ADS BY NO PLASTIC MALDIVES

ސުޕްރީމް ކޯޓަށް ދެބޭފުޅަކު އައްޔަންކުރުމާއި މެދު ޖޭއެސްސީގެ މަޝްވަރާއަށް އެދިއްޖެ

- 1 month ago 1 - މުއައްލިމް އިބްރާހިމް


ADS BY PRESS HOUSE

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރުކަމުގެ މަގާމަށް ދެބޭފުޅަކު އައްޔަންކުރުމާއި މެދު ޖޭއެސްސީގެ މަޝްވަރާއަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ޞާލިހު އެދިވަޑައިގެންފިއެވެ.

ސުޕްރީމް ކޯޓަށް އައްޔަންކުރުމަށް އެމަނިކުފާނު ފޮނުއްވާފައިވާ ދެބޭފުޅުންނަކީ ހދ. ކުޅުދުއްފުށި، ފިނިފެންޖަންބުގޭ ޑޮކްޓަރ މުޙައްމަދު އިބްރާހިމާއި، ދަފްތަރު ނަންބަރު ރސ 2302، އަލްއުސްތާޛު ޢަލީ ރަޝީދު ޙުސައިނެވެ.

ޑރ.މުހައްމަދު އިބްރާހިމަކީ އިސްލާމިކް ކޮމާޝަލް ލޯގެ ދާއިރާއިން ޔުނިވަރސިޓީ އޮފް މެލޭޝިއާއިން ޑޮކްޓަރު އޮފް ފިލޯސޮފީ އާއި އިންޓަނޭޝަނަލް އެންޑް ކޮމާޝަލް ލޯގެ ދާއިރާއިން އިނގިރޭސިވިލާތުން މާސްޓާސް ހައްދަވާފައިވާ ބޭފުޅެކެވެ. އަދި އެބޭފުޅާ ވަނީ ގާނޫނީ ވަކީލެއްގެ ގޮތުގައި 16 އަހަރަށްވުރެ ގިނަ ދުވަހު ހަރަކާތްތެެރިވެ ވަޑައިގެންފައެވެ.

މީގެ އިތުރުން އެބޭފުޅާ ދަނީ އައިޔޫއެމް އަދި ވިލާ ކޮލެޖްގައި ދަރިވަރުންނަށް ކިޔަވައިދެއްވަމުންނެވެ.

އެބޭފުޅާގެ އިތުރުން ފަނޑިޔާރުކަމުގެ މަގާމަށް އައްޔަންކުރަން ފޮނުއްވާފައިވާ އަލްއުސްތާޛު އަލީ ރަޝީދު ހުސައިން މިވަގުތު ހުންނެވީ ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ އިސް ގާޟީގެ މަގާމުގައެވެ. އެބޭފުޅާ އާންމުންގެ ތެރެއަށް މަޝްހޫރު ވަޑައިގެންނެވީ ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ މައްޗަށް 5 އަހަރު ދުވަހުގެ ޖަލު ހުކުމެއް ހުކުމްކުރެއްވި ގާޟީގެ ގޮތުގައެވެ.

0%

0%

0%

ADS BY COVID HUTTUVAANEE AHAREN CAMPAIGN
1 ކޮމެންޓް

ތި މީހުންގެ ނިމުން އަންނަ ގޮތް ބަލާލަން ވަރަށް ބޭނުން

ހަބަރު