ADS BY VATHIYARA

އޮމާންގެ ރޭސޫތްއިން ތިލަފުށީގައި ހުންނަ ލަފާޖް ސިމެންތި ޓާމިނަލްގެ މެޖޯރިޓީ ހިއްސާ ގަނެފި

- 1 week ago 0 - މުއައްލިމް އިބްރާހިމް

އޮމާންގެ ސިމެންތި އުފައްދާ އެންމެ ބޮޑު ކުންފުނިކަމަށްވާ ރޭސޫތް ސިމެންޓް ކޮމްޕެނީއިން ތިލަފުށީގައި ހުންނަ ލަފާޖް ހޮލްސިމް ސިމެންތި ޓާމިނަލްގެ މެޖޯރިޓީ ހިއްސާ ގަތުމަށް ނިންމައިފިއެވެ.

ADS BY MUSCMV

ރޭސޫތް ކުންފުނިން ނެރުނު ނޫސްބަޔާނެއްގައި ބުނީ ތިލަފުށީގައި ހުންނަ ލަފާޖް ސިމެންތި ޓާމިނަލްގެ 75 އިންސައްތަ ހިއްސާ ގަތުމަށްފަހު، އެސްޓީއޯއާއި އެކު ޖޮއިންޓް ވެންޗަރ ކުންފުންޏެއް އުފައްދާފައިވާ ކަމަށެވެ. އެސްޓީއޯގެ 25 އިންސައްތަ ހިއްސާ ހިމެނޭ މި ކުންފުނީގެ ނަމަކީ ރޭސޫތް މޯލްޑިވްސް ސިމެންޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑެވެ. 

ރޭސޫތް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑުން ވަނީ މިވަގުތު އަހަރަކު 75،000 ޓަނުގެ ސިމެންތި އުފެއްދުމުގެ ގާބިލްކަން ލިބިފައިވާ ތިލަފުށީ ސިމެންތި ޓާމިނަލް އިތުރަށް ތަރައްގީކޮށް، އަހަރަކު 200،000 އުފެއްދޭވަރަށް ބަދަލުކުރާނެކަމަށް ބުނެފައެވެ. ތިލަފުށީގެ ސިމެންތި ޓާމިނަލް ހިންގުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ މި ކުންފުނިންނެވެ. 

އެކުންފުނިން ބުނީ މި ޖޮއިންޓް ވެންޗަރއަކީ އޮމާނާއި ދިވެހިރާއްޖެއާއި ދެމެދުގައި އެކި ދާއިރާތަކުން ހުޅުވިގެންދިޔަ ވިޔަފާރީގެ މަގެއް ކަމަށެވެ. އަދި މީގެ ސަބަބުން ދެގައުމުގެ އިގްތިސާދަށް ފައިދާކުރާނެ ކަމަށާއި، މި އިގްތިސާދީ ގުޅުން ހުޅުވާލެވުމުން ރޭސޫތް ކުންފުނިން އުފާކުރާކަމަށެވެ. 

ރޭސޫތްއިން އިތުރަށް ފާހަގަކުރިގޮތުގައި އެކުންފުނިން ދިވެހިރާއްޖޭގައި ވިޔަފާރި ފެށުމާއި އެކު، ދިވެހިރާއްޖޭގައި އުފައްދާ ސިމެންތިން އިމާރާތްކުރުން އިތުރުވެގެންދާނެއެވެ. އަދި މިވަގުތު ރާއްޖޭގައި ގިނައިން ބޭނުންކުރަނީ އިމްޕޯޓްކުރާ ސިމެންތި ކަމަށާއި ރޭސޫތްއިން ޕްރޮޑަކްޝަން ފެސިލިޓީ ތަރައްގީކުރުމުން ރާއްޖޭގައި ބޭނުންކުރާ ސިމެންތީގެ މަދުވެގެން 40 އިންސައްތައަކީ ރާއްޖޭގައި އުފައްދާ އެއްޗަކަށް ބަދަލުވެގެންދާނެކަމަށެވެ.

0%

0%

0%

0 ކޮމެންޓް

ހަބަރު