ADS BY VOICE

ޔުނިސެފް މެދުވެރިކޮށް އެމެރިކާއިން 750000 ޑޮލަރުގެ އެހީއެއް ދިވެހިރާއްޖެއަށް ފޯރުކޮށްދީފި

- 1 month ago 0 - މުއައްލިމް އިބްރާހިމް

ޔޫއެސް އެއިޑުން ޔުނިސެފް މޯލްޑިވްސް މެދުވެރިކޮށް ކޮވިޑް-19ގެ ހާލަތާއި ގުޅިގެން ދިވެހިރާއްޖެއަށް 750،000 ޑޮލަރުގެ އެހީއެއް ފޯރުކޮށްދީފިއެވެ.

ADS BY PRESS HOUSE

މި އެހީއަކީ ސްކޫލްތަކާއި އާންމު ތަންތަން ހުޅުވުމަށްޓަކައި ގާއިމްކުރަންޖެހޭ ކަންތައްތައް ގާއިމްކުރުމަށް ފޯރުކޮށްދެވޭ އެހީއެއްކަމަށް ޔުނިސެފުން ވަނީ ބުނެފައެވެ. އެގޮތުން މި އެހީގެ ދަށުން ސްކޫލްތައް ހުޅުވާ ދުވަސްވަރުގައި ބަލި ފެތުރޭ މިންވަރު މަދުކުރުމަށްޓަކައި ބޭނުންވާނެ ސާފު ފެނާއި ނަރުދަމާ، ހައިޖީން ސާމާނު ފޯރުކޮށްދެވޭނެއެވެ. އަދި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކުޑަކުދިންނާއި ޒުވާނުންގެ ލާބައަށް ބޭނުންވާނެ ސިޔާސަތުތައް ކަނޑައެޅުމަށް ބޭނުންވާނެ ތަފާސްހިސާބުތައް އެއްކުރުމާއި ދިރާސާކުރުމުގެ ވަސީލަތްތައްވެސް މި އެހީގެ ދަށުން އިތުރަށް ހަރުދަނާކުރުމަށް ވަނީ ނިންމާފައެވެ.

މި އެހީއާއި ގުޅިގެން ވާހަކަ ދައްކަވަމުން އެމެރިކާގެ ސަރުކާރުން ދިވެހިރާއްޖެއަށް ކަނޑައަޅާފައި ހުންނަވާ ސަފީރު އަލައިނާ ޓެޕްލިޓްޒް ވިދާޅުވީ މި ބަލިމަޑުކަމުގެ ތެރެއިން އެހީތެރިކަމެއް ފޯރުކޮށްދިނުމަކީ ދިވެހިންގެ ސިއްހަތާއި ރައްކާތެެރިކަމަށް އެމެރިކާއިން ކުރަމުންދާ މަސައްކަތުގެ ނިޝާނެއް ކަމަށެވެ.

މި އެހީއާއި ގުޅިގެން ޔުނިސެފްގެ ފަރާތުން ދިވެހިރާއްޖޭގައި ހުންނަވާ މަންދޫބު ޑރ.މުނީރު ސަފީލްދީން ވިދާޅުވީ އެމެރިކާގެ އެހީ ލިބިފައިވަނީ މުހިންމު ވަގުތެއްގައި ކަމަށެވެ. އެގޮތުން ލޮކްޑައުނަށް ލުއިދިނުމާއި ގުޅިގެން ބަލި ފެތުރުނަ ނުދޭން ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތްތައް އިތުރުކުރަން ޖެހިފައިވާކަމަށް އެބޭފުޅާ ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.

އަދި މި އެހީގެ ސަަބަބުން ކުޑަކުދިން ފަދަ ބަލީގެ ނުރައްކަލަށް ހުށައެޅިފައިވާ ފަރާތްތަކުން ބަލިން ރައްކާތެރިވުމުގެ މަގު ތަނަވަސްވެގެންދާނެކަމަށްވެސް ޑރ.މުނީރު ވިދާޅުވިއެވެ.

0%

0%

0%

ADS BY COVID HUTTUVAANEE AHAREN CAMPAIGN
0 ކޮމެންޓް

ހަބަރު