ADS BY VOICE

ކަރަންޓީންކޮށްގެން ފަރުވާދޭން ހުރަސްއަޅާނަމަ ޖޫރިމަނާކުރަނީ

- 3 weeks ago 0 - މުއައްލިމް އިބްރާހިމް

އެކަހެރިކޮށްގެން ނުވަތަ ކަރަންޓީންކޮށްގެން މަރުކަޒުތަކުގައި ފަރުވާދޭން ހުރަސްއަޅާ ފަރާތްތަކުން ޖޫރިމަނާކުރެވޭނެގޮތަށް ހަމަޖައްސައިފިއެވެ.

ADS BY PRESS HOUSE

މިފަދައިން ނިންމާފައިވަނީ އެކަހެރި ކުރުމުގެ މަރުކަޒުތަކާއި ކަރަންޓީނު ކުރުމުގެ މަރުކަޒުތަކާ ބެހޭ ގަވާއިދަށް ގެނެވުނު އިސްލާހެއްގައެވެ.

މި އިސްލާހުގައިވާ ގޮތުގައި މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން ކަރަންޓީންކުރުމާއި އެކަހެރިކޮށް ބެހެއްޓުމުގެ މަރުކަޒުތައް ކަނޑައެޅުމުން، ނުވަތަ މީހަކު ނުވަތަ ބަޔަކު ކަރަންޓީން ނުވަތަ އެކަހެރިކޮށްގެން ފަރުވާދޭން ހަމަޖެހިފައިވާ އުސޫލުން އެކަން ކުރަން ފެށުމުން އެކަމަށް އިހުތިރާމްކޮށް އެއްބާރުލުން ދޭންވާނެކަމަށެވެ. ނަމަވެސް ފަރުވާދިނުމުގެ މަސައްކަތަށް ހުރަސް އަޅައިފިނަމަ ނުވަތަ މަރުކަޒެއް ހިންގުމަށް ހުރަސް އަޅައިފިނަމަ އެކުރަނީ ކުށެއް ކަމަށެވެ.

މިފަދައިން ކަރަންޓީންވުމަށް އަންގާފައިވާ މީހަކު، އޭނާއާށް އަންގާފައިވާ އަމުރާއި ޚިލާފްވާނަމަ 5000 ރުފިޔާއިން ޖޫރިމަނާ ކުރެވޭނެއެވެ. އަދި އެ އަމުރާއި ޚިލާފްވާ ފުރަތަމަ ފަހަރު 2500 ރުފިޔާއިން ދެވަނަ ފަހަރު 3500 ރުފިޔާއިން އަދި ތިންވަނަ ފަހަރުން ފެށިގެން އެ އަމުރާ ހިލާފުވާ ކޮންމެ ފަހަރަކު 5000 ރުފިޔާއިން ޖޫރިމަނާ ކުރެވޭނެ ކަމަށް ވަނީ ބުނެފައެވެ.

މި ގަވާއިދުގައިވާ ކަންކަން ތަންފީޒު ކުރާނީ ފުލުހުން ކަމަށާއި ފުލުހުންގެ ހިދުމަތް ގާއިމްވެފައި ނެތް ރަށެއް ނަމަ އެކަން ތަންފީޒު ކުރާނީ އެރަށެއްގެ ކައުންސިލަކުން ކަމަށްވެސް ބުނެފައިވެއެވެ.

ފޮޓޯ: މިހާރު

0%

0%

0%

ADS BY COVID HUTTUVAANEE AHAREN CAMPAIGN
0 ކޮމެންޓް

ހަބަރު