ADS BY VATHIYARA

ވެރިކަމުގެ ނިޒާމް ބަދަލުކުރުމަށް ގާނޫނު އަސާސީއަށް އިސްލާހެއް ހުށައަޅައިފި

- 2 weeks ago 0 - މުއައްލިމް އިބްރާހިމް

ދިވެހިރާއްޖޭގައި ވެރިކަން ކުރާ ނިޒާމް ބަދަލުކުރުމަށް އެދި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ކާށިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަބްދުﷲ ޖާބިރު ގާނޫނު އަސާސީއަށް އިސްލާހެއް ހުށައަޅުއްވައިފިއެވެ.

ADS BY MUSCMV

މި ބިލްގެ ފުރަތަމަ ކިޔުން އިއްވައި އެޖެންޑާ ކުރައްވާނެކަމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް، ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ. ނަމަވެސް މިއީ އެފަދަ ކަމަކާއި މެދު ބަހުސްކުރަންވީ ވަގުތެއް ނޫންކަމަށް އެމަނިކުފާނު ވަނީ ފާހަގަކުރައްވާފައެވެ.

މިއަދުގެ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާއަށް މި ބިލް ހުށައަޅުއްވަމުން ޖާބިރު ވިދާޅުވީ ގާނޫނު އަސާސީގެ އެއްވެސް ހިސާބެއްގައި ދިވެހިރާއްޖޭގައި ވެރިކަން ކުރާ ނިޒާމަކީ ރިޔާސީ ނިޒާމުކަމަށް ކަނޑައަޅައި މުތުލަގުކޮށް ހިމެނިފައި ނުވާކަމަށެވެ. އަދި މިހާރު ވެރިކަންކުރަމުންދާ ރިޔާސީ ނިޒާމު ފުރިހަމަ ސިފައިގައި ހިންގަމުން ނުދާތީ، ރައްޔިތުންނަށް ގެއްލުންވަމުންދާކަމަށް އެބޭފުޅާ ވިދާޅުވިއެވެ.

ޖާބިރު ވަނީ ގާނޫނު އަސާސީއަށް ވެރިކަންކުރުމުގެ ނިޒާމާ ބެހޭ އިސްލާހެއް ގެނައިކަމުގައި ވީނަމަވެސް، ގާނޫނު އަސާސީއާއި ތައާރުޒުވާނެކަމަށް ނުބެލެވޭކަމަށް ވިދާޅުވެފައެވެ. 

އަދި މި އިސްލާހަށް މަޖިލީހުގެ އެހެން މެންބަރުންގެ ތާއިދު އޮތްކަމަށް ޔަގީންކުރައްވާކަމަށްވެސް އެބޭފުޅާ ވިދާޅުވިއެވެ.

0%

100%

0%

0 ކޮމެންޓް

ހަބަރު