސިޓީގައި ކާފިއު އިއުލާންކޮށްފައިވާ ވަގުތުތަކުގައި ނޫސްވެރިންނަށް މީޑިއާ ފާސް ހިފައިގެން މަސައްކަތުގައި ހަރަކާތްތެރިވެވޭނެކަމަށް މޯލްޑިވްސް މީޑިޔާ ކައުންސިލުން ބުނެފިއެވެ.

ADS BY PRESS HOUSE

އެ ކައުންސިލުން ނެރުނު ނޫސް ބަޔާނެއްގައި ބުނީ ނޫސްވެރިންނަކީ ގައުމަށް ދިމާވާ މިފަދަ ކޮންމެ ހާލަތެއްގައިވެސް އެންމެ އިސްސަފުގައި ޚަބަރާއި މައުލޫމާތު ހޯދައި އާންމުންނަށް ފޯރުކޮށްދޭންޖެހޭ ބަޔަކަށްވާތީ، ނޫސްވެރިން މި ހާލަތުގައިވެސް މަގުމައްޗާއި އާންމު ތަންތަނުގައި ހަރަކާތްތެރިވާން ޖެހޭކަމަށެވެ. އަދި ކޮވިޑް-19ގެ ބަލިމަޑުކަން ފެށުނީއްސުރެ އެކަމާއި ގުޅޭ ޚަބަރާއި މައުލޫމާތު އާންމުންނަށް ފޯރުކޮށްދޭން މިހާތަނަށް ދިވެހި ނޫސްވެރިން ކޮށްފައިވަނީ ފުރިހަމަ ގައުމީ މަސައްކަތެއްކަމަށް ވަނީ ބުނެފައެވެ.

އެމްއެމްސީން ބުނީ މާލޭ ސަރަހައްދުގައި ބޭރަށް ނުކުމެ އުޅުން މަނާ ވަގުތުގައިވެސް ނޫސްވެރިންނަށް، އެ ނޫސްވެރިއަކު ނިސްބަތްވާ މީޑިޔާގެ ފާސް އަޅައިގެން ބޭރުގައި މަސައްކަތުގައި ހަރަކާތްތެރިވުމަށް އެއްވެސް ހުރަހެއް ނެތްކަން ފުލުހުން ޔަގީންކޮށްދީފައިވާ ކަމަށެވެ. އެހެން ނަމަވެސް މި ހާލަތުގައި މަސައްކަތް ކުރާއިރު އަމިއްލަ ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަން އިސްކުރުމަށް މީޑިޔާ ކައުންސިލުން ވަނީ އިލްތިމާސްކޮށްފައެވެ.

އެގޮތުން ބޭރުގައި އުޅޭއިރު އަބަދުވެސް މާސްކް އަޅައި، އަތް ސާފުކޮށް ސެނިޓައިޒްކުރަން ވަނީ އިރުޝާދު ދީފައެވެ.

އެމްއެމްސީގެ ބަޔާން ނިންމާލަމުން ވަނީ ނޫސްވެރިކަމުގެ ފާހުގެ އަގު ހިފެހެެއްޓުމަށާއި، އެ ފާސް ނަހަމަ ގޮތުގައި ބޭނުން ނުކުރަން އިލްތިމާސްކޮށްފައެވެ. އަދި ކޮވިޑް-19 އާއި ގުޅޭ ޚަބަރާއި މައުލޫމާތު ފެތުރުމުގައި ޒިންމާދާރުކަން އިސްކުރުމަށާއި ގައުމީ މަސްލަހަތު އިސްކޮށް ސައްހަ މައުލޫމާތު ފަތުރަންވެސް އެދިފައެވެ.

0%

0%

0%

ADS BY COVID HUTTUVAANEE AHAREN CAMPAIGN
0 ކޮމެންޓް

ހަބަރު