ADS BY PROSSIMO

ހުޅުމާލެ މެޑިކަލް ފެސިލިޓީ އަޅާފައިވަނީ ދައުލަތުގެ މިލްކުވެރިކަން ނެތް ބިމެއްގައިކަން ހާމަވެއްޖެ

- 7 months ago 0 - މުއައްލިމް އިބްރާހިމް

ކޮވިޑް-19 ބަލިމަޑުކަމުގެ ސަބަބުން ހާލުދެރަވާ އަދި އުމުރުން ދުވަސްވީ މީހުންނަށް ފަރުވާދޭ ހުޅުމާލެ މެޑިކަލް ފެސިލިޓީ އަޅާފައިވަނީ ދައުލަތުގެ މިލްކުވެރިކަން ނެތް ބިމެއްގައިކަން ހާމަވެއްޖެއެވެ.

ADS BY PIZZA KITCHEN

މިކަން ހާމަވެފައިވަނީ އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުން ނެރުނު ނޭޝަނަލް ޑިޒާސްޓަރ މެނޭޖްމެންޓް އޮތޯރިޓީގެ ކޮވިޑް-19 ކޮމްޕްލަޔަންސް އޮޑިޓް ރިޕޯޓްގައެވެ.

މި ރިޕޯޓްގައި ބުނެފައިވާ ގޮތުގައި ހުޅުމާލެ މެޑިކަލް ފެސިލިޓީ ހުރި އިމާރާތްތަކާއި ބިމަކީ އަމިއްލަ ފަރާތަކަށް 2012 ވަނަ އަހަރުގައި މޮރިޝަސް ކޮމާޝަލް ބޭންކުން ދޫކޮށްފައިވާ ލޯނަކަށް ރަހުނުކޮށްފައިވާ ތަނެއްކަމަށެވެ. އަދި ލޯނުނެގި ފަރާތުން ލޯނު އަނބުރާ ނުދެއްކުމުގެ ސަބަބުން އެ ލޯނަށް ރަހުނު ކުރެވިފައިވާ ތަންތަން ވިއްކާލުމުގެ ހައްގު މޮރިޝަސް ކޮމާޝަލް ބޭންކަށް ސިވިލް ކޯޓުގެ ގަޒިއްޔާއަކުން ދީފައިވާކަމަށް އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުން ވަނީ ބުނެފައެވެ.

އެ ބިމުގައި މެޑިކަލް ފެސިލިޓީއެއް ގާއިމްކުރުމަށް ނިންމުމާއި ގުޅިގެން 24 މާޗްވީ ދުވަހުގައި މޮރިޝަސް ކޮމާޝަލް ބޭންކް އަދި އެޗްޑީސީގެ ދެމެދުގައި ވަނީ ހޭންޑް އޯވަރ އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކޮށްފައެވެ. އެޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުގެ ރިޕޯޓްގައިވާ ގޮތުގައި އެތަނުގައި ހަދާފައިވާ ކޮންކްރީޓް ސްޓްރަކްޗަރެއް އެއްވެސް ބަދަލެއް ނުގެނެވޭނެ ކަމަށާއި، އިތުރު ބަދަލެއް ގެންނަ ނަމަ، އެ ބަދަލުތައް އެނގޭނެހެން ލިޔެކިޔުން ބަލަހައްޓަންވާނެކަމަށް މި އެއްބަސްވުމުގައި ވަނީ ފާހަގަކޮށްފައެވެ. 

މީގެ އިތުރުން މި އެއްބަސްވުމުގެ މުއްދަތަކީ ތިންމަސް ދުވަސް ކަމަށާއި، މި މުއްދަތު އިތުރުކުރަން ޖެހިއްޖެނަމަ ދެފަރާތުން އިތުރު އެއްބަސްވުމަކަށް އަންނަންޖެހޭކަމަށް ވަނީ ބުނެފައެވެ. މިތަން ހެދުމަށް 24 މިލިއަނަށްވުރެ ގިނަ ރުފިޔާ ވަނީ ހަރަދުކޮށްފައެވެ. އަދި މިތަނަށް ހޯދި ހަރުމުދަލުގެ ރެޖިސްޓްރީއެއް މާލިއްޔަތު ގަވާއިދާއި އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތިން ހެދިފައި ނެތްކަމަށްވެސް ވަނީ ބުނެފައެވެ.

0%

0%

0%

ADS BY COCA COLA
0 ކޮމެންޓް
ADS BY OOREDOO

މިލިޔުމާގުޅޭ

ހަބަރު