ADS BY VATHIYARA

އަދީބުގެ އިއުތިރާފު އާއި ގުޅިގެން އެމް.އެމްޕީއާރުސީގެ ފައީސާ އިން މަންފާވި މީހުން ހާސްވެއްޖެ

- 3 weeks ago 6

2015 އިން 2018 އަށް އެމް.އެމް.ޕީއާރުސީގެ މައްސަލަ އޮތީ އަދީބާ އަދި ޒިޔަތާ ހަމައިން އެކަން ނިންމާލާފަ، މިދިޔަ ސަރުކާރުގެ އެންމެ މަތިން ފެށިގެން ދައުލަތުގެ ގިނަ މުއައްސަސާ ތަކެއްގެ އިސް ފަރާތްތަކެއް ވަނީ މިކަމުގައި ބައިވެރިވެ އަދި މަންފާ ވެސް ލިބިފައެވެ. ހާއްސަކޮށް ނާޖާއިޒް މަންފާ ލިބުނު ފަރާތްތަކުގެތެރޭގައި ކުރީގެ ރައީސުންނާއި ، މަޖްލިސް މެންބަރުންނާއި ، މިނިވަން މުއައްސަސާތަކުގެ ވެރިންނާ، ގާޒީންނާއި، ފަނޑިޔާރުންނާ، ފުލުހުންނާއި ސިފައިންނާއި ، ބައެއް މީޑިޔާ ތަކާއި ޖަރނަލިސްޓުންނާއި ވިޔަފާރިވެރިން ހިމެނެއެވެ.

ADS BY MUSCMV

ތަހުގީގުތައް އަރާ ހަމަ ކުރާތީ މި ކަމަށް ލޮޅުން އަރުވާލަން އެތައް ބަޔަކު މަސައްކަތް ކުރެއެވެ. ނަމަވެސް ދައުލަތުގެ ކިޔަވައިގެންތިބި ޒުވާން ޓީމްތައް ދަނީ ބަދަހިކަމާއެކީ މަސައްކަތް ކުރަމުންނެވެ. މިފަދަ ބޮޑު މައްސަލައެއްގައި ނަތީޖާ ނެރެން ދުވަސސް ނަގާނެއެވެ. ނަމަވެސް މިދާ ސްޕީޑްގައި ދެން އޮންނާނީ ފާހަގަވި ބައެއް އެސެޓްތައް ނެގުމާއި ފައިސާ ހުރި އެކައުންޓްތައް ފްރީޒްކޮށް އިތުރައް ބައިވެރިވި އަދި މަންފާ ލިބުން ފަރާތް ތަކާއި ސުވާލުކޮށް އަދި ދައުވާ ކުރުން ކަމަށް ބެލެވެއެވެ.

ކޮންމެ ގޮތެއްވިޔަސް މިސަރުކާރުން މިމައްސަލަ ކޮޅެއްގައި ޖައްސާނެކަން ދަނީ ސާބިތުކޮށް ދެމުންނެވެ. ސިޔާސީ ވަކިބަޔަކަށް ހޭއަރުވާލާ ވަކި ފިކުރަކަށް ނުބަލާ އެންމެންގެ މައްޗަށް އިންސާފު ގާއިމު ކޮށްދޭން ދަނީ މަސައްކަތް ކުރަމުންނެވެ. އެހެންކަމުން ވަކިމީހެއްގެ ބޮލައް އެކަން ކަނޑާލާ އަދި އަދީބު އަތުން އެކަނި 3 ބިލިއަން ރުފިޔާ ހޯދަން ހުކުމް ކުރުން ވެގެން ދާނީ ބޮޑު ޖޯކަކަށެވެ. އަދީބު އާއި އެކީގައިވާ އެގްރިމެންޓްގައި ވަނީ އެފައިސާ ދައުލަތައް އަނބުރާ ހޯދަން ދައުލަތާއި އެކީގައި މަސައްކަތް ކުރަން ޝަރުތު ކޮށްފައި ކަމަށާއި އަދި އެގޮތަށް ޝަރީއަތުގައި އަދީބު ވަނީ ކޯރޓުގައި ވިދާޅުވެފައެވެ.

އެހެންވެ މިހާރު އެންމެ ގަދަޔަށް އެ ހުކުމަށް ފާޑުކިޔަނީ އެމް.އެމް.ޕީ.އާރު.ސީ އިން މަންފާވި މީޑިއާތަކާއި ޖަރނަލިސްޓުންނެވެ.

55%

11%

33%

6 ކޮމެންޓް

އެމް.އެމް.ޕީ.އާރ.ސީ ގެ خيانة މައްސަލަ މިކޯލިޝަން ވެރި ކަމުގެ ތެރެއިން ބެލުމުގެ قابل ކަމެއްނެތް . ދެން އޮތީ އަދީބު އަނެއްކާވެސް ފުރުވާ ލެވޭނެ ގޮތެއް ރޭވުން.

ވެދާނެ ބޭފުޅާގެ ކަމަކަށްވެސް

އެމްއެމްޕީއާރުސީގެ ފައިސާގެ ވާހަކަ ދެއްކި ކޮއްމެ މީހަކުވެސް އެ ވަނީ ތި ޚިޔާނާތާ ގުޅިފާ ހަގީގަތަކީ ތިއަ ވިދާޅުވާ ވަކި މީހަކަށް ބެލުމެއްނެތި ޝަރީއަތް ކުރުމެއްނޫން މިހަަރުވެސް އެ އޮތީ ޕީޖީ ޝަމީމު ތި ޚިޔާނާތުގެ އަޑިއަށް ފީނެއް ނެތްކަމަށް ބުނެފާ، ދެން ކޮބަިތޯ ތިޝަރީއަތެއް އިންސާފުން ކުރާނެ ކަމުގެ ޔަގީން ކަމެއް، މި އަނިޔާވެރި ސަރުކާރު ބޭނުންވާ ބައެއްގެ ބޮލުގާ އެޅުވުން ނޫން ގޮތަކަށް ތިޝަރީއަތެއް ނުކުރާނެ.

ރައިސްޔާމީނަށް 5މިލިޔަން ރުފިޔާދައްކަން އެއްގުންއެވެސްޖޯކެއް މިލިޔަން ޑޮލަރ އަތްލެވޭހިސާބުގަ ހުރިއިރު . ބަހައިކައި މަގާމްގަންނަށް ފައިސާތައް އަމިއްލައެއްޗެއްހެން ބެހިއިރު އަމިއްލައަށް ޕޮރޮމޯޓްވާން ނޫސްތަކަށްހަރަދުކޮއްބައިއަޅާ ހެދިމީހަކަށް އެންމެދެމިލިޔަން ރުފިޔާދައްކަންއެއްގުންވެސްކަޑަ . އެމްޑީޕީބައިގަޑަށް ބައިއެޅުނުވަރުގިނަވާނެ ފައިސާއަށްޓަކައި ހޭދެބައިވާވެވޭވައުދުނުފުއްދާރައިސަކު ގައުމުގެވެރިކަމުގަ . ކެނެރީއަންނިއެއީއޭގެއަނެއް އަނެކަކު . .

ހުކުމެއްތަ އުނގުވިޔަފާރި...

ހަބަރު