ADS BY VATHIYARA

ޝުޖާއު މާސްކު ނޭޅުމުން ޖޫރިމަނާގެ ބަދަލުގައި ފުލުހަށް ހާޒިރުކުރުމަށް ޗިޓުފޮނުވައިފި

- 2 months ago 1 - އިނާޒް މޫސާ

ސަރުކާރާއި ވާދަވެރި ޕީޕީއެމް/ ޕީއެންސީ ކޯލީޝަނުން އިއްޔެ މާލޭގައި ބޭއްވި ސައިކަލު ބުރާއި ގުޅިގެން ޕީއެންސީގެ ނައިބުރައީސް އަދި ކުރީގެ ބާރަށު ދާއިރާގެ މަޖިލިސް މެމްބަރު އިބްރާހިމް ޝުޖާއު ފުލުހުންގެ އިދާރާއަށް ހާޒިރުކުރުމަށް ޗިޓް ފޮނުވައިފިއެވެ.

ADS BY MUSCMV

ފުލުހުން އިއްޔެ މުޒާހަރާއަށްފަހު ވަނީ އެޗްޕީއޭގެ މިންގަޑުތަކާއި ހިލާފަށް ގައިދުރުކަން ނުބަހައްޓާ ހަރަކާތްތެރިވުމާއި މާސްކު ނާޅާ އުޅެފައިވާކަން ފުލުހުންނަށް ފާހަގަކުރެވިފައިވާކަމަށާއި މިކަމާއި ގުޅިގެން ފުލުހުން ބަލަންޖެހޭ ކަންކަން ބެލުމަށްފަހު އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތައް ފުލުހުން އަޅަމުން ގެންދާނެ ކަމަށެވެ.

މާސްކު ނޭޅުމުން މިހާތަނަށްވެސް ފުލުހުން ކުރަމުން އަންނަނީ އެއްހާސް ރުފިޔާގެ ޖޫރިމަނާއެއް ނަމަވެސް އިދިކޮޅު ސިޔާސީ ފާޓީގެ އިސްސަފުގައި މަސައްކަތް ކުރައްވާ ޝުޖާއުއަށް މިއާއި ހިލާފަށް ވަނީ ފުލުހަށް ހާޒިރުވުމަށް ޗިޓު ފޮނުވާފައެވެ.

އިއްޔެ ބޭއްވި ”ގައުމު ވިއްކާލުމާއި ދެކޮޅަށް” ނަމުގައި ބޭއްވި މި ސައިކަލު ބުރުގައި ވަނީ ރައީސް ޞާލިހްގެ އިސްތިއުފާއަށް ގޮވާލައި ގިނަ އަދަދެއްގެ ބަޔަކު ސައިކަލުގައި ބުރުގައި ބައިވެރިވެފައެވެ.

އެޗްޕީއޭގެ ގައިޑްލައިންއާއި ހިލާފުވެފައިވާކަމަށް ޝުޖާއުއަށް ޗިޓް ފޮނުވާފައިވާ އިރު އެޗްޕީއޭގެ ގައިޑްލައިންތަކާއި ޚިލާފަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް، ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު އަމަލުކުރައްވާ މަންޒަރު ފެންނަ ފޮޓޯތަކާއި މެދު ތަކުރާރުކޮށް ނޫސްވެރިން ސުވާލުކުރުމުންވެސް ފުލުހުންގެ މީޑިއާއިން ޖަވާބެއް އަރުވާފައެއްނުވެއެވެ.

މީސް މީޑިޔާގައި އިދިކޮޅު ކޯލިޝަންގެ ގިނަ އަދަދެއްގެ ސަޕޯޓަރުން ވަނީ ރައީސް ނަޝީދާއި އެމްޑީޕީގެ ފަރާތްތަކުންވެސް އެޗްޕީއޭގެ ގައިޑްލައިންތަކާއި ޚިލާފްވެފައިވާކަން ފާހަގަކޮށްފައެވެ. އެގޮތުން އެމަނިކުފާނުގެ ދެރަދުން ފޮތުގައި ސޮއިކުރުމުގެ ހަރަކާތްތަކާއި، އިއްޔެ އިނގިރޭސި ވިލާތަށް ފުރާވަޑައިގެންނެވިއިރުވެސް މާސްކް އެޅުން ފުރިހަމައަށް ތަންފީޒުކޮށްފައި ނުވާކަން ވަނީ ފާހަގަކޮށްފައެވެ.

0%

0%

0%

1 ކޮމެންޓް

ވާރު ނަގާ ދުވަސްވަރެއް މީ ތި ވާނީ ވާރުނަގަން ކުރާ ކަމަކަށް، ގައުމު ހިދި ފެން ހިކުނީމާ ދެން ތިކަހަލަ އެތައް ޖަރީމާތަކެއް ޕޮލިހުން މަދުވެރި ކޮށް މިހާރު މިއޮތް ސަރުކާރުން ހިންގާނެ، ދުވާލަކު 50 ފަހަރު ތި ތަނަށް ދެމިއަސް ހިތްވަރެއް ނޭލޭނެ، އަޒުމެއް ނުގުޑާނެ.

ހަބަރު