ADS BY VATHIYARA

ބައެއް ރަށްރަށުގެ ގެސްޓްހައުސްތައް އަލުން ހުޅުވާލައިފި

- 2 weeks ago 0 - މުއައްލިމް އިބްރާހިމް

ކޮވިޑް-19ގެ ސަބަބުން ގިނަ ދުވަސްތަކެއް ވަންދެން ބަންދުކޮށްފައިހުރުމަށްފަހު، ބައެއް ރަށްރަށުގެ ގެސްޓްހައުސްތައް އަލުން ހުޅުވާލައިފިއެވެ.

ADS BY MUSCMV

މިއަދުން ފެށިގެން ގެސްޓްހައުސްތަކަށް ފަތުރުވެރިން އައުމަަށް ހުއްދަ ދެވިފައިވާއިރު، މިވަގުތު ހުޅުވާލެވިފައިވަނީ ހަމައެކަނި ރަށްރަށުގައި ހުރި ގެސްޓްހައުސްތަކެކެވެ. އެގޮތުން ގެސްޓްހައުސްތައް ހުޅުވާލި ރަށްތަކަކީ ނ.ފޮއްދޫ، ކ. ހުރާ، ވ. ފުލިދޫ، ވ. ތިނަދޫ، އއ. މަތިވެރި އަދި ކ. މާފުއްޓެވެ. މި ރަށްރަށުން ޖުމްލަ 16 ގެސްޓްހައުސެއް ހުޅުވުމުގެ ފުރުސަތު ވަނީ ދެވިފައެވެ. މި އަދަދު މިއަދުވެސް އިތުރުވެގެންދާނެކަމަށް ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީން މައުލޫމާތުދެއްވައެވެ.

ފާހަހަކޮށްލެވޭ ގޮތުގައި ރަށްރަށުގައި ގެސްޓްހައުސްތައް އޮޕަރޭޓްކުރުމުގެ ހުއްދަ ދޫކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ ގިނަ ޝަރުތުތަކަކާ އެކުގައެވެ. އެގޮތުން ފަތުރުވެރިން އުޅޭނަމަ އެ ރަށްރަށުގެ ރައްޔިތުން މާސްކް އަޅަން ޖެހޭނެއިރު، ވަކި އަދަދަކަށް އައިސޮލޭޝަން ރޫމްފަދަ ތަންތަން ހުންނަން ޖެހެއެވެ.

އަދި އެ ރަށްރަށުގައި ފްލޫ ކްލިނިކެއް ގާއިމްކޮށްފައި ހުންނަން ޖެހޭނެކަމަށްވެސް ވަނީ ފާހަގަކޮށްފައެވެ.

ގެސްޓްހައުސްތަކުގައި ތިބެފައި ފަތުރުވެރިންނަށް ފުރޭނީވެސް ނެގެޓިވް ޕީސީއާރް ޓެސްޓެއްގެ ނަތީޖާއާއި އެކުގައިކަމަށް ވަނީ ކަނޑައަޅާފައެވެ.

އެގޮތުން އަނބުރާ ދާ މަންޒިލްގައި ނެގެޓިވް ޕީސީއާރް ޓެސްޓެއް ހެދުމަށް ވަކި ޓައިމް ފްރޭމެއް ނެތްނަމަ، އެ ޓެސްޓަށް ސާމްޕަލް ނަގަންޖެހޭނީ އެންމެ ގިނަވެގެން ފުރުމުގެ 72 ގަޑިއިރު ކުރިންކަމަށް ވަނީ ކަނޑައަޅާފައެވެ. އަދި އެ ދަތުރުކުރާ ގައުމަކުން ވަކި ޓައިމްފްރޭމެއް ކަނޑައަޅާފައިވާނަމަ އެ ޓައިމް ފްރޭމަށް އަމަލުކުރަން ޖެހޭނެ ކަމަށް ވަނީ ބުނެފައެވެ.

މި ޓެސްޓް ހެއްދުމުގެ ޚަރަދުގައި ހިފަންޖެހޭނީ އެ ފަތުރުވެރިއެއް އަމިއްލައަށް ނުވަތަ ހުންނަ ގެސްޓްހައުސަކުންނެވެ. އަދި މިކަމުގެ އިންތިޒާމްތައް ހަމަޖައްސައިދޭން ޖެހޭނީ ގެސްޓްހައުސްއިންނެވެ.

0%

0%

0%

0 ކޮމެންޓް

ހަބަރު