ADS BY PIZZA KITCHEN

ޕީޕީއެމްއިން މަސައްކަތް ކުރަނީ އައިސިސްއިން ރާއްޖެ ހިފުމުގެ ޕްލޭނަކަށް: ރައީސް ނަޝީދު

- 7 months ago 7 - ރިމާހް

އިދިކޮޅު ޕީޕީއެމްއިން މަސައްކަތްކުރަނީ ހަރުކަށި ފިކުރުގެ ޖަމާއަތެއްކަމަށްވާ އައިސިސްއިން ދިވެހިރާއްޖެ ހިފުމުގެ ޕްލޭނަކާއި ދިމާލަށްކަމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް، ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ADS BY EHEE

އެމަނިކުފާނު މިފަދައިން ވިދާޅުވީ އެމްޑީޕީ ގައުމީ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުން ތިއްބަވާ ވަޓްސްއެޕް ގްރޫޕަކަށް ފޮނުއްވި މެސެޖެއްގައެވެ.

ރައީސް ނަޝީދު ފޮނުއްވި މެސެޖްގައި ވިދާޅުވީ ކުރީގެ ރައީސް އަދި އިދިކޮޅު ކޯލިޝަންގެ އެޑްވައިޒަރ ޑރ.މުހައްމަދު ވަހީދު ހަސަން މަނިކާއި ޕީޕީއެމުން ހަރުކަށި ފިކުރުގެ ފަރާތްތަކަށް އެއްބާރުލުންދީ، އެފަރާތްތަކުގެ ނާޖާއިޒް ފައިދާ ނަގަމުންދާ ކަމަށެވެ. 

އެމަނިކުފާނު އިތުރަށް ވިދާޅުވީ ޕީޕީއެމުން މަސައްކަތް ކުރަނީ އައިސިސް ރާއްޖެ ހިފުމުގެ ޕްލޭނަކަށްކަމަށާއި އެއީ ޕީޕީއެމުން ކުރާ ވަރަށް ނުރައްކާތެރި ދަށު ދަރަޖައިގެ ކަމެއްކަމަށެވެ. އަދި އެއީ ރާއްޖޭގެ މިނިވަންކަން އެންމެ ފަސޭހައިން ގެއްލޭނެ ކަންތައްކަމަށްވެސް ސިފަކުރެއްވިއެވެ.

ރައީސް ނަޝީދު މިހެން ވިދާޅުވިއިރު، އިދިކޮޅު ކޯލިޝަންގެ ފަރާތުން ދަނީ ދިވެހިރާއްޖޭގައި އިންޑިއާގެ ސިފައިން ތިބުމާއި ދެކޮޅަށް "އިންޑިއާ އައުޓް" ނަމުގައި ހަރަކާތްތަކެއް ހިންގަމުންނެވެ. 

0%

0%

0%

ADS BY COCA COLA
7 ކޮމެންޓް

ޕީޕީ އެމުން އެފަދަކަމެއްކުރާމެނަމަ ރ.ޔާމީނުގައި އެކަންކުރީސް ޕީޕީ އެމަކީ ރ ނަޝީދުފަދަ ލާދީނީ ފިކުރަށް ތާއިދުކުރާ ވިސްނުންވެސް ހުރިބަޔަކު އުޅޭ ޕާޓީއެއްނޫން

އަންނިއަށް ހީވަނީ ތޯ އަންނި މިގަުމުގާ ހުޅު ޖެހީތީ ޕީޕީއެމް ވެސް މިގައުމު އަންދާލާނެ ކަމަށް، އަންނި ކުރާ ނުބައި ނުލަފާ ކަންތައް ޕީޕީއެމަކުން ނުކުރާނެ، ތިކަހަލަ ލާއިނސާނީ ނާތަހުޒީބު އަނިޔާވެރި ބޭފުޅެއް ނޫން ރޔާމީނަކީ ގައމު ދެކެ މާތްވެގެންވާ އިސްލާމްދީން ދެކެ ގައުމުގެ ރައިއްޔަތުން ދެކެ ވަރަށް ލޯބިވާ އޯގާތެރި އިހުސާންތެރި ރައީސެއް އެއީ ރައީސް'ޔާމީނަކީ، އެނގިއްޖެތަ އެނގިއްޖެ ދޯ.

ޕީޕީ އެމް އަކީ ދުވަހަކު ވެސް ގައުމަށް ޢައްދާރު ވާނެ ޕާޓީއެއް ނޫން ރޔާމީން އުފެއްދެވި ޕާޓީއެއް ރޔާމީން މުގުލުގާ ހުންނަވާ ޕާޓީއެއް ދުވަހެއްގާ ވެސް ގައުމަށް ޚިޔާނާތެއް ގެއްލުމެއް ނުދޭނެ، އެކަން މިހާރުވެސް މި ގައުމުގެ ކޮއްމެ ދިމާލަކަށް އެނބުރި ލިއަސް ޔަގީންވަަނެ.

ތިކަން ގަބޫލުކުރަނީ ކާކު؟

ހަބަރު