ADS BY VOICE

ސިނަމާލެ ބްރިޖް އިފްތިތާހުކުރިތާ ދެ އަހަރު: އާންމުންނަށް ބޮޑެތި ފަސޭހަތަކެއް!

- 2 weeks ago 9 - ރިމާހް

މާލެ އަދި ހުޅުމާލެ ގުޅުވާލަދޭނެ ބްރިޖެއް ނުވަތަ ދާލަމެއް އަަޅާނެކަމުގެ ވާހަކައަކީ އަބަދުވެސް ދެކެވޭ ވާހަކައެކެވެ. އެކަމުގެ ވިސްނުން އެންމެ ފުރަތަމަ ދެކެލެއްވި ލީޑަރަކީ ކޮބައިކަމާއި މެދު ބޮޑު ބަހުސެއް ވަނީ އުފެދިފައެވެ. އެހެނަސް 2018 ވަނަ އަހަރުގެ އޮގަސްޓް މަހުގެ 30ވަނަ ދުވަހުގައި ސިނަމާލެ ބްރިޖް ނުވަތަ ރަސްމީ ނަމުންނަމަ ޗައިނާ-މޯލްޑިވްސް ފްރެންޑްޝިޕް ބްރިޖް އިފްތިތާހުކުރީ ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން އަބްދުލްގައްޔޫމްގެ ވެރިކަމުގައެވެ.

ADS BY PRESS HOUSE

24 ޑިސެމްބަރު 2015ގައި މި ބްރިޖްގެ އަމަލީ މަސައްކަތް ފެށިގެންދިޔައިރު، މިކަން ވެގެންދިޔައީ ފަސޭހަ ދަތުރުފަތުރުގެ ނިޒާމަކަށް ހުޅުމާލޭގެ ރަށްވެހިން ކުރަމުންދިޔަ އުންމީދުގައި ކުލަޖެހެން ފެށުމަށެވެ. މި މަޝްރޫއުގެ ފައިނޭންސަށް ބަލާލާއިރު، ޗައިނާ ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން މި މަޝްރޫއުއަށް ހިލޭ އެހީގެ ގޮތުގައި 116 މިލިޔަން ޑޮލަރު ދިނެވެ. އަދި ޗައިނީޒް އެގްޒިމް ބޭންކުން ލޯނުގެ ގޮތުގައި 72 މިލިޔަން ޑޮލަރު ދިންެއިރު، މިކަމަށް ދިވެހި ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން 12 މިލިޔަން ޑޮލަރު ވަނީ ޚަރަދުކޮށްފައެވެ. 

ދިވެހިރާއްޖޭގައި މިހާތަނަށް ހިންގުނު އެންމެ ބޮޑު އުމްރާނީ ތަރައްގީގެ މަޝްރޫއުގެ ގޮތުގައި ގިނަބަޔަކު ފާހަގަކުރާ މި ޕްރޮޖެކްޓްގެ މަސައްކަތްކޮށްފައިވަނީ މިފަދަ ބޮޑެތި މަސައްކަތްތަކެއް މީގެ ކުރިންވެސް ކޮށްފައިވާ ޗައިނާގެ  ޗައިނާ ކޮމިއުނިކޭޝަން އެންޑް ކޮންޓްރެކްޓިންގ ކޮމްޕެނީ (ސީސީސީސީ) އެވެ. އެކުންފުނިން ފާހަގަކުރާ ގޮތުގައި މިއީ މިހާތަނަށް އެކުންފުނިން ކުރި އެންމެ ބުރަބޮޑު އަދި ގޮންޖެހުންތަކާއި ކުރިމަތިލާން ޖެހުނު މަޝްރޫއުއެވެ. 

ބައިނަލްއަގްވާމީ ފަރާތްތަކުންނާއި ޗައިނާއިން މި މަޝްހޫރު ދެކެނީ އެގައުމުގެ 21 ވަނަ ގަރުނުގެ ސިލްކް ރޯޑް އިނީޝިއޭޓިވްގެ މުހިންމު ބައެއްގެ ގޮތުގައެވެ. އެހެނަސް ބައެއް ފަރާތްތަކަށް މިއީ ޗައިނާއިން ތޫނު ވިސްނުމަކާއި އެކު، ދިވެހިރާއްޖެ އެގައުމުގެ ދަރަނީގެ ދަންތުރައިގައި ޖައްސަން ހިންގި ނުރައްކާތެރި ޕްރޮޖެކްޓެކެވެ.

މީގެ ދެ އަހަރު ކުރިން މި ބްރިޖް އިފްތިތާހުކުރުމަށްފަހު، އާންމު ދަތުރުފަތުރަށް މި ބްރިޖް ރަސްމީކޮށް ހުޅުވާލީ 2018 ވަނަ އަހަރުގެ ސެޕްޓެމްބަރު މަހުގެ 7 ވަނަ ދުވަހުގައެވެ.

މި ބްރިޖް ހުޅުވިގެން ދިއުމާއި އެކު މާލެ ސަރަހައްދުގެ ގިނަ ބައެއްގެ ދިރިއުޅުމުގެ ގިނަ ކަންތައްތަކަށް ބޮޑެތި ބަދަލުތަކެއް އައެވެ. އެގޮތުން މީގެ ކުރިން ކޮންމެ ދުވަހަކު ކަނޑުމަގުން ދަތުރުކުރުމުގެ ބުރައަށް ހުޅުމާލެއަށް ބަދަލުނުވެވި ގިނަބަޔަކު ހުޅުމާލެއަށް ދިރިއުޅުން ބަދަލުކުރަން ފެށިއެވެ. އަމިއްލަ ވެހިކަލްގައި އަދި ބަހުން ބްރިޖް މަތިން ދަތުރުކޮށްފައި ދެވޭނެތީއެވެ. މިކަމުގެ ސަބަބުން ހުޅުމާލޭގައި ބޯހިޔާވަހިކަމުގެ އަގު ކުޑަކޮށް އުފުލުނަސް، މާލެއިން އެ އަގު ދުވަސްކޮޅަކަށް ތިރިވިއެވެ.

މިއާއި އެކު ބްރިޖްގެ ސަބަބުން މާލެ އަދި ހުޅުމާލޭގެ ވިޔަފާރިތަކަށްވެސް ބޮޑެތި ފައިދާތަކެއް ވެގެންދިޔައެވެ. އެގޮތުން ވަކިން ޚާއްސަކޮށް ބްރިޖް ހުރަސްކޮށްލާފައި ރަހުމަތްތެެރިންނާ ލޯބިވެރިންނާއި އެކު ވަގުތު ހޭދަކޮށްލުމަށްދާ ފަރާތްތަކުގެ ސަބަބުން ހުޅުމާލޭގެ ކެފޭ އަދި ރެސްޓޯރެންޓްތަކަށް ބޮޑު އާމްދަނީއެއް ލިބިގެންދިޔައެވެ. ހުޅުމާލޭގެ ބީޗްގައި ހެދިފައިވާ ކެފޭ އަދި ރެސްޓޯރެންޓްތައް ބަންދުކުރަންދެން އެތަންތަނަށް ކޮންމެ ރެއަކު އަންނަ މީހުންގެ އަދަދުން މިކަމަށް ހެކިވާނެއެވެ. މީގެ އިތުރުންވެސް ބްރިޖާއި އެކު ރަހުމަތްތެރިންނާއި އާއިލާއާއި ދިމާވާން ދަތުުރުކުރި ފަރާތްތަކުގެ އަދަދުވެސް އިތުރުވިއެވެ.

ބްރިޖުން ލިބުނު ފައިދާތަކުގެ ވާހަކަތަކުގެ ވާހަކަ ދައްކާއިރު، މިދިޔަ އަހަރުގެ ސެޕްޓެމްބަރު މަހާއި މިދިޔަ ހުކުރު ދުވަހު މާލޭގައި ހިނގި ނުރައްކާތެރި އަލިފާނުގެ ހާދިސާގައި އަލިފާން ނިއްވުމަށް އެއާޕޯޓްގެ ފަޔަރ ލޮރީ އަވަހަށް އައުމުގައި ބްރިޖުން ވެދިން އެހީ ފާހަގަކޮށްލަން ޖެހެއެވެ. 

ސިނަމާލެ ބްރިޖް އިފްތިތާހުކުރިތާ މިއަދަށް 2 އަހަރު ފުރުނީއެވެ. އެ ބްރިޖް ވެފައިވަނީ ގިނަބަޔަކަށް ހިނިތުންވުމާއި އުފާ މެދުވެރިކުރުވި ތަނަކަށެވެ. ޗައިނާއާއި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގާތް ގުޅުމުގެ ފުރިހަމަ ރަމްޒަކަށެވެ. 

100%

0%

0%

ADS BY COVID HUTTUVAANEE AHAREN CAMPAIGN
9 ކޮމެންޓް

ހަބަރު