ADS BY VOICE

މި ހާލަތުގައި އެއްވެ އުޅުމަކީ ޒިންމާދާރުކަމެއް ނޫން: ރައީސް ޞާލިހް

- 3 weeks ago 7 - މުއައްލިމް އިބްރާހިމް

ކޮވިޑް-19ގެ ބަލިމަޑުކަން މިހާ ބޮޑުވެފައިވާ ދުވަސްވަރެއްގައި ގިނަ ބަޔަކު ތަންތަނަށް އެއްވެ ހެދުމަކީ ޒިންމާދާރުކަމެއް ނޫންކަމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ޞާލިހް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ADS BY PRESS HOUSE

އެމަނިކުފާނު މިފަދައިން ވިދާޅުވީ ހެންވޭރު އާޓިފިޝަލް ބީޗް ސަރަހައްދުގައި ހުންނަ ކެފޭ ޓިއޯލޯ އަދި އެސްބީއައި ބިލްޑިންގގައި ރޯވި އަލިފާންގަނޑު ކޮންޓްރޯލްކުރުމަށް އެމްއެންޑީއެފްއިން ކުރަމުންދިޔަ މަސައްކަތް ބެއްލެވުމަށް އެ ސަރަހައްދަށް ވަޑައިގަތުމަށްފަހު މީޑިޔާތަކާއި ވާހަކަދައްކަވަމުންނެވެ.

ރައީސް ޞާލިހް ވިދާޅުވީ މި އަލިފާންގަނޑުގެ 95 އިންސައްތަ މިހާރު ނިއްވާލެވިފައިވާ ކަމަށާއި، މި ހާދިސާގައި އަލިފާންގަނޑު އެންމެ ފުރަތަމަ ރޯވީ ކެފޭގައި ކަމަށެވެ. ރައީސް ޞާލިހް ވިދާޅުވީ އެ ސަރަހައްދުގައި އުޅޭ މީހުން ފިޔަވައި އެހެން ފަރާތްތަކުން ގެއަށް ދިއުމަށް އެދިލައްވާ ކަމަށެވެ. އަދި މި ހާދިސާގައި މިހާތަނަށް އެއްވެސް މީހަކަށް ގެއްލުމެއް ލިބިފައި ނުވާކަމަށް އެމަނިކުފާނު ވިދާޅުވިއެވެ.

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވިދާޅުވީ އެޗްޕީއޭގެ އެންގުމާއި ޚިލާފަށް އަމަލުކުރާ ފަރާތްތައް އެބައުޅޭ ކަމަށާއި، އެގޮތުން މިއަދުވެސް އިސް ފަރާތްތަކަކުން މާސްކް ނާޅައި ގިނަ ބަޔަކު އެއްކޮށް މިއަދުވެސް ހަރަކާތެއް ބާއްވާފައިވާ ކަމަށެވެ. އަދި އެކަމާއި މެދު ހިތާމަކުރައްވާކަމަށް ރައީސް ވިދާޅުވިއެވެ. އެމަނިކުފާނު ވިދާޅުވީ މުޒާހަރާ ކުރުމާއި ހިޔާލު ފާޅުކުރުމުގެ ކަންކަން އޮންނާނެކަމަށާއި އެކަމަކީ ސަރުކާރުން ހުއްޓުވާނެ ކަމެއް ނޫންމަމަށެވެ. އެކަމަކު މިހާރު އޮތް ހާލަތުން އެއްވެ، އުޅުމަކީ ޒިންމާދާރު ގޮތެއް ނޫންކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ. 

އެމަނިކުފާނު އިތުރަށް ވިދާޅުވީ އެޗްޕީއޭގެ އެއްވުމާއި ޚިލާފްވާ ހުރިހާ ފަރާތްތަކާއި މެދު ގާނޫނުގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ފިޔަވަޅު އަޅާނެ ކަމަށެވެ. އަދި ބަލަމުން މިގެންދަނީ ލޮކްޑައުނަކަށް ނުގޮސް ވޭތޯކަމަށް ރައީސް ޞާލިހް ވިދާޅުވިއެވެ. 

ފޮޓޯ: ވަގުތު

0%

0%

0%

ADS BY COVID HUTTUVAANEE AHAREN CAMPAIGN
7 ކޮމެންޓް

ތިމާވެށި ހިމާޔަތް ކުރަން އައިމީހުން ތިމާވެށި ނޮޅާލާ ތިމާވެށި އޮޅާލަނީއޭ އޮޅާލަނީއޭ ތަމެން ތިމާވެށި އޮޅާލަނީތޭ އޮޅާލަނީތޭ އޮޅާލަނީތޭ އޮޅާލަނީތޭ އޮޅާލަނީތޭ އޮޅާލަނީތޭ އޮޅާލަނީތޭ ތަމެން ޔޫ ކޭން ނެވަރ ބީ ޓްރަސްޓެޑް އޯލް އައި ވޮނާ ސޭ ދެޓް ދޭ ޑޯންޓް ރިއަލީ ކެއަރ އެބައުޓް އަސް ދޭ ޑޯންޓް ރިއަލީ ކެއަރ އެބައުޓް އަސް އާއްހާއް އާއްހާއް އާއްހާއް އާއްހާއް ހޯއް ހޯއް ހޯއް އައި ޑިޑް ރިމައިންޑް ޔޫ އިޓް...

ހެނދުނު ހައެއް ޖަހާއިރު ފިހާރަތައް ހުޅުވޭ ގޮތަށް ހަމަޖައްސައިފި ނަމަ އެއީ މަމެން އުފާ ކުރާ ކަމެކޭ ރައީސް އިބޫގެ ވެރިކަމުގައި ކޮވިޑް ޕެންޑަމިކް އާއި ގުޅިގެން ޚުދު ރައީސް އިބޫ އަށް ނޭގުނޭ ރާއްޖޭގެ އިގްތިސާދު މެނޭޖް ކުރަން ކޮވިޑް ޕެންޑަމިކް އެއީ އެއާރބޯން ޑިޒީޒް އެކޭ އެއީ ރާއްޖޭގެ މެޑިކަލް ޑޮކްޓަރުން ބުނާ ގޮތަށް ވެސް ދިމާވާ ކަމެއް ނޫނޭ އެމެންނަށް ވެސް ވާނުވާ ނޭގެއޭ ރާއްޖޭގެ ދިވެހި ޑޮކްޓަރުން މަމެންނަށް ފަރުވާ ކުރާ ގޮތް މަމެން ދަންނަމޭ މާބޮޑަށް

ތިޔާއީ ތަމެންގެ ވެރިކަން ދެން ވެއްޓެން ކައިރިވެފައިވާ ކަން ތަމެންނަށް އިނގޭތީވެ ތަމެން އިދިކޮޅު ބޮލަށް އިންޑިއާ އެމްބަސީއޭ ކިޔައިގެން ކަމެއް ކަނޑާލަން ވެގެން އަނބުރާ ގޭސް ގަނޑު ގަނޑޭ ތިޔާއީ އެއްވެސް ހަގީގަތެއް ހުރި ކަމެއް ނޫނޭ ތަމެން ދެން އިސްތިއުފާ ދޭންވީއޭ އިސްތިއުފާ އިސްތިއުފާ އިސްތިއުފާ އިސްތިއުފާ އިސްތިއުފާ އިސްތިއުފާ އިސްތިއުފާ އިސްތިއުފާ އިސްތިއުފާ އިސްތިއުފާ އިސްތިއުފާ

ހުރިހާ ހައިކަމިޝަން ތައް ސްޕެޝަލީ އިންޑިއާ ހައި ކަމިޝަން މާލޭގެ އެންމެ އަގުބޮޑު ލޮކޭޝަންގައި ބެހެއްޓުން އެއީ އެއްގޮތަކަށް ވެސް މާލެ އަށް ރައްކާތެރި ކަމެއް ނޫނޭ އިންޑިއާގެ އެމްބަސީ ކައިރީގައި ސިފައިން ފޯރި މަރަން ފެށުން އެއީ ރާއްޖޭގެ ތާރީޚް ގައި ވެސް ބޭރުގައުމެއް ގެ އެމްބަސީ ގާތު ސިފައިން ފޯރި މަރަން ޖެހުމޭ މަމެންނަށް ފެނޭ މިދުވަސް ކޮޅު އިންޑިއާ އެމްބަސީ ބަންދުކޮށް އެމްބަސީ މުވައްޒަފުން އިންޑިއާ އަށް ފޮނުވާލުން އެއީ އެމެރިކާ އިން ވެސް ކަން ކުރާ

އަލިފާނުގައި ގަދަގޭ މުހައްމަދުފުޅު ބިލްޑިންގަަށް ބޮޑެތި ގެއްލުންތަކެއް ލިބުނު އިރު ބިލްޑިންގްގައި ކްލޭޑް ކުރުމުގެ ކުރިން ފާރުތައް ރާނާ ސިމެންތި ޖަހާފައި ހުރި ނަމަ ބިލްޑިންގް އަށް ލިބޭނެ ގެއްލުން ކުޑަވާނެއޭ ދެން ކްލޭޑް ކުރާއިރު އެެލްމެނިއަމް ކްލޭޑިންގް ބަދަލުގައި ލޯ ކްލޭޑިންގް އަށް ދާން އެބަޖެހޭ އެލްމެނިއަމް އަކީ އެއީ ވަރަށް އަވަހަށް އަލިފާން ހިފާ އެއްޗެކޭ ދެން ބިލްޑިންގް ގައި އެބަހުންނަން ޖެހޭ ސްޓޭންޑް އެލޯން ފޯމް ސަޕްރެޝަން ސިސްޓަމް ވެސް ހަރުކުރެވެން

މަމެން ތަޖްރިބާ އެއް ނެތް ޗީފް އޮފް ޑިފެންސް ފޯސް އަށް ނަންގަންނަމޭ މިހާރުން މިހާރަށް އެމްއެންޑީއެފްގެ ފަޔަރ އެން ރެސްކިއު ސާރވިސްގެ މޭން ޕަވަރ އިތުރު ކުރަން އަދި އެތަނަށް މާލޭގައި ތިބި އަލިފާނުގެ މަސައްކަތް ކުރާ ކުންފުނި ތައް ގެންގޮސް އެމެން ތިޔާ ތަނުގައި ރަޖިސްޓްރީ ކޮށް އަދި އަލަށް އެކަން ކުރަން ބޭނުންވާ ކުންފުނި ތައް ވެސް ތިޔާ މިނިސްޓްރީ ގައި ރަޖިސްޓްރީ ކޮށް ހަދާ ގައުމީ ޔުނިވަރސިޓީ އާއި ގުޅިގެން ސިލަބަސް އެއް ތައްޔާރު ކޮށް ހަދާ ކުންފުނި ތައް ތަމްރީން ކޮށް ހަދާ އެމެން ނެރެންވީއޭ

އިންޑިއާ ހައިކޮމިޝަން މާ ބޮޑަށް ފެންމަތިވެގެން އުޅޭތީވެ ވެގެން އުޅޭ ގޮތެއް ހެން މަމެންނަށް ހީވަނީ އިންޑިއާ އެމްބަސީ ތަމެން ދުވަސް ކޮޅަކަށް ހައިބަރނޭޓް މޯޑަށް ދާން ޖެހިއްޖެއޭ ބުނަން މަމެން ނެތީމޭ ނެތީމޭ ހާޝް ހާޝް ބޭބީ ސްޕީކް ސޮފްޓްލީ....

ހަބަރު