ADS BY VATHIYARA

ބޮޑުފިނޮޅުގައި ތިބި ބިދޭސީންގެ މުސާރަ ހޯދައިދޭން ހުށައެޅި މައްސަލައިގެ އަޑުއެހުމެއް މާދަމާ ބާއްވަނީ

- 1 month ago 0 - ރިމާހް

ރިސޯޓެއްގެ ގޮތުގައި ތަރައްގީކުރަމުންދިޔަ ބ.ބޮޑުފިނޮޅުގައި ތިބި ގިނަ އަދަދެއްގެ ބިދޭސީންނަށް މުސާރަ ހޯދައިދީ، އެފަރާތްތައް އަނބުރާ ގައުމަށް ފޮނުވައިދިނުމުގެ އިންތިޒާމް ހަމަޖައްސައިދިނުމުގެ އަމުރަކަށް އެދި ވަޒީފާއާއި ބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލަށް ހުށައަޅާފައިވާ މައްސަލައިގެ އަޑުއެހުމެއް މާދަމާ ބޭއްވުމަށް ތާވަލްކޮށްފިއެވެ.

ADS BY MUSCMV

މި މައްސަަލަ ހުށައަޅާފައިވަނީ ޕަބްލިކް އިންޓްރެސްޓް ލޯ ސެންޓަރ (ޕީއައިއެލްސީ)ގެ ފަރާތުންނެވެ.

އެގޮތުން އެރަށުގައި ތިބި މަސައްކަތްތެރިންނަށް ނުދީވާ މުސާރަ، އެކީ އެއްފަހަރާ ދިނުމުގެ އަމުރެއް ނެރެދިނުމަށް އެދުމުގެ އިތުރުން މުސާރަ ނުދީ ގިނަ ދުވަސްތަކެއް ފާއިތުވެފައިވާތީ އެ ފަރާތްތަކަށް ލިބިފައިވާ ގެއްލުމުގެ ބަދަލު ނަގައިދިނުމަށާއި މަސައްކަތްތެރިންގެ ތެރެއިން އެ ފަރާތްތަކުގެ ގައުމަށް އެނބުރިދާން އެދޭ ފަރާތްތަކަށް ގައުމަށް އެނބުރި ދިއުމުގެ އިންތިޒާމްތައް އާރުއައިއެކްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ހަމަޖައްސައިދިނުމުގެ އަމުރެއް ނެރެދިނުމަށް ޕީއައިއެލްސީން ވަނީ ޓްރައިބިއުނަލްގައި އެދިފައެވެ.

މި މައްސަލަައިގައި ހިމެނެނީ 198 ބިދޭސީންނާއި ދެ ދިވެހިންކަމަށް އެ ޖަމްއިއްޔާއިން މީގެކުރިން ވަނީ ބުނެފައެވެ. އެ ފަރާތްތައް މިވަގުތު ތިބީ އެރަށުން ބާލައިގެން ގެނެސް، ހުޅުމާލޭގައި ހުންނަ އެމްއާރްޑީސީގެ ފެސިލިޓީއެއްގައެވެ.

އެފަރާތްތަކަށް މުސާރަ ނުދެވުނީ އެ ރަށް ތަރައްގީކުރާ ސީލް މޯލްޑިވްސް އިން ފައިސާ ނުދިނުމުން ކަމަށް ރިޒް ކުންފުނިން ވަނީ ބުނެފަ އެވެ. އެކަމަކު ސީލް ވަނީ އެކަމަށް އިންކާރުކޮށްފައެވެ.

0%

0%

0%

0 ކޮމެންޓް

ހަބަރު