ADS BY VATHIYARA

ފަޤީރުންނާއި މިސްކީނުންގެ ދަފްތަރަށް ޝަކުވާ ހުށަހެޅުމުގެ މުއްދަތު އިތުރުކޮށްފި

- 1 month ago 0 - ރިމާހް

ފަޤީރުންނާއި މިސްކީނުންގެ ދަފްތަރަށް ޝަކުވާ ހުށަހެޅުމުގެ މުއްދަތު ސެޕްޓެމްބަރ މަހުގެ 29 ވަނަ ދުވަހާ ހަމައަށް އިތުރުކޮށްފިއެވެ.

ADS BY MUSCMV

އެގޮތުން އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީގެ ފަރާތުން ދަފްތަރު މުރާޖަޢާކޮށް އަލުން އެކުލަވާލުމަށް 06 ޖުލައި 2020 އިން 23 ޖުލައި 2020 ފޯމު ހުށަހެޅުމަށްވަނީ އަންގާފައެވެ.

ޝަކުވާ ހުށަހެޅުމަށް އިތުރު ފުރުޞަތެއް ހުޅުވާލައިފައި މިވަނީ ފޯމު ހުށަހެޅި ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން ޝަރުޠު ހަމަނުވާ ފަރާތްތަކަށް ޝަކުވާ ހުށަހެޅުމަށް އިތުރަށް ވަޤުތު ދިނުމުގެ ގޮތުންނެވެ.

އެހެންކަމުން ޝަރުޠު ހަމަނުވާ ފަރާތަކުން ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔުންތައް 29 ސެޕްޓެމްބަރ 2020 ވަނަ ދުވަހުގެ މެންދުރު ފަހު 14:00 ގެ ކުރިން zakat.dhafthar@islamicaffairs.gov.mv މެއިލްކުރެއްވުމަށް އެ މިނިސްޓްރީގެ ފަރާތުންވަނީ އަންގާފައެވެ.

0%

0%

0%

0 ކޮމެންޓް

ހަބަރު